PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi - ABO900220
Anglický název: Working with didactic tools (textbooks, software, corpora)
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová, Ph.D. (31.08.2022)
Saminář je určen zájemcům o didaktické nástroje pro výku češtiny jako cizího/druhého jazyka.
Náplní semináře je edukační médium jak v teoretické rovině (význam učebnic, tvorba učebnic, využití učebnic, analýza učebnic, výběr vhodné učebnice, kritické hodnocení učebnice, výukové programy a aplikace, korpusy), tak v rovině praktické (představíme si dostupné soubory učebnic a pracovních sešitů, korpusy a další pomůcky pro práci ve výuce).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.02.2021)

Cílem semináře je seznámit se základními didaktickými nástroji užívanými ve vyučování češtiny pro nerodilé mluvčí, s jejich funkcemi, zdroji, možnostmi a účinností z hlediska rozvíjení komunikačních kompetencí žáků.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.02.2021)

Požadavky pro atestaci:

· Aktivní účast v semináři

· Četba zadané literatury

· Písemná recenze vybrané učebnice + její prezentace v semináři

· Písemně zpracované korpusové cvičení

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.02.2021)

Nicholls, J.: Methods in School Textbook Research. http://centres.exeter.ac.uk/historyresource/journal6/nichollsrev.pdf

Reppen, Randi. 2010. Using corpora in the language classroom. New York: Cambridge University Press, xiii, 104 p. Cambridge language education.

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment [online]. Council of Europe [cit. 2014-10-9]. Dostupné z: http://www.coe.int/ t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

Hádková, M.: Popis referenční úrovně A1 pro češtinu - Může sloužit učiteli? In: Štindlová, B. - Čemusová, J. (eds.): Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis 2006, s. 17-22.

Hánková, D.: Co lze získat z učebních materiálů. In: Štindlová, B. - Čemusová, J. (eds.): Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis 2006, s. 187-198.

Hedbávná, B. - Janoušková, J. - Veroňková, J.: Výslovnost češtiny u cizinců - poznámky k metodám výuky. In: Hlínová, K. (ed.): Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis 2009, s. 27-34.

Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. Praha, ISV 2002.

Hrdlička, M.: Gramatika českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. NČDV, 2011, s. 21-22.

Hrdlička, M.: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň, ZUP 2010.

Choděra, R.: Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru. Praha, Academia 2006.

Jin, L. - cortazzi, M.: Reevaluating Traditional Approaches to Second Language Teaching and Learning. In: E. Hinkel (ed.): Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Vol. II. New York, Routledge 2011, s. 558-575.

Kotková, R.: Využití učebního textu pro rozvíjení sociokulturní kompetence. In: Hlínová, K. (ed.): Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis 2009, s. 109-114.

Little, D. G. - perclová, R.: Evropské jazykové portfolio: příručka pro učitele a školitele. Praha, Ústav pro informace ve vzdělávání 2005.

Littlewood, W.: Communicative language teaching. An expanding concept for the changing world. In: E. Hinkel (ed.): Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Vol. II. New York: Routledge 2011, s. 541-557.

McCarten, J.: Teaching from the Corpus. Dostupné z: http://www.cambridge.org/us/esl/touchstone/images/pdf/McCarten_booklet.pdf

Šebesta, K. - škodová, S. (eds.), Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec: TU 2012.

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha, Karolinum 1999.

Valková, J.: Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí. Praha, FF UK 2014.

Průcha, Jan. 1998. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média: příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.02.2021)

Stupně jazykových znalostí podle SERR a současné učební materiály pro vyučování češtiny jako cizího jazyka.

Uplatnění a možné limity účinnosti didaktických nástrojů a metod z hlediska rozvíjení komunikační kompetence.

Didaktické nástroje k rozvíjení klíčových dovedností receptivních a produktivních.

Didaktické nástroje a postupy při vyučování gramatiky a slovní zásoby češtiny.

Využití jazykových korpusů ve výuce češtiny jako cizího jazyka a v tvorbě a adaptaci učebních materiálů.

Rozbory vybraných učebních materiálů a praktické úkoly.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK