PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
5 Lexikální cvičení I. - ACCE00017
Anglický název: 5 Lexical Practice I.
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)
Náplní semináře je upevňování a prohlubování znalosti slovní zásoby češtiny spisovné i nespisovné. Pozornost se věnuje celé řadě otázek (významy slovesných prefixů, frazeologie, synonymie, odvozování aj.) i slovní zásobě tematických celků (lidské vlastnosti, odborná lingvistická terminologie apod.).

The aim of the seminar is to cultivate and deepen the knowledge of the vocabulary of contemporary Czech (standard and colloquial). Attention is given to a wide range of issues (meaning of verbal prefixes, phraseology, synonymy, word derivation, etc.) as well as to advanced vocabulary of selected thematic units (character traits, linguistic terminology, etc.).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

Cílem předmětu je upevnění a rozšíření aktivní znalosti slovní zásoby současné češtiny, a to jak spisovné, tak částečně i nespisovné.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je náležitá prezence (tolerují se tři absence za semestr), aktivní účast na výuce, zvládnutí probírané látky a náležité napsání závěrečného testu.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (02.09.2018)

A. Trnková: Textová cvičebnice českého jazyka II. Praha: ISV 2004

J. Bischofová a kol.: Pracovní sešit k učebnici Čeština pro středně a více pokročilé. Praha: Karolinum 2014

vlastní materiály

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

Výuka probíhá metodou výkladu a různorodých cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

Viz "Podmínky zakončení předmětu"

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

1. týden: Slovesné prefixy I

2. týden: Slovesné prafixy II

3. týden: Odborná lingvistická terminologie

4. týden: Lidské vlastnosti; školství

5. týden: Frazeologie I (číselné výrazy, označení zvířat)

6. týden: Frazeologie II (části lidského těla, přirovnání aj.)

7. týden: Přechylování, jména obyvatelská, zdrobněliny

8. týden: Synonymie, opozita

9. týden: Sekundární prepozice

10. týden: Kolokviální slovní zásoba

11. týden: Přejatá slovní zásoba, české ekvivalenty

12. týden: Tematicky zaměřená slovní zásoba (lidský život, profesní kariéra aj.)

13. týden: Závěrečný test

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (01.09.2018)

Frekventanti budou do kurzu zařazeni na základě rozřazovacího testu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK