PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Grammatik der deutschen Gegenwartssprache III - ADE120009
Anglický název: Grammar of Contemporary German Language III
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Mgr. Václav Kříž
Vyučující: Mgr. Václav Kříž
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
Anotace - němčina
Poslední úprava: Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. (07.02.2024)
Předmět je věnován vybraným okruhům gramatiky současné němčiny. V popředí zájmu jsou vedle užití členu tzv. menší slovní druhy.
Podmínky zakončení předmětu - němčina
Poslední úprava: Mgr. Václav Kříž (09.02.2024)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část. Zkouška má komponentu aplikační a teoretickou. Předmětem zkoušky je primárně látka probíraná během semestru (přednášky, semináře, cvičebnice, texty, povinná literatura), doplňkově i látka předcházejících gramatických kurzů. Podmínky připuštění ke zkoušce: 

 • pravidelná docházka na seminář (max. 3 absence)
 • aktivní zapojení do diskuzí na seminářích
 • četba zadaných textů

Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je 1) splnění podmínek semináře a 2) úspěšné složení písemného testu (min. 60 %).

Literatura - němčina
Poslední úprava: Mgr. Václav Kříž (09.02.2024)

(a) Povinná literatura 

 • Helbig, G./Buscha, J. (2001/2013): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin/München: Langenscheidt. 
 • Šemelík, M./Kloudová, V. et al. (2019): Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum. 
 • Šemelík, M./Kloudová, V. et al. (2020): Deutsche Grammatik. Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene. Praha: Karolinum. 

(b) Seminární texty (výběr)  

 • LENORT, Lisa; POHLE, Anna; SAKHNO, Anna. Zur Verschmelzung von Präposition und bestimmtem Artikel im gesprochenen Deutsch. – In: Deutsch als Fremdsprache 1/2022. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2024. S. 27–37.
 • RINAS, Karsten. Partikeln als semantische Mumien: Zur Bedeutung von wohl, vielleicht und snad in Ausrufesätzen. – In: Studia Germanistica 6. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostravensis. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010. S. 113–128.
 • SIERADZ, Magdalena; BORDAG, Denise. Zum Gebrauch von Verschmelzungen aus Präposition und bestimmten Artikel bei Deutschlernenden und Muttersprachlern. Eine empirische Untersuchung. – In: Deutsch als Fremdsprache, 1/2014. Leizpig: Herder-Institut, Universität Leizpig, 2014. S. 11–18.
 • WERTH, Alexander. Zur Rekonstruktion historischer Mündlichkeit. Klisen in frühneuhochdeutschen Hexenverhörprotokollen [preprint; online: https://www.researchgate.net/publication/332332102].

(c) Rozšiřující materiály (výběr) 

 • Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart. Kröner
 • Duden (2009): Die Grammatik, Bd. 4, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich. Dudenverlag. (dále jen Duden)
 • Eisenberg, P. (2006): Grundriss der deutschen Grammatik (Bd. 1: Das Wort). Stuttgart/Weimar: Metzler.
 • Eisenberg, P. (2006): Grundriss der deutschen Grammatik (Bd. 2: Der Satz). Stuttgart/Weimar: Metzler.
 • Engel, U. (2004): Deutsche Grammatik (Neubearbeitung). München: Iudicium.
 • Flämig, W. (1991): Grammatik des Deutschen. Berlin: Akademie Verlag.
 • Helbig, G./Helbig, A. (1990): Lexikon deutscher Modalwörter. Leipzig.
 • Hentschel, E./Weydt, H. (2013): Handbuch der deutschen Grammatik. De Gruyter. Berlin.
 • Hoffmann, L. (2013): Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. Erich Schmidt Verlag. Berlin.
 • Jung, W. (1990): Grammatik der deutschen Sprache. Mannheim/Leipzig: Bibliographisches Institut.
 • Povejšil, J. (1987): Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia.
 • Sommerfeldt. K. E./Starke, G. (1998): Einführung in die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Niemeyer. Tübingen.
 • Štícha, F. (2015): Česko-německá srovnávací gramatika. Praha: Academia.
 • Weinrich, H. (2003): Textgrammatik der deutschen Sprache. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag.
 • Wellmann, H. (2008): Deutsche Grammatik. Heidelberg: Winter
 • Zifonun, G./Hoffmann, L./Strecker, B. et al. (1997): Grammatik der deutschen Sprache (3 Bände). Berlin/New York: Gruyter.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: Mgr. Václav Kříž (09.02.2024)

PŘEDNÁŠKA

1. Sloveso (opakování) 

2. Člen

3. Číslovky

4. Příslovce 

5. Modální slova 

6. Částice 

7. Předložky 

8. Citoslovce

_________

SEMINÁŘ

22. 2. Einführung (Einführungsdiskussion, Wiederholung: finite und infinite Verbformen, funktionsmorphologische Verbklassen, Gerundiv, Progressiv, Tempus)

29. 2. Verb: (In-)Transitivität, Reflexivität und Reziprozität

7. 3. Verb: Genus (Aktiv, Passiv, Adressatenpassiv)

14. 3. Verb: Modus (Indikativ, Imperativ, Konjunktiv I, Konjunktiv II)

21. 3. Verb: Modalität I (Modalverben als Präteritopräsentia, Optativverb wollen)

28. 3. FREI (empfohlenes Selbststudium: Funktionverbgefüge)

4. 4. Verb: Modalität II (Modalwort, epistemische Modalität – subjektiver und objektiver Gebrauch, Vorwurf)

11. 4. Artikel (Gebrauch des (un-)bestimmten und des Nullartikels, besondere Verwendungsweisen)

18. 4. Präposition (primäre und sekundäre Präpositionen, deren Stellung und Rektion)

25. 4. Junktion (Konjunktionen, Subjunktionen, Adjunktionen)

2. 5. Zahlwort, Adverb

9. 5. Partikel, Interjektion 

16. 5. TEST

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK