PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
5 Vybrané kapitoly z české gramatiky I - ACCE00117
Anglický název: 5 Czech Grammar - Selected Issues I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)
V semináři se probírají a procvičují obtížnější kapitoly mluvnice současné češtiny. Pokud jde o morfologii, pozornost je věnována jak stránce formální, tak dimenzi funkční, významové. Část semináře je věnována syntaxi, zejména užití náležitých spojek a slovosledu. Součástí výuky jsou i krátká vystoupení frekventantů kurzu na zadané mluvnické téma.

The aim of the course is to present and practise difficult chapters of contemporary Czech grammar. Concerning morphology, we will look into the formal as well as functional (semantic) dimensions. Part of the seminar is dedicated to syntax, in particular to usage of relevant conjunctions and to word order. The seminar also provides room for student presentations on assigned grammar topics.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

Cílem předmětu je probrání a procvičení obtížnějších pasáží formálního a funkčního tvarosloví a vybraných kapitol ze skladby současné češtiny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

M. Čechová a kol.: Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV (1996) nebo pozdější vydání

V. Cvrček a kol.: Mluvnice současné češtiny. Jak se mluví a píše. Praha: Karolinum 2010.

M. Hrdlička: Bohemistické miniatury. Praha: Karolinum 2016)3.

A. Trnková: Cvičení z české mluvnice pro cizince. Praha: ISV 2004.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

Výuka probíhá metodou výkladu, diskuse, referátů. Náplní výuky jsou pestrá ústní i písemná cvičení (formální i funční), rozbor autentického textového materiálu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

Pro úspěšné absolvování semináře je třeba náležitá docházka (tolerují se tři absence za semestr), aktivní účast na výuce, přednesení referátu na zadané mluvnické téma, zvládnutí probírané mluvnické látky a náležité napsání závěrečného testu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

1. týden: Vybrané případy deklinace substantiv, jmenné kategorie I

2. týden: Přídavná jména (přivlastňovací, jmenné tvary aj.), jmenné kategorie II

3. týden: Zájmena - tvary a funkce

4. týden: Číslovky - druhy, významy, řečové uplatnění

5. týden: Slovesné kategorie I

6. týden: Slovesné kategorie II

7. týden: Slovesné kategorie III

8. týden: Příslovce, předložky primární I

9. týden: Předložky primární II a sekundární

10. týden: Spojky, souvětí souřadné

11. týden: Spojky, souvětí podřadné

12. týden: Slovosled, částice, citoslovce

13. týden: Opakování, závěrečný test

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

Frekventanti kurzu budou zařazeni na základě rozřazovacího testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK