PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Typologie současných slovanských jazyků I - ACC500097
Anglický název: Typology of modern slavic languages I
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 15 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Vyučující: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (09.11.2022)

V přednášce se analyzuje strukturní a funkční (komunikativní) model spisovného jazyka v synchronním a diachronním aspektu. Uplatňují se metody modelování, synchronní a diachronní sociolingvistiky. Výchozím materiálem je čeština. Uvádí se paralely s dalšími slovanskými jazyky. <br>
Kurs bude probíhat distanční formouv programu Zoom.<br>
Atestace bude probíhat formou testů.<br>
Na kurs bude navazovat v letním semestru výběrový seminář Typologie současných slovanských jazyků II. Zvláštní pozornost je věnována aktuálním posunům v jazykové situaci slovanských jazyků.
Předmět je množné zapisovat opakovaně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (30.09.2020)

Cílem přednášky je rozvinutí teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku a jeho pokračovatelů ve slavistice. Typologie je vybudována na strukturním odrazu sociolingvistických parametrů spisovného jazyka a jeho postavení v rámci jazykové situace, přičemž se srovnává výchozí situace počátku národního obrození se situací současnou. Prostředkem je metodologický přístup modelu jazykové situace od vzniku novodobých národních spisovných jazyků z hlediska struktury (volba idiomu, úloha popisu a kodifikace) i funkce (sféry uplatnění, konkurence s jinými idiomy a jazyky). Smyslem je podnítit úvahy o parametrech současných slovanských spisovných jazyků a o tradicích jazykového kultury jako odrazu jazykové situace národního obrození, založené na porovnání cílů a prostředků, kterými se jazykový program u jednotlivých slovanských etnik uskutečňoval a kterými se realizuje současná jazyková kultura.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (30.09.2020)

Zakončení předmětu atestuje metodologické principy a faktologické znalosti modelu spisovného jazyka jak v synchronním, tak diachronním aspektu  v aplikaci na slovanské jazyky, zejména však na češtinu. Studenti mají přístup kromě on-line přednášky k výběru prezentovaného materiálu. Předmět je atestován zápočtem (4 kredity). Zakončení má povahu testu, dle podmínek výuky buď prezenčního nebo elektronického.

Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (30.09.2020)

Základní

 

Gladkova, H., Likomanova, I., jazykovaja situacija. Istoki i perspektivy. Praha 2002.

Starý, Zd., Ve jménu funkce a intervence. Univerzita Karlova, Praha 1995, 172 s.

Nebeská, I., Jazyk – norma – spisovnost. Praha 1996.

 HROCH, M.: Evropská národní hnutí v 19. století. Praha, 1986.

Chrestomatija po Istorii Južnych a Zapadnych Slavjan . T.1. Minsk, 1987. T.2. Minsk, 1989.

KREJČÍ, K.: Jazyk ve vývoji společnosti. Praha, 1947.

STONE, G. - WORTH, D. (eds.): The Formation of the Slavonic Literary Languages. UCLA Slavic Studies, vol 11. Columbus, 1985.

TOLSTOJ, N. I.: Istorija i struktura slavjanskich literaturnych jazykov. Moskva, 1988.

Doporučená

Barnet, Vl., Vztah komunikativní sféry a různotvarů jazyka v slovanských jazycích. Slavia 46, 1977, s. 337-347.

Bartošek, J., Perspektivy češtiny. Tvar 1999, 5, , s. 1, 4.

Brabcová, R., Štícha, F., red., Dynamika současné češtiny z hlediska lingvistické teorie a školské praxe. Univerzita Karlova, Praha1988.

Brozović, D., Standardni jezik, Matica hrvatska, Zagreb 1970.

Čechová, M. a kol., Čeština - řeč a jazyk. Praha 1996, 382 s.

Čechová, M. a kol., Stylistika současné češtiny. Praha 1997, 282 s.

Davidová, D., Bogoczová, I., Fic, K., Hubáček, J., Chloupek, J., Jandová, E., Mluvená čeština na Moravě. Spisy FF Ostravské univerzity 106,Ostrava1997.

Hajičová, E., K článku o prespektivách češtiny. Tvar 1999, 8, s. 4.

Havránek, B., Studie o spisovnйm jazyce. Praha, Nakladatelství ČSAV 1963.

Hronek, J., Obecná čeština. Praha, FFUK1972.

Chloupek, J., Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti. Brno, UJEP, 1986.

Chloupek, Jan a kol., Stylistika češtiny. SPN, Praha 1990.

Jedlička, A., Spisovnэ jazyk v současnй komunikaci. Praha, Universita Karlova 1978, 227 s.

K diferenciaci současn0ho mluven0ho jazyka.Ostrava, FF OU 1994.

Kořenský, J., Komunikace a če3tina. Praha, H+H, 1992.

Kraus, J., Kuchař, J., Stich, A., Štícha, F.: Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny. SaS 42, 1993, s. 228-238.

Müllerová, O., Hoffmanová, J., Schneiderová, E.: Mluvená čeština v autentických textech. Praha 1992.

Mathesius, V., Jazyk, kultura a slovesnost. Praha, Odeon 1982.

Nebeská, I., Jazyk norma spisovnost. Praha, Univerzita Karlova 1995, 159 s.

Obecné zásady pro kulturu jazyka. In: Spisovná čeština a jazyková  kultura. Praha, Melantrich.

Praguiana. Some Basic and Less Known Aspects of the Prague Linguistic School.  An Anthology of Prague School Papers. selected by Josef Vachek. Academia, Praha, 321 p.

Pražský lingvistický kroužek. These a poznámky k   diskusi. Sekce II. I sjezd slovanských filologů  v Praze. Praha.

Reader in Czech Sociolinguistics. Ed. J. Chloupek, J. Nekvapil. Academia, Praha.

Sgall, P., Čekající možnosti a číhající propasti. SaS, 60, 1999, s. 161-175.

Sgall, P., Hronek, J.: Čeština bez příkras. Praha, H+H 1992.

Spagińska-Pruszak, Sytuacja językowa w byłej Jugoslawii, , Gdańsk, WUG 1997.

Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Sborník z olomoucké konference 23.-27. 8. 1993. Uspořádali J. Jančáková, M. Komárek, O. Uličný. FFUK, Praha1995, 399 s.

Spisovnost a nespisovnost dnes. Editor R. Šrámek. MU,Brno1996, 259 s.

Starý, Zd., Ve jménu funkce a intervence. Univerzita Karlova, Praha 1995, 172 s.

Wspólczesna polszczyzna mówiona w odmianie oficjalnej (opracovanej). Red. Z. Kurzowa - W. Śliwiński. Kraków, Universitas 1994.

Барнет, В., Дифференциация национального языка и социальная коммуникация, в: Новое в зарубежной лингвистике, Прогресс, Москва 1988, 188-198.

Барнет, В., Связь коммуникативной сферы и разновидности языка в славянских языках, в: Новое в зарубежной лингвистике, Прогресс, Москва 1988, 173-188.

Виденов, М., Езиковата култура на Българина. София 1995, 191 с.

Говорните форми и словенските литературни jазици. Б. Конески, ред. Скопjе 1973, 184 с.

Дуличенко, А.Д., Славянские литературные микроязыки. Валгус, Таллин 1981.

Журавлев: Журавлев, В.К., Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. Москва 1982, 327 с.

Земская, Е.А., Китайгородская, М.В., Ширяев, Е.Н., Русская разговорная речь, Общие вопросы. Словобразование. Синтаксис, , Москва, Наука 1981.

Китайгородская 1995: Китайгородская, М.В. – Розанова, Н.Н.: Русский речевой портрет.

Медиите и езикът, сб., ред. И.Ликоманова, Й.Трифонова, София 1999, 227 с.

Нещименко, Г., Этнический язык, Verlag Otto Sagner, München 1999, 229 с.

Проблемы нормы в славянских литературных языках в диахронном и синхронном аспектах. Доклады на IV заседании международной комиссии по славянским литературным языкам 22.-25. октября 1974 года., Москва, Наука 1976.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Antoni Ludwicki (30.09.2021)

Kurs má povahu přednášky s frontálním výkladem. Účastníci kursu se budou aktivně podílet na výkladu prezentováním příslušných  faktografických údaji z jazykové oblasti svého L1 nebo jiné zvolené jazykové oblasti. 

Předmět se v zimním semestru 2021/22 bude konat online na platfomě ZOOM: 

https://cuni-cz.zoom.us/j/98882979336?pwd=VjM5MFBCUFIxQVg4cGFJV1lKbmpJUT09

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (30.09.2020)

1. Úvod do problematiky a přehled bibliografie

            Aktuálnost problematiky: problémy a dynamika současné jazykové situace

            Orientace ve výběrové literatuře

2. Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku analýza přístupu A. Jedličky.

            Útvary národního jazyka.

            Opozice určujících rysů útvarů národního jazyka

3. Strukturní a funkční (komunikativní) model spisovného jazyka

            Komunikativní prostor – pojem, hranice, charakter

            Komunikativní sféra – typ reglementu – reglementované a nereglementované komunikativní chování

4. Komunikativní situace – faktory, parametry, příznaky

            Faktory komunikativní situace:          Účastníci komunikace

                                                                        Sdělení

                                                                        Kontakt

                                                                        Kontext

                                                                        Kód

            Srovnání parametrů komunikativního a jazykového prostoru

5. Jazykový prostor a jazyková sféra – pojem, hranice, charakter

6. Norma a variantnost

            Norma spisovného jazyka

            Norma kolokviálního jazyka

7. Útvary národního jazyka    - standardní (spisovný) jazyk (statut, funkce, dynamika)

- kolokviální (běžně mluvený) jazyk (komunikativní a jazykové parametry

     Styl

8. Jazyková situace – typy komunikace

    Kapilární komunikace

9. Kulturní komunikace

    Masová komunikace

10. Aktuální posuny v jazykové situaci slovanských jazyků

            Srovnání současné jaz. situace a situace národního obrození

            Posuny v obsahu pojmů

            Postavení sféry reglementovaného řečového chování

Studijní opory
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (30.09.2020)

Jako opory pro studium nabízím výběr ze svých odporných článků k tématu:

GLADKOVA, H., Strukturnaja i funkcional´naja model´ jazykovoj situacii: opyt intepretacii dinamiki razvitija sovremennoj jazykovoj situacii (na materiale češskogo i bolgarskogo jazyka). In GUTSCHMIDT, K., ed. Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slawischer Schriftsprachen in der Gegenwart. Dresden: Thelem 2002. S. 56-86.

GLADKOVA, H., Vzestup a krize symbolických funkcí slovanských standardních jazyků. Obdobja 20 – Metode in zvrsti. Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ljubljana 2002. 343-370.

GLADKOVA, H., Jazykový program a typologie národního hnutí u Slovanů. Referát pro XIII mezinárodní sjezd slavistů, Slavia 72, 2003, 2, 169-184.

GLADKOVA, H., Co je to pospisovnění? Strukturní a sociolingvistická charakteristika pohybu mezi standardním jazykem a substandardními útvary. In VAČKOVA K, ed., Standart i substandart - diachronni i sinchronni aspekti. Šumen 2005, s. 39-50.

GLADKOVA, H., Dynamika sociolingvistických parametrů standardního jazyka (pružná stabilita nebo nepružná labilita?). GLADKOVA, H. – CVRČEK, V., red. Acta Slavica et Baltica VI. Sociální aspekty spisovných jazyků slovanských. Praha, FF UK v Praze / Euroslavica 2006, s. 155-164.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (30.09.2020)

Standardní znalosti o spisovné češtině a dalších útvarech českého jazyka v rozsahu povinných kursů z bakalářského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK