PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika: Aktivizační metody ve výuce - ADE110136
Anglický název: Didactics: Activating Methods in Teaching
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Mgr. Veronika Hubinová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Hubinová (03.10.2023)
Předmět je prakticky zaměřený jednosemestrální volitelný kurz (hodinová dotace: 26 hodin/semestr), v němž jsou studenti seznámeni se základními poznatky o aktivizačních metodách, a je jim poskytnut dostatečný prostor pro reálný nácvik těchto metod na modelových výukových situacích. Prezentace jednotlivých metod v rámci kurzu je realizována taktéž aktivizačně, aby studenti měli možnost pocítit výhody a nevýhody využití aktivizačních metod sami ve vlastní výuce z pozice žáků; zároveň jim praktický nácvik na zvolená témata umožní vžít se do role budoucích učitelů, kteří budou aktivizační metody využívat ve všednodenní praxi. Součástí je také vyhodnocení funkčnosti, provedení i naplnění cílů dané aktivity. <br>
Kurz se tak stává vhodným doplňkem kurzů didaktik různých vyučovaných předmětů, v nichž není dostatek prostoru pro detailní rozbor a nácvik jednotlivých aktivizačních metod. <br>
Obsah kurzu je koncipován relativně široce s cílem poskytnout studentům základní přehled o aktivizačních metodách v širším i užším slova smyslu a s ambicí umožnit studentům nácvik a odzkoušení metod dle jejich aktuálních potřeb a výběru.<br>
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Předmět nabízí účastníkům – studentům učitelství možnost seznámit se velmi prakticky s řadou aktivizačních výukových metod pro potřeby využití ve výuce studovaných oborů, především cizích jazyků. Cílem je tak poskytnout přehled a základní výklad využití aktivizačních metod ve výuce, jejich účel, upozorňuje na možná rizika jejich využití v různých fázích od přípravy, přes realizaci až po evaluaci.  

Předmět cílí také na pochopení důležitosti výběru metod ve výuce vzhledem k cílům výuky stanoveným v RVP, zejména k dosažení stanovených kompetencí žáků (kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní), přičemž především pro výstavbu a dosažení těchto kompetencí se jeví aktivizační metody jako jedny z nejvhodnějších.  Aktivizační metody, pokud jsou chápány dostatečně široce, tak v sobě integrují různorodé požadavky na rozvoj kritického myšlení u žáků, podporu autonomního učení, zaměření na činnostně orientovanou výuku, problémové a projektové vyučování a rozvoj komunikativních dovedností.  

Předmět doplňuje další didakticky orientované předměty nabízené studentům učitelství různých oborů (především didaktiku jednotlivých oborů), ale především nabízí možnost velmi praktického odzkoušení různých aktivizačních metod pro potřeby výuky jazyků. Svým praktickým zaměřením tak má přímý přesah do realizace pedagogických praxí různého druhu, od náslechových a průběžných praxí, při nichž student observuje zkušeného učitele a pozoruje, jaké metody výuky vč. aktivizačních využívá a s jakým výsledkem, až po možnost využití těchto metod v průběhu asistentské či souvislé praxe vlastní. Z toho důvodu je také kladen důraz na evaluaci různých metod a vyvinutí schopnosti volit z nabídky metod ty nejefektivnější pro dané výukové obsahy.

Deskriptory -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Student absolvující tento předměty bude mít následující znalosti, schopnosti a bude způsobilý k následujícím činnostem: 

·         student zná výklad pojmu aktivizační metody pro potřeby výuky a dokáže ho charakterizovat  

·         student zná různé druhy aktivizačních metod, dokáže je charakterizovat a volit z nich takové, které jsou adekvátní a využitelné v dané výukové situaci 

·         student jako budoucí učitel dokáže využít různé aktivizační metody rozvoj vnitřní motivace svých žáků a také v různých fázích vyučovacího procesu (pro diagnostiku stavu i pokroku vědomostí a dovedností, pro oživení a zpestření výkladu i pro opakování) 

·         student dokáže obousměrně propojovat metodu s látkou, tj. vyhodnotit vhodnost (a následně naplánovat, vypracovat a realizovat) zvolené aktivizační metody pro stanovenou látku (vím, co budu učit a dokážu pro to vybrat vhodnou metodu); resp. dokáže navrhnout a vyhodnotit, které výukové obsahy jsou vhodné pro prezentaci a realizaci za pomoci kterých aktivizačních metod (vím, které metody existují, a dokážu si pod každou z nich představit její využitelnost pro konkrétní obsahy) 

·          disponuje schopností evaluace a kritického zhodnocení realizované výuky s cílem vyhodnotit míru dosažení cíle a vhodnosti užité metody v dané výukové situaci 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Atestace: zápočet

- aktivní účast na seminářích

- komentovaná příprava zvolené výukové aktivity s vybranými  metodami, příprava pracovního listu (možno následně vložit do portfolia)

- prezentace připravené aktivity v závěru semestru

- kritické zhodnocení a evaluace vlastní připravené aktivity a evaluace aktivit ostatních

- evaluace předmětu

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

SIEGLOVÁ, Dagmar: Cesta k cizím jazykům. Praha: Grada, 2020. ISBN: 978-80-271-1382-8.

SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy: didaktické metody pro 21. století. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2254-7.

MISSEYANNI, Anastasia, Miltiadis D. LYTRAS, Paraskevi PAPADOPOULOU a Christina MAROULI. Active learning strategies in higher education: teaching for leadership, innovation, and creativity. Bingley, UK: Emerald Publishing, 2018. ISBN 978-1-78714-488-0.

LACINA, Lubor, Petr ROZMAHEL a Jitka KOMINÁCKÁ. Příručka mentoringu: posilování mentorských kapacit pedagogů. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-067-7.

RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu: vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7593-1.

SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. 2. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0404-6.

BALVÍN, Jaroslav. Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha: Hnutí R v nakl. Radix, 2012. ISBN 978-80-86798-07-3.

GILLERNOVÁ, Ilona a Lenka KREJČOVÁ. Sociální dovednosti ve škole. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3472-9.

ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Praha: Grada, 2012. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4100-0.

KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Aktivizační metody ve výuce: příručka moderního pedagoga. 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-34-1.

PECINA, Pavel a Lucie ZORMANOVÁ. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4834-8.

GRECMANOVÁ, Helena a Eva URBANOVSKÁ. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-8085783-73-5.

KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2007. ISBN 978-80-87029-12-1.

ZAOROB, Maria Lucia a Elizabeth CHIN. Games for grammar practice: a resource book of grammar games and interactive activities. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Cambridge copy collection. ISBN 978-0-521-66342-7.

CRAWFORD, Alan. Teaching and learning strategies for the thinking classroom. New York, N.Y.: International Debate Education Association, [2005]. ISBN 1-932716-11-4.

MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody [online]. Brno: Paido, 2003 [cit. 2020-01-19]. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-039-5. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html

O'DELL, Felicity a Katie HEAD. Games for vocabulary practice: interactive vocabulary activities for all levels. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Cambridge copy collection. ISBN 978-0-521-00651-4.

MAŇÁK, Josef. Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve škole. Brno: Paido, 2001. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-002-6.

GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000. Edukace. ISBN 80-85783-28-2.

RÜSCHOFF, Bernd a Dieter WOLFF. Fremdsprachenlernen in der Wissensgesellschaft: zum Einsatz der neuen Technologien in Schule und Unterricht. Ismaning: Max Hueber Verlag, c1999. Forum Sprache. ISBN 3-19-006627-2.

MAŇÁK, Josef. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: Masarykova univerzita, 1998. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-1880-1.

SILBERMAN, Mel a Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování: osvědčené způsoby efektivního vyučování. Praha: Portál, 1997. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-124-X.

RINVOLUCRI, Mario a Paul DAVIS. More grammar games: cognitive, affective, and movement activities for EFL students. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1995. ISBN 0-521-46630-X. Dostupné také z: http://www.loc.gov/catdir/description/cam026/95008448.html

GUDJONS, Herbert. Handlungsorientiert lehren und lernen: Schüleraktivierung - Selbsttätigkeit - Projektarbeit. 3. neubearb. u. erw. Aufl. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, 1992. Erziehen und Unterrichten in der Schule. ISBN 3-7815-0694-0.

HORÁK, František. Aktivizující didaktické metody. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. ISBN 80-7067-003-7.

JANKOVCOVÁ, Marie, Jiří PRŮCHA a Jiří KOUDELA. Aktivizující metody v pedagogické praxi středních škol. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. Pedagogická teorie a praxe. ISBN 80-04-23209-4.

GREENALL, Simon. Language games and activities. London: Hulton Educational Publications, 1984. ISBN 0-7175-1272-X.

CARRIER, Michael. Games and activities for the language learner. London: Harrap, 1980. Take 5. ISBN 0-245-53630-2.

SPENSER, Dwight. Word games in English. New York: Regents Publishing Company, c1976. ISBN 0-88345-252-9.

SKALKOVÁ, Jarmila. Aktivita žáků ve vyučování. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. Pedagogická teorie a praxe.

BENEŠ, Eduard. Aktivizace žáků při vyučování cizím jazykům: na materiále německého jazyka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. Na pomoc učiteli.

JELÍNEK, Jaroslav. Aktivita ve vyučování českému jazyku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. Pomocné knihy pro učitele.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Prezenční výuka formou aktivní diskuse a práce v semináři.

Podpora: LMS Moodle

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Veronika Hubinová (27.09.2023)

1.  Úvod do problematiky aktivizačních metod, jejich charakteristika, klasifikace, šíře pojetí, úloha (využití v různých fázích výuky k různým účelům). Seznámení se sekundární literaturou. Aktivizační metody (brainstorming, brainwriting, mindmapping)

2. Aktivizační metody (warm-up, volné psaní, metoda 6-3-5, generátor otázek, pětilístek, kostka)  

3. Práce s třídním kolektivem. Třída jako skupina. Zážitková pedagogika. Klima třídy. Práce s chybami.

4. Komunikační metody I - individuální (otázky, prezentace, argumentace, řešení problémů)(1 výuková jednotka) 

5. Komunikační metody II - sociální interakce (diskuse, debata, zpětná vazba) (1 výuková jednotka) 

7. Interaktivní techniky, spolupráce ve skupině, kooperativní učení (1 výuková jednotka) 

8.  Dramapedagogika ve výuce jazyků 

9.  Metody podporující kritické myšlení a práci s texty (1 výuková jednotka)

10. Didaktické hry ve výuce (1 výukové jednotky) 

11.   – 12. prezentace vybraných metod na vlastních příkladech konkrétního využití ve výukové praxi  (prezentují účastníci kurzu)

13. Závěrečné vyhodnocení kurzu, reflexe užitých metod ostatními účastníky kurzu i učiteli z praxe, reflexe využití pro dané předměty a aktivity/obsahy v rámci předmětů (1 výuková jednotka) 

 

Sylabus je vytvářen v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, realizovaného v rámci OP VVV. 

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg 

Studijní opory -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

Prezenční výuka formou aktivní diskuse a práce v semináři.

Podpora: LMS Moodle

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

- absolvování kurzu didaktiky předmětu výhodou, nikoli podmínkou

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (21.09.2023)

 - přednostně studenti programů se zaměřením na vzdělávání a učitelství 

- doplňkově studenti ostatních programů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK