PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Praktische Sprachkompetenzen II - ADE120106
Anglický název: Practical Language Course II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Záměnnost : ADE120006
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)
Předmět navazuje na předchozí kurz Praktického jazyka I. Jedná se o praktické procvičování vybraných jazykových jevů s velmi stručným úvodním výkladem teorie. V tomto kurzu je věnována pozornost především jevům, které se týkají sloves. Obsahem cvičení je zejména slovesná konjugace a slovesné syntaktické jevy se zaměřením na problematické oblasti, např. užití pomocných sloves v perfektu, tvary silných sloves, slovesné syntaktické vazby, vazby funkčních sloves aj. Součástí semináře jsou rovněž praktická cvičení z překladu. V kurzu dochází nejen k systematizaci morfologie sloves a slovesného lexika, ale také k nácviku komunikativních dovedností se speciálním zřetelem na vybrané slovesné jevy němčiny.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)

Cílem kurzu je prohloubit jazykové dovednosti studentů 1. ročníku, které bývají velmi rozdílné. Témata jsou stanovena tak, aby na ně mohl navazovat teoretičtější výklad v kurzu Gramatika současné němčiny II, který se koná v 2/ZS. V rámci kurzu studenti jednak tříbí a systematizují své dosavadní znalosti, jednak je prohlubují a dávají do vztahu s vlastní komunikativní kompetencí.

Deskriptory -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)

Znám morfologický slovesný systém němčiny a dokáži se v něm orientovat s cílem zlepšit výsledky své komunikace.

Znám specifika tvorby přítomného čas sloves (typy konjugace) a umím své znalosti využít ve vlastní komunikaci.

Orientuji se v problematice slovesných předpon (druhy předpon, jejich chování) a pravidla dokáži využít ve vlastní komunikaci.

Znám specifika zvratných sloves (chování ve větě, rozdíly čj x nj) a dokážu je použít ve vlastní komunikaci.

Znám pravidla tvoření rozkazovacího způsobu a dokáži ho použít ve vlastní komunikaci.

Znám systém německých infinitivů, jejich funkci, tvoření a rozdíly oproti češtině; dokáži je používat ve své komunikaci.

Znám pravidla tvorby německých minulých časů, jejich význam a pragmatické užití, dokáži je používat ve své komunikaci.

Znám německá příčestí, pravidla jejich tvory a jejich funkci v jazyce; dokáži je používat ve své komunikaci.

Znám pravidla tvorby budoucích časů a rozdíly v jejich používání ve srovnání s češtinou; umím je používat ve své komunikaci.

Znám skupinu německých způsobových sloves vč. jejich sémantiky, umím je časovat a ovládám jejich správné postavení ve větě; dokáži je používat ve své komunikaci.

Znám systém konjunktivů v němčině, dokáži ho porovnat se systémem v češtině, zvládám tvorbu a používá konjunktivů ve své komunikaci.

Znám pravidla užití a tvorby trpného roku vč. konkurenčních forem, dokážu trpný rod používat ve své komunikaci.

Znám dostatečnou slovesnou slovní zásobu pro úroveň B1 vč. slovesných vazeb a dokáži slovesa používat ve své produktivní i receptivní komunikaci.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)

Přítomnost na seminářích (max. 3 absence)
Aktivní práce na seminářích a plnění dílčích úkolů
Závěrečný test (písemná zkouška).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)

Základní studijní literatura:

BENEŠOVÁ, Radka. Základy německé morfologie, České Budějovice 1996.

BERGLOVÁ, Eva., FORMÁNKOVÁ, Eva a Miroslav MAŠEK. Moderní gramatika němčiny. Plzeň: Fraus 2002 (nebo novější vydání)

BERGLOVÁ, Eva. Testy k moderní gramatice němčiny, Plzeň: Fraus, 2002.

DREYER, Hilke a Richard SCHMITT. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. München: Hueber, 2000.

DUDEN Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim, 2005.

ENGEL, Ulrich. Deutsche Grammatik. Heidelberg, 1991.

FLÄMIG, Walter. Grammatik des Deutschen. Berlin, 1991.

HALL, Karin a Barbara SCHEINER. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. München: Hueber, 2001.

HELBIG, Gerhard a Joachim BUSCHA. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.Leipzig, 1996.

HELBIG, Gerhard a Joachim. BUSCHA. Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig: Langenscheidt, 1998 (nebo novější vydání)

ŠEMELÍK, Martin/ KLOUDOVÁ, Věra a kol (2019): Deutsche Grammatik: Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum.

ŠEMELÍK, Martin/KLOUDOVÁ, Věra/DOVALIL, Vít/ VACHKOVÁ, Marie/DOLEŽAL, Jiří (2019): Deutsche Grammatik: eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Prag: Karls-Universität, Karolinum Verlag.

Další odborná literatura:

ŠTÍCHA, František. Česko-německá srovnávací gramatika. Praha, 2003.

BUSCHA, Joachim a Irene Zoch. Der Infinitiv. Leipzig, 1988.

EISENBERG, Peter. Grundriss der deutschen Grammatik. Bd. 2: Der Satz. Stuttgart, 1996.

HENTSCHEL, Elke a Harald WEYDT. Handbuch der deutschen Grammatik. Berlin, 1994.

Institut für Deutsche Sprache. Grammis, das grammatische Informationssystem des IdS. Dostupné z: http://hypermedia.ids-mannheim.de

 

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (02.02.2023)

Seminární diskuse, cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2022)

Splnění podmínek semináře + písemný test s hodnocením min. 70 %

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.02.2023)

1. Přítomný čas sloves (typy konjugace, nácvik na konkrétním jazykovém materiálu, procvičování a obohacování slovní zásoby o nejběžnější slovesa) + způsobová slovesa

2. Slovesa s předponami (druhy předpon, jejich chování, konkrétní nácvik a automatizace jejich používání; rozšiřování slovní zásoby a předponová slovesa)

3. Zvratná slovesa (chování ve větě, nácvik, zdůraznění kontrastivního aspektu němčina X čeština a shod a rozdílů těchto jazyků)

4. Rozkazovací způsob (způsob tvoření, slovosled, rozšíření slovní zásoby, procvičování, rozdíly mezi češinou a němčinou v tvoření imperative)

5. Infinitiv (rozdíly v infinitivech mezi němčinou a češtinou, způsob tvoření, praktický nácvik tvoření a využití infinitivů v různých jazykových konstrukcích)

6. Préteritum (způsob tvoření, rozšíření a sjednocení slovní zásoby, nácvik) + způsobová slovesa

7.  Příčestí (způsob tvoření, druhy použití příčestí v němčině, kontrastivní aspect, praktický nácvik), Perfektum a Plusquamperfektum (způsob tvoření a využití těchto časů v konkrétních kontextech, obohacení slovní zásoby a praktické dovednosti mluvit v minulém čase)

8. Příčestí, Perfektum, Plusquamperfektum u způsobových sloves, Ersatzinfinitiv

9. Futurum (druhy, způsoby tvoření, porovnání systému futura v němčině a češtině)

10. Konjunktiv II (porovnání sytému konjunktivů v němčině a češtině, funkce, způsob tvoření, praktický nácvik navázaný na konkrétní pragmatické situace)

11. Konjunktiv I (porovnání sytému konjunktivů v němčině a češtině, funkce, způsob tvoření, praktický nácvik navázaný na konkrétní pragmatické situace)

12. Trpný rod (způsob tvoření, syntax, automatizace používání, procvičování; konkurenční formy pasiva v přehledu a základním užití)

0. Vazby sloves (rozšíření slovní zásoby o pevná rekční syntagmata, automatizace nabyté slovní zásoby, procvičování) - samostudium na základě dodaných seznamů předložek

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK