PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Práce s jazykovými korpusy - ADE110018
Anglický název: Work with Language Corpora
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.02.2018)
Práce s jazykovými korpusy je předmětem, v němž se studenti bakalářského studia seznámí s existencí jazykových korpusů a s možnostmi jejich využití v lingvistické praxi. Kurz je zaměřen praktičtěji a je předstupněm k Semináři z korpusové lingvistiky, který následuje v NMgr. programu. Kromě seznámení se se základními druhy a vlastnostmi korpusů je důraz kladen na praktickou využitelnost korpusů v každodenním životě lingvisty. Důraz se klade na korpusy češtiny (ČNK) a němčiny (DeReKo a DWDS) vč. přidružených aplikací Kookkurrenzanalyse, CCDB, SOM, resp. Treq, SyD, Morfio ad. V oblastni využitelnosti jsou reflektovány potřeby studentů s ohledem na jejich bádání a psaní seminárních a závěrečných prací z ostatních disciplín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.02.2018)

Zakončení: zápočet 

1)     Absence max. 3

2)     Průběžná příprava do hodin

3)     aktivní účast na řešení zadaných úkolů

4)     závěrečná práce v rozsahu cca 3-5 stran týkající se rozboru zadané korpusové analýzy (nebo ověření praktické znalosti práce s korpusy ve formě otestování v posledním týdnu)

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.02.2018)

Bubenhofer, Noah: Einführung in die Korpuslinguistik: Praktische Grundlagen und Werkzeuge. – Online-Kurs

Čermák, F./Blatná, R. (ed.): Studie z korpusové lingvistiky 1, Korpusová lingvistika, stav a modelové přístupy, NLN Praha 2006.

Čermák, F./Blatná, R.: Jak využívat Český národní korpus, NLN Praha 2005.

Čermák, F./Šulc, M.(ed.): Studie z korpusové lingvistiky 2, Kolokace, NLN Praha 2006.

Čermák, F. et al.: Studie z korpusové lingvistiky, úvod, edice a překlad, Karolinum 2000.

Kocek, J./Kopřivová, M./Kučera, K (ed.): Český národní korpus. Úvod a příručka uživatele, Praha 2000.

Kopřivová, Marie: Jak využívat Český národní korpus, Praha 2005.

Lüdeling, Anke / Maik Walter: Korpuslinguistik für Deutsch als Fremdsprache. Sprachvermittlung und Spracherwerbsforschung. (.pdf – zugänglich unter https://www.linguistik.hu-berlin.de/de/institut/professuren/korpuslinguistik/mitarbeiter-innen/anke/pdf/LuedelingWalterDaF.pdf)

Perkuhn, Rainer/Belica, Cyril: Korpuslinguistik - das unbekannte Wesen oder Mythen über Korpora und Korpuslinguistik. In: Sprachreport 1/2006. str. 2-8 - Mannheim: 2006.

Šulc, Michal: Korpusová lingvistika. První vstup, Praha 1999.

 

Internetové odkazy:

www.ids-mannheim.de

https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/

http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/

http://ucnk.ff.cuni.cz

https://www.korpus.cz/

 

Další odborná literatura:

Abel, Andrea/Renata Zanin: Korpora in Lehre und Forschung. Bozen-Bolzano University Press, Bozen 2011, ISBN 978-88-6046-040-0

Belica, Cyril/Steyer, Kathrin: Korpusytische Zugänge zu sprachlichem Usus. In: Beiträge zur bilingualen Lexikographie, M. Vachková (Hg.) Praha 2008.

Kopřivová, Marie: Využití korpusu při zpracování frazeologie ve výkladovém slovníku, In: Frazeografia sĺowińska. 1. vyd.  Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. 2001.

Moon, Rosamund: Fixed Expressions and Idioms in English. A Corpus-Based Approach. Oxford Studies In Lexicography & Lexicology. Oxford University Press, 1998.

Steyer, Kathrin: Korpus, Statistik, Kookkurrenz. Lässt sich Idiomatisches "berechnen"? In: Burger, Harald/Häcki, Buhofer, Annelies/Gréciano, Gertrud (ed.): Flut von Texten - Vielfalt der Kulturen. Ascona 2001 zur Methodologie und Kulturspezifik der Phraseologie. (=Phraseologie und Parömiologie 14). Baltmannsweiler, S. 33-46. 2003.

Káňa, Tomáš / Peloušková, Hana (Hrsg.) (2009): Deutsch und Tschechisch im Vergleich - korpusbasierte linguistische Studien, Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Kratochvílová, Iva: Zum aktuellen Thema: Die Korpuslinguistik im deutsch-tschechischen Sprachvergleich, in: Acta Facultatis Ostraviensis, Studia Germanistica, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2006, S. 35-45.

Peloušková, Hana - Káňa, Tomáš: Elektronische Korpora in Tschechien und das tschechisch-deutsche Parallelkorpus, in: Planning, Gluing and Painting Corpora, B. Kettemann - G. Marko (Hrsg.), Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2006,  S. 27-46.

Lothar Lemnitzer, Heike Zinsmeister: Korpuslinguistik: Eine Einführung, Tübingen, Narr, 2010.
Iva Kratochvílová (Hrsg.): Kompendium Korpuslinguistik: eine Bestandaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive, Heidelberg, Winter, 2010.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.02.2018)

- kombinace teoretického výkladu s praktickým procvičováním v hodině i při domácí přípravě

- možnost ovlivnit obsahovou náplň výuky dle potřeb studujících

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. (09.02.2018)

1.        Co je to korpus? K čemu slouží? Jak ho lze využít? Základní typy korpusů. Korpusy češtiny a němčiny - srovnání (DeReKo, ČNK, InterCorp) Þ formou prezentace. Podmínky a vytvoření zázemí pro práci s korpusy (laptopy, přístup na internet, registrace do COSMAS II a ČNK.

2.        Základní pochopení prostředí korpusového vyhledavače (COSMAS II.) – výběr archivu, korpusu, formulace nejjednodušších dotazů, možnosti nastavení (Optionen)

3.        DeReKo (IDS Mannheim) - COSMAS II. - základní funkce korpusového vyhledavače;  Procvičování základního vyhledávání v COSMAS II., regulární znaky apod.

4.        Pokročilé vyhledávání a jeho procvičování v COSMAS II.; víceslovná spojení

5.         Rozšiřující funkce z nabídky COSMAS II.; práce s taggovanými korpusy

6.        Kookkurenční analýza - způsob zadání a vyhodnocování vygenerovaných dat;  procvičování CQL (Corpus Query Language) ; frazémy a kolokace- zvláštní úkol pro korpusovou lingvistiku

7.        Přidružené aplikace – CCDB, SOM apod.; DWDS

8.        Český národní korpus - základní informace, základní vyhledávání

9.        Český národní korpus - procvičování vyhledávání, vysvětlení rozšiřujících funkcí

10.     InterCorp

11.      Závěrečná diskuze nad problematikou korpusové lingvistiky, zadávání závěrečných prací

12.     zápočtový test

13.     odpadá – služební cesta Regensburg

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK