PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II. - ACN500212
Anglický název: Languages ​​of Communication of the Czech Deaf in Contrast II.
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Prerekvizity : ACN500211
Anotace
V návaznosti na kurz Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I se budeme věnovat rozdílným rysům přirozených jazyků (češtiny a českého znakového jazyka) a částečně rozdílným rysům přirozených jazyků a umělého komunikačního systému (vizualizovaná/znakovaná čeština).
Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je vést studenty k reflexi kontrastu struktur českého znakového jazyka a češtiny, znakkových a mluvených jazyků obecně.

Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Prezenční výuka:

Aktivní účast a průběžná práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů, samostatná diskusně-výzkumná práce k tématu souvisejícímu s oblastí zájmu, případně se zadanou diplomovou prací.

Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Literatura

Čechová, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000, s.  55-85, 243-263.

Čermák, F.  Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001, s. 205–236 (v jiných vydáních část 5.41), s. 172-200 (v jiných vydáních část 5.5).

Kotvová, M. - Komorná, M. Praktický kurs znakované češtiny. Praha: ČKTZJ, 2008.

Servusová, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk X český znakový jazyk. Praha: ČKTZJ, 2008.

Dle potřeby další mluvnice češtiny, hesla z Nového encyklopedického slovníku češtiny (online: https://www.czechency.org/), příp. oborové bakalářské a diplomové práce zaměřené k probíraným tématům.

Baker, A. – van den Bogaerde, B. – Pfau, R. – Schermer, T. (Eds.) The linguistics of sign languages: an Introduction. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 2016.

Deuchar, M. British Sign Language. London et al.: Routledge, 1984.

Johnston, T. - Schembri, A. Australian Sign Language. An Introduction to Sign Language Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Klima, E. – Bellugi, U. The Signs of Language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979.

Kyle, J. G. – Woll, B. Sign Language. The Study of Deaf People and Their Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Meier, I. – Sandler, W. A Language in Space. The Story of lsraeli Sign Language. New York; London: Lawrence Erlbaum Associates, 2008.

Sutton-Spence, R. – Woll, B. The Linguistics of British Sign Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Valli, C. – Lucas, C. – Mulrooney, K.J. – Villanueva, M. Linguistics of American Sign Language. An Introduction. Washington, D. C.: Gallaudet Univ. Press (5. vyd.), 2011.

Wilbur, R. B. American Sign Language: Linguistic and Applied Dimensions. Boston: College-Hill Press, 1987.

 

Poslední úprava: Dufková Hana, Mgr., Ph.D. (13.02.2024)
Sylabus

V návaznosti na kurs Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu I a na další kursy studia věnované přístupu komunikačnímu a kognitivně kulturnímu se kurs věnuje rozdílným rysům češtiny a českého znakového jazyka zvl. z perspektivy přístupu funkčně strukturního, a to i se zřetelem k pracím zahraniční lingvistiky znakových jazyků a v nich uplatńovaným kontrastivním přístupům. Vedle kontrastu přirozených jazyků figurujících v komunikaci českých neslyšících se kurs věnuje i umělému znakovému systému v komunikaci českých neslyšících užívanému, tj. vizualizované / znakované češtině (kontrast čeština X znakovaná čeština, český znakový jazyk X znakovaná čeština).

Široce pojatá obšírná témata v kursu (s přihlédnutím k poznatkům světové lingvistiky znakových jazyků) diskutovaná: 1. Přístupy k jazyku: funkčně strukturní, komunikační (komunikačně pragmatický), kognitivní (kognitivně kulturní), 2. Přístup strukturní se zřetelem k jazykovým rovinám (rovina fonologická, morfologická, syntaktická, lexikální), 3. Vizualizovaná / znakovaná čeština: kontrasty čeština X znakovaná čeština, český znakový jazyk X znakovaná čeština.

Poslední úprava: Macurová Alena, prof. PhDr., CSc. (04.02.2022)
Vstupní požadavky
Předmět je určen pouze studentům studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících (NMgr.), pro něž je pevnou součástí studijního plánu. Ostatní studenti jej mohou navštěvovat pouze po domluvě s vyučující.
Poslední úprava: Hudáková Andrea, Mgr., Ph.D. (09.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK