PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache III - ADE220009
Anglický název: Grammar of Contemporary German Language III
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADE120009
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Mgr. Václav Kříž
Prerekvizity : ADE220008
Je prerekvizitou pro: ADE220010
Anotace - němčina
Poslední úprava: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. (07.02.2024)
Předmět je věnován vybraným okruhům gramatiky současné němčiny. V popředí zájmu jsou vedle užití členu tzv. menší slovní druhy.
Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. (07.02.2024)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Zkouška má komponentu aplikační a teoretickou. Předmětem zkoušky je primárně látka probíraná během semestru (přednášky, semináře, cvičebnice, texty, povinná literatura), doplňkově i látka předcházejících gramatických kurzů. Podmínky připuštění ke zkoušce: 

- pravidelná docházka na seminář,

- aktivní zapojení do diskuzí na seminářích,

- četba zadaných textů,

- plnění zadaných domácích úkolů

Předpokladem k připuštění k ústní části zkoušky je úspěšné složení písemné části. 

Literatura - němčina
Poslední úprava: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. (02.02.2022)

(a) Povinná literatura 

Helbig, G./Buscha, J. (2013): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin/München: Langenscheidt. 

Šemelík, M./Kloudová, V. et al. (2019): Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum. 

Šemelík, M./Kloudová, V. et al. (2020): Deutsche Grammatik. Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum. 

(b) Referáty 

Diewald, G. (2007): Abtönungspartikel. In: Hoffmann, L. (Hrsg.): Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin: de Gruyter, S. 117–141.

Donalies, E. (2017): Wohin man sich begeben kann: "In die Stadt, aufs Land, zur Großmutter, unter die Leute, zum Bahnhof, in den Bahnhof, nach Aldi, nach Frankreich, in die Schweiz" — Wahl der Präposition. In: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache: "Grammatik in Fragen und Antworten". Grammatisches Informationssystem grammis. Unter: https://grammis.ids-mannheim.de/fragen/53 (abgerufen am 01.02.2022).

Reber, E. (2018): Interjektionen. In: Liedtke, F. / Tuchen, A. (Hrsg.): Handbuch Pragmatik. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 229–239.

Rinas, K. (2011): Wie ergiebig sind literarische Übersetzungen als Quelle für den Sprachvergleich?: In: Fiala-Fürst, I. / Czermo, J. (Hrsg.): Amici Amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, S. 397–412.

Sieradz, M. / Bordag D. (2014): Zum Gebrauch von Verschmelzungen aus Präposition und bestimmten Artikel bei Deutschlernenden und Muttersprachlern. Eine empirische Untersuchung. In: Deutsch als Fremdsprache 1/2014, S. 11–18.  

(c) Rozšiřující materiály (výběr) 

Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart. Kröner

Duden (2009): Die Grammatik, Bd. 4, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich. Dudenverlag. (dále jen Duden)

Eisenberg, P. (2006): Grundriss der deutschen Grammatik (Bd. 1: Das Wort). Stuttgart/Weimar: Metzler.

Eisenberg, P. (2006): Grundriss der deutschen Grammatik (Bd. 2: Der Satz). Stuttgart/Weimar: Metzler.

Engel, U. (2004): Deutsche Grammatik (Neubearbeitung). München: Iudicium.

Flämig, W. (1991): Grammatik des Deutschen. Berlin: Akademie Verlag.

Helbig, G./Helbig, A. (1990): Lexikon deutscher Modalwörter. Leipzig.

Hentschel, E./Weydt, H. (2013): Handbuch der deutschen Grammatik. De Gruyter. Berlin.

Hoffmann, L. (2013): Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. Erich Schmidt Verlag. Berlin.

Jung, W. (1990): Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim/Leipzig: Bibliographisches Institut.

Povejšil, J. (1987): Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia.

Sommerfeldt. K. E./Starke, G. (1998): Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Niemeyer. Tübingen.

Štícha, F. (2015): Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Academia.

Weinrich, H. (2003): Textgrammatik der deutschen Sprache. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag.

Wellmann, H. (2008): Deutsche Grammatik. Heidelberg: Winter

Zifonun, G./Hoffmann, L./Strecker, B. et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache (3 Bände). Berlin/New York: Gruyter.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. (07.02.2024)

1. Sloveso (opakování) 

2. Člen

3. Číslovky

4. Příslovce 

5. Modální slova 

6. Částice 

7. Předložky 

8. Citoslovce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK