PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktik praktisch - ADE110118
Anglický název: Practical didactics
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ADE120105
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)
Kurz je určen pro studenty vyšších ročníků bakalářského studia a pro všechny ročníky magisterského studia učitelství němčiny. Umožňuje studentům podílet se na výuce kurzu jazykových cvičení (určených pro 1. ročníky bc. studia germanistiky a učitelství němčiny) v pozici lektora. Nabízí studentům učitelství praktický vzhled do celého procesu výuky od jejího plánování, přes přípravu, realizaci a reflexi. Součástí je také nácvik zkoušení a testování vč. hodnocení. Výstupem kurzu by se mělo stát mj. zpracování několika artefaktů pro profesní portfolio studenta.
Kurz probíhá formou tandemové výuky s vyučující.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)

Cílem kurzu je umožnit studentům učitelství nácvik praktických výukových dovedností pod vedením zkušených didaktiků.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (03.01.2024)

-        příprava na výuky (na přidělené části hodin; + předchozí konzultace přípravy s vyučujícím)

-        realizace přidělených částí výuky 

-        reflexe výuky s ostatními lektory i vyučujícím

-        účast i na ostatních částech výuky, které učí vyučující nebo ostatní lektoři

-        zpracování materiálů do profesního portfolia

MIMOŘÁDNÉ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ATESTACE V ZS AK.R.2023/24: Všichni přihlášení studenti splnili během semestru předepsané povinnosti a zápočet jim je tedy udělen bezodkladně. V případě potřeby konzultace jsou studentům nabídnuty konzultace jak v prezenční, tak v online formě dle domluvy.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)

Doporučená literatura a zdroje pro materíály k procvičování

 • Berglová, E./Formánková, E./Mašek, M. (2002): Moderní gramatika němčiny. Fraus. Plzeň
 • Berglová, Eva. Testy k moderní gramatice němčiny, Plzeň: Fraus, 2002
 • Dreyer, H./Schmidt, R. (2012): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Hueber.
 • DUDEN Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim, 2005.
 • Dusilová et al. (1998): Cvičebnice německé gramatiky. Polyglot. Praha.
 • Hall, K. / Scheiner, B. (2001): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Hueber.
 • Helbig, Gerhard a Joachim Buscha. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.Leipzig, 1996.
 • Helbig, G./Buscha, J. (2000): Übungsgrammatik Deutsch. Leipzig.
 • Povejšil, Jaromír (2004): Mluvnice současné němčiny. Academia. Praha.
 • Rinas, K. (2003): Vorsicht – Fehler! Odstraňujeme nejčastější „české“ chyby v němčině. Fraus. Plzeň.
 • Šemelík, M. /Kloudová, V. et al. (2019): Deutsche Grammatik. Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene. Karolinum. Praha.
 • internet

 Doporučená literatura z oblasti didaktiky němčiny

Barkowski, H. / Krumm, H.-J.: Fachlexikon Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache, Tübingen/Basel: Narr 2010.

Bausch K.-R. / Christ, H. / Krumm, H.-J.: Handbuch Fremdsprachenunterricht, Tübingen 2003.

Fandrych, Ch. / M. Thurmair: Grammatik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Grundlagen und Vermittlung, Erich Schmitt Verlag 2018.

Henrici, G. / Riemer, C.: Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache mit Videobeispielen., Schneider-Verlag Hohengehren, 2001.

Huneke, H.-W. / Steinig, W.: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung,  Erich Schmidt Verlag 2002.

Choděra, R. et al: Výuka cizích jazyků na prahu nového století I, II, Praha 1999, 2001.

Choděra,R. et al.: Didaktika cizích jazyků na přelomu století, Praha 2001

Storch, G.: Deutsch als Fremdsprache, Tübingen 1999.

Strauss, D.: Didaktik und Methodik. Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung, Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt 1987.

Altmayer, C. / Biebighäuser, K. / Haberzettl, S. / Heine A. (eds.): Handbuch Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Kontexte – Themen – Methoden. Metzler: 2021, ISBN: 978-3476048578.

Apeltauer, E.: Grundlagen des Erst- und Zweitsprachenerwerbs, Fernstudienprojekt GI, Einheit 15 / 1997

Bimmel, P./ Rampillon, U.: Lernerautonomie und Lernstrategien, Fernstudienbrief  23/2000

Blei, D.: Mnemotechnische Verfahren und ihre Anwendung im Unterricht DaF. In: Zielsprache Deutsch, 3 / 1996, S 118 ff.

Bolton, S.: Prüfen und Testen im Unterricht DaF, Berlin 1990

Doyé, P.: Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Berlin. 1988.

Brandi, M.-L.: Video im Deutschunterricht, Fernstudieneinheit 13, 2001

CinkP.: Jazykova politika v nove Evrope. In H.-J. Krumm (ed.) Die Sprachen unserer Nachbarn - Unsere Sprachen. Vídeň: Eviva. 1999.

Dieling H./Hirschfeld, U.: Phonetik lehren und lernen, Langenscheidt, Goethe-Institut 2000.

EhlersS.: Literarische Texte lesen lernen. München; Klett 1992.

Funk, H./ Koenig, M: Grammatik lehren und lernen, Langenscheidt 1991.

Westhoff G. J.: Didaktik des Leseverstehens, Mnichov: Hueber 1987.

Glück, H.: Zum disziplinären Ort von DaF, in: DaF 1/1998, 3-9.

Götze, L.: Der Zweitsprachenerwerb des Deutschen aus der Sicht der Hirnfrorschung, In: DaF 36/1, 1999.

Grotjahn, R.: Lernstile und Lernstrategien: Definition, Identifikation, unterrichtliche Relevanz  In: Der fremdsprachliche Unterricht Französisch, 4/1998, S. 11 ff.

Grzesik, J.: Textverstehen lernen und lehren - Geistige Operationen im Prozeß des Textverstehens und typische Methoden für die Schulung zum kompetenten Leser. 2. Auflage. Stuttgart 1996.

Häusermann, U. / Piepho, H.-E.: Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie, Iudicium 1996.

Heyd, Gertraude, Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als  Fremdsprache, Diesterweg 1991

Choděra, R.: Meta-Didaktik der Fremdsprachen,  Praha 1997;

Kast, B.: Fertigkeit Schreiben (Fernstudieneinheit 12), Berlin 1995.

Kleppin, K.: Fehler und Fehlerkorrektur, Fernstudieneinheit 19, GI 1998

Lonegran, J.: Fremdsprachenunterricht mit Video. Ein Handbuch mit Materialien, Forum Sprache, Hueber 1987

Menzel, W.: Mögliche konkrete Aufgaben zu Texten , Praxis Deutsch 29 /2002.

Müller, B.-D.: Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung, Fernstudieneinheit 8, Langenscheidt 1994

Mummert, I.: Nachwuchspoeten. Jugendliche schreiben literarische Texte im FU Deutsch, München 1989

Neuner, G.  et al.: Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt 1994

Neuner, G.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts: eine Einführung, Langenscheidt 2007

Rug, W. et al.: 50 praktische Tipps zum Deutschlernen. Klett 1991.

Solmecke, G.: Texte hören, lesen und verstehen, Langenscheidt 1993.

Strauss, D.:Didaktik und Methodik DaF. Eine Einführung

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (14.09.2023)

-        příprava na výuky (na přidělené části hodin; + předchozí konzultace přípravy s vyučujícím)

-        realizace přidělených částí výuky 

-        reflexe výuky s ostatními lektory i vyučujícím

-        účast i na ostatních částech výuky, které učí vyučující nebo ostatní lektoři

-        zpracování materiálů do profesního portfolia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK