PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny německy mluvících zemí - ADE120003
Anglický název: History of German speaking countries
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. (21.09.2023)
Přednáška uvádí do dějin a kultury německé jazykové oblasti od nejstarších dob spojených s germánskými kmeny v Evropě a stěhováním národů až po znovusjednocení Německa v r. 1990, a to se zřetelem ke stěžejním kapitolám dějin jednotlivých německy mluvících zemí. Důraz je přitom kladen na historické souvislosti v rámci německé jazykové oblasti. Zároveň jsou zohledněny oborové jazykově-historické a literárně-historické aspekty a historická terminologie v německém jazyce. Nedílnou součástí předmětu je výklad historických vazeb českých zemí a německé jazykové oblasti v kontextu dějin střední Evropy.
Přednáška probíhá v češtině.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. (21.09.2023)

Cílem kurzu je získat přehled o historických souvislostech v německé jazykové oblasti a rozšířit znalosti o historicko-politickém a kulturním vývoji německy mluvících zemí ve vztahu k paralelním událostem evropských dějin, a to s přihlédnutím ke kulturnímu, literárně-historickému a jazykově-historickému kontextu, aby získané poznatky představovaly jednu z výchozích bází pro kulturně a literárně-historicky zaměřené kurzy v rámci filologického studia.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. (21.09.2023)

·      Aktivní účast na přednášce (povinný kurz; max. 3 absence).

·      Průběžná práce s doporučenou odbornou literaturou.

·      Souhrnný písemný test k jednotlivým tematickým okruhům přednášky (historické a kulturní souvislosti, osobnosti, terminologie).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. (21.09.2023)

Kouřimská, M. a kol.: Zur Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder. Praha: VŠE, 1991 (skripta).

Meyer, W. H.; Kreis, G.: Dějiny Švýcarska. Praha: NLN 2019.

Meyer, H. (ed.): Die Schweiz und ihre Geschichte. Zürich 1998.

Müller, H. (ed.): Dějiny Německa. Praha: NLN, 1995.

Schoeps, H.-J.: Dějiny Pruska. Praha 2004.

Veber, V. a kol.: Dějiny Rakouska. Praha: NLN, 2002.

Doporučené aktuální internetové zdroje k jednotlivým tematickým okruhům v rámci prezentací.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D. (21.09.2023)

Hlavní tematické okruhy:
1. Římsko-germánské období. Stěhování národů: příčiny a důsledky. Doba Karla Velikého. Vznik Německé říše. Ottonská dynastie.
2. Kultura vrcholného středověku za dynastie Štaufů: rytířství a rytířská etika; dvorská kultura: minnesang a jeho jazyk, hlavní představitelé. Historické okolnosti vzniku Švýcarského spříseženství.
3. Pozdní středověk (čeští králové jako římští císaři) do nástupu Martina Luthera. Rod Habsburků v dějinách německé jazykové oblasti do jeho nástupu na český trůn. Umění gotiky a renesance, německý humanismus. Reformace v Německu a ve Švýcarsku a šíření reformace v Evropě; Augsburský náboženský mír a konfesijní rozdělení Německa. Třicetiletá válka: příčiny, průběh, s důrazem na fázi tzv. českého povstání, a její důsledky. Politické poměry v Evropě na prahu novověku; kultura baroka.
4. Období absolutismu. Osvícenský absolutismus. Habsburkové. Vzestup Pruska a Bedřich Veliký. Myšlenkové prameny osvícenství. Počátky klasické německé filozofie.
5. Národní hnutí v Evropě a jejich typy. Německé země po Francouzské revoluci. Napoleonské války. Zánik Svaté říše římské. Vznik Rakouského císařství. Situace ve Švýcarsku.
6. Vídeňský kongres. Svatá aliance. Německý spolek. Metternich. Specifika biedermeieru. Německá jazyková oblast po Vídeňském kongresu do doby předbřeznové. Posilování německého nacionalismu. Romantismus v německé filozofii a umění.
7. Zostření politického boje. Písemnictví ve službách politiky. Liberalismus. Marxismus. Revoluce 1848. Občanská válka ve Švýcarsku.
8. Důsledky revolučního vystoupení. Bach a Bismarck. Rakousko-pruský dualismus. Narůstání rozporů mezi Rakouskem a Pruskem. Celková společenská, politická a hospodářská situace. Prusko-rakouská válka 1866. Pruská hegemonie v Německu. Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho důsledky pro české země.
9. Prusko-francouzská válka. Založení Německé říše. Říšská ústava. Vilémovská doba v Německu.
10. Politické poměry v Evropě v předvečer 1. světové války; 1. světová válka a její výsledky (mírové smlouvy ve Versailles a v St. Germain).
11. Období mezi dvěma světovými válkami v Německu a v Rakousku: ústava Výmarské republiky, nástup nacismu, ideologie NSDAP; obsazení Porýní a připojení Rakouska (Anschluss), Mnichovská dohoda.
12. 2. světová válka a její výsledky; konference na Jaltě a v Postupimi.
13. "Nultá hodina" - Německo a Rakousko po r. 1945; politický systém; osobnost Konrada Adenauera.
14. Studená válka a její dopad na Německo: vznik NSR a NDR, blokáda Berlína; neutralita Rakouska; 60. léta 20. stol. - od stavby berlínské zdi po studentské nepokoje; 70. léta 20. stol. v Rakousku ve znamení vlády sociální demokracie (Bruno Kreisky); vztahy mezi NDR a NSR od poč. 70. let do znovusjednocení v r. 1990.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK