PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Lingvistický proseminář - ADE120002
Anglický název: Linguistic proseminar
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (16.09.2021)
Proseminář představuje doplněk k celofakultní přednášce Úvod do lingvistiky. Zaměřuje se na práci s vybranými odbornými texty, které si účastníci kurzu předem prostudují. Úvodní část prosemináře proběhne formou přednášek k následujícím tématům: funkce jazyka, vývojové tendence současné němčiny, postavení němčiny v Evropě a kvantitativní a kvalitativní metody v lingvistice. Na tuto část navážou diskuse o vybraných odborných textech.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (06.02.2023)

Předpokladem pro připuštění k písemnému testu je odevzdání 4 resumé (z nich nejméně 1 v němčině) k vybraným seminárním textům v přijatelné kvalitě (obsah, gramatika, pravopis, stylistika) v rytmu 1 resumé za 2 až 3 týdny. Nejzazší termín pro odevzdání posledního resumé je pátek 12. 5. 2023. Rozsah resumé činí 10 řádků (Times New Roman, velikost písma 12).

Atestace: písemný test pokrývající přednášená témata i texty

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (04.02.2021)

Základní studijní literatura:
Dovalil, Vít / Šimečková, Alena (2003): Čítanka lingvistických textů pro germanisty. Praha: Karolinum.

Šimečková, Alena (2004): Úvod do studia jazykovědné germanistiky. Praha: Karolinum.
Šimečková, Alena (1996): O němčině pro Čechy. Praha: H&H.
Linke, A./ Nussbaumer, M./ Portmann, P. (2004): Studienbuch Linguistik. Tübingen: Niemeyer.

Busch, Albert/Stenschke, Oliver (2008): Germanistische Linguistik. Tübingen: Gunter Narr.

Další odborná literatura:
Karlík, Petr/Nekula, Marek/Pleskalová, Jana (eds.) (2016): Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Dostupný na http://www.czechency.org/

Ammon, Ulrich (2015): Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt. Berlin/München/Boston: Walter de Gryuter.
Stedje, Astrid (2001): Deutsche Sprache gestern und heute. München: Fink.

Bußmann, Hadumod (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner.

Černý, Jiří/Holeš, Jan (2004): Sémiotika. Praha: Portál.

Greule, Albrecht/Reimann, Sandra (2015): Basiswissen Textgrammatik. Tübingen: Francke.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (04.02.2021)

Diskuse o odborných textech.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (06.02.2023)

Předpokladem pro připuštění k písemnému testu je odevzdání 4 resumé (z nich nejméně 1 v němčině) k vybraným seminárním textům v přijatelné kvalitě (obsah, gramatika, pravopis, stylistika) v rytmu 1 resumé za 2 až 3 týdny. Nejzazší termín pro odevzdání posledního resumé je pátek 12. 5. 2023. Rozsah resumé činí 10 řádků (Times New Roman, velikost písma 12).

Atestace: písemný test pokrývající přednášená témata i texty

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. (06.02.2023)

Program prosemináře:

Organizace kurzu

Funkce jazyka. Vývojové tendence současné němčiny

Postavení němčiny v Evropě, němčina jako pluricentrický jazyk

 

Metodologie v lingvistice, kvantitativní a kvalitativní metody

 

De Saussure, Ferdinand: Obecné principy. In: Kurs obecné lingvistiky. Praha 1989. S. 95-100.

De Saussure, Ferdinand: Předmět a úkoly jazykovědy, její vztahy k sousedním disciplínám. In: Kurs obecné lingvistiky. Praha 1989. S. 44-47.

 

Jakobson, Roman: Hledání podstaty jazyka. In: 12 esejů o jazyce. Praha 1970. S. 29-45.

 

Benveniste, Émile: Řeč a lidská zkušenost. In: 12 esejů o jazyce. Praha 1970. S. 9-19.

 

Bußmann, Hadumod: Hesla Sapir-Whorf-Hypothese, Inhaltbezogene Grammatik, Hopi-Sprache. In: Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart 1990. S. 657-658, 339-341 a 315.

Trost, Pavel: O vlivu jazyka na myšlení. In: Studie o jazycích a literatuře. Praha 1995. S. 101-103.

 

Bierwisch, Manfred: Strukturelle Semantik. In: Germanistische Studientexte. Leipzig 1977. S. 167-174.

 

Mathesius, Vilém: O vědeckém studiu jazyka. In: Obsahový rozbor angličtiny na základě obecně lingvistickém. Praha 1961, 5-13.

 

Linke, Angelika/Nussbaumer, Markus/Portmann, Paul: Sprechakttheorie. In: Studienbuch Linguistik. Tübingen 1991. S. 182-194.

 

Dovalil, Vít: K úvahám o spisovném či standardním jazyku – pohled z poněkud širší perspektivy. Slovo a slovesnost 67, 2006. S. 61-67.

 

Závěrečné shrnutí

Kromě výše uvedených zdrojů jsou texty dostupné rovněž v Čítance lingvistických textů pro germanisty (viz seznam literatury).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK