PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Interpretace českých literárních textů - ACC110012
Anglický název: Czech Literature Interpretation
Zajišťuje: Ústav bohemistiky pro cizince a komunikaci neslyšících (21-UBN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (11)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Vyučující: PhDr. Jan Huleja, Ph.D.
Anotace -
Seminář představí základní přístupy k interpretaci textů. Nelze přeci vymýšlet nekonečné variace na otázku „Co tím chtěl básník říci?“ a tvářit se, že to víme. Uvedená otázka smysl má, ale je jenom jednou z mnoha. Hlavní smysl semináře pak můžeme hledat právě ve vymýšlení smysluplných otázek k probíraným textům. Na základě představení klasických prací teoretiků interpretace budeme sledovat úlohu autora, textu a čtenáře při hledání smyslu „sdělovaného“. Představíme si různé a do jisté míry i protichůdné přístupy, které nás nakonec dovedou k poznání, že ani jeden z vrcholů interpretačního trojúhelníku není rozumné odvrhnout.

V praktické rovině semináře se naučíme odborně diskutovat nad interpretacemi děl a psát vědecký text z oblasti interpretace textu. Seznámíme se s významnými díly slavných českých povídkářů. Seminář zakončíme vlastní analýzou vybrané české povídky ve formě seminární práce.

Teoretická rovina: obeznámení se s teoriemi významných interpretačních škol; uvažovaní o textu ze tří stran (ze strany autora, čtenáře a samotného textu); formulace nových otázek pátrajících po „smyslu díla“.

Praktická rovina: aplikace různých interpretačních přístupů při analýzách děl slavných českých povídkářů; zvládnutí odborné diskuze nad uměleckým díle a sepsání vědeckého rozboru uměleckého textu.
Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Pro úspěšné absolvování semináře je třeba splnit následující podmínky:

1) aktivní účast: maximálně tři neomluvené účasti na semináři, četba předepsané literatury a studijních materiálů, příprava na jednotlivé výukové hodiny (např. vypracování domácích úkolů, studium domluvených textů apod, je-li vyučujícími příprava určena), aktivní zapojení do diskuzí v průběhu semináře.

2) odevzdání seminární práce interpretačního charakteru v rozsahu 4-5 normostran (písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5). Seminární práci student vypracuje po dohodě s vyučujícím semináře. Student si dohodne téma seminární práce, která musí obsahovat nezbytné formální náležitosti (práce s primární a sekundární literaturou, citace, odkazy, seznam použité literatury a použitých zdrojů apod.). Termín odevzdání práce je stanoven na 9. 1. 2024.

 

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Literatura

Povinná literatura k českým povídkám:

AŠKENAZY, Ludvík, Malá vánoční povídka.

ČAPEK, Karel, Trapné povídky.

HRABAL, Bohumil, Perlička na dně.

KUNDERA, Milan, Směšné lásky.

NERUDA, Jan, Povídky malostranské.

NOVÁK, Jan, Striptease Chicago.

PAVEL, Ota, Smrt krásných srnců.

SMETANOVÁ, Jindřiška, Ustláno na růžích.

 

Odborná literatura povinná:

BARTHES, Roland, „From Work to Text“, in TÝŽ, Image-Music-Text, New York: Hill and Wand, 1977, s. 155–164.

BARTHES, Roland, „The Death of the Author“, in TÝŽ, Image-Music-Text, New York: Hill and Wand, 1977, s. 142–148.

BEARDSLEY, Monroe Curtis; WIMSATT, William Kurtz, Jr., „The Intentional Fallacy“, in TÍŽ, The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, Lexington: University of Kentucky Press, 1967, s. 3–18.

CULLER, Jonathan, „Introduction: The Identity of the Literary Text“, in TÝŽ, Identity of the Literary Text, Toronto, 1984, s. 3–15.

ECO, Umberto, „Intentio lectoris: stav umění“, in TÝŽ, Meze interpretace, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 52–72.

ECO, Umberto, „Jak interpretovat seriály“, in TÝŽ, Meze interpretace, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 93–111.

FISH, Stanley Eugene, „Literature in the Reader: Affective Stylistics“, in TÝŽ, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge, MA: Harvard UP, 1980, s. 21–67.

FIGAL, Günter, „O mlčení textů“, in TÝŽ, Hermeneutická svoboda, Praha: Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1994, s. 5–13.

FOUCAULT, Michel, „Co je autor?“, in TÝŽ Diskurs, autor, genealogie, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1994, s. 41–75.

ISER, Wolfgang, „Apelová struktura textů“, in Čtenář jako výzva, Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno: Host, 2001, s. 39–61.

JAUSS, Hans Robert, „Dějiny literatury jako výzva literární vědě“, in Čtenář jako výzva, Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno: Host, 2001, s. 7–38.

MUKAŘOVSKÝ, Jan, „Básník“, in TÝŽ, Studie I., Brno: Host, 2004, s. 259–274.

MUKAŘOVSKÝ, Jan, „Záměrnost a nezáměrnost v umění“, in TÝŽ, Studie I., Brno: Host, 2004, s. 353–388.

TAINE, Hippolyte Adolphe, „Dějiny literatury anglické, Úvod“, in TÝŽ, Studie o dějinách umění, Praha: Odeon, 1978, s. 89–104.

 

Odborná literatura doporučená:

BARTHES, Roland, Kritika a pravda, Praha: Dauphin, 1997.

BARTHES, Roland, Rozkoš z textu, Praha: Triáda, 2008.

BEARDSLEY, Monroe Curtis; WIMSATT, William Kurtz, Jr., „The Affective Fallacy“, in TÍŽ, The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, Lexington: University of Kentucky Press, 1967, s. 21–40.

CULLER, Jonathan, Identity of the Literary Text, Toronto, 1984.

CULLER, Jonathan, Krátký úvod do literární teorie, Brno: Host, 2002.

ČERVENKA, Miroslav, ed., VÍZDALOVÁ, Ivana, ed. a SEDMIDUBSKÝ, Miloš, ed., Čtenář jako výzva: výbor z prací kostnické školy recepční estetiky, Brno: Host, 2001.

ECO, Umberto, Meze interpretace, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004.

FISH, Stanley Eugene, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Cambridge, MA: Harvard UP, 1980.

FOUCAULT, Michel, Diskurs, autor, genealogie, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1994.

HULEJA, J., „Jak čtenářsky využít interpretační teorie?“. In První strana, Inspirační čtvrtletník pro rozvoj dětského čtenářství, č. 12 (2021), s. 6–10.

ISER, Wolfgang, Jak se dělá teorie, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009.

LOTMAN, Jurij, Michajlovič, „Text v textu“, in Tartuská škola, Praha: Národní filmový archiv, 1995, s. 13–27.

MUKAŘOVSKÝ, Jan, Studie I., Brno: Host, 2004.

PETŘÍČEK, Miroslav, „Hranice a limity textu“, in Česká literatura 52, č. 4 (2004), s. 528–539.

TAINE, Hippolyte Adolphe, Studie o dějinách umění, Praha: Odeon, 1978.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Metody výuky -

Prezenční forma výuky. Teoretická část formou přednášek s následnou diskuzí. Praktická část formou workshopů, společným čtením a hledáním nových nápadů spontánní diskuzí.

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
Sylabus

Tematické okruhy:

Teoretická část

1. Trocha teorie interpretace neuškodí I. - Dílo jako historický pramen. Nová kritika a „smrt autora“. (3. 10.)

2. Trocha teorie interpretace neuškodí II. - Poststrukturalistické tázání „Co je autor?“. Hermeneutika a její horizonty očekávání. (10. 10.)

3. Trocha teorie interpretace neuškodí III. - Recepční teorie – místa „nedourčenosti“. Čtenářsky orientovaná literární teorie. (24. 10.)

Praktická část

4. NERUDA, Jan, Povídky malostranské. (31. 10.)

5. ČAPEK, Karel, Trapné povídky. (14. 11.) 

6. PAVEL, Ota, Smrt krásných srnců. (21. 11.)

7. HRABAL, Bohumil, Perlička na dně. (28. 11.)

8. SMETANOVÁ, Jindřiška, Ustláno na růžích. (5. 12.)

9. KUNDERA, Milan, Směšné lásky. (12. 12.)

10. AŠKENAZY, Ludvík, Malá vánoční povídka. (19. 12.)

11. NOVÁK, Jan, Striptease Chicago. (2. 1.)

12. Odevzdání seminárních prací. (9. 1.)

Poslední úprava: Huleja Jan, PhDr., Ph.D. (27.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK