PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vyučování češtiny jako cizího/druhého jazyka II. - ABO900218
Anglický název: Teaching Czech as a Foreign / Second Language II.
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: 11 / 11 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. (07.02.2023)
Sylabus tematicky navazuje na sylabus 1. semestru, ve kterém byly specifikovány obecné základy metodiky výuky cizích jazyků. Ve 2. semestru se soustředíme na vybrané dílčí problémy vyučování češtiny jako cizího jazyka. Pozornost se věnuje didaktickým problémům zaměřeným na výuku gramatiky, a to jednak obecně, tj. specifika výuky gramatického systému cizího a druhého jazyka, jednak na specifika výuky gramatického systému v porovnání žák-cizinec a dospělý-cizinec. Soustředíme se zvláště na pojetí gramatiky (druhy gramatiky s důrazem na gramatiku didaktickou; roli gramatiky v cizojazyčné výuce, rozdílnou roli gramatiky ve vyučování žáků a dospělých aj.), dále na problematiku lingvodidaktického popisu mluvnice českého jazyka pro potřeby jinojazyčných mluvčích i otázky náležité prezentace gramatických kategorií a jevů nerodilým mluvčím různého věku v rozdílné sociokulturní situaci.

Pro kurz je připravena Moodle podpora:
Vyučování češtiny jako cizího jazyka II
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14627
Veškeré materiály a informace budou předávány prostřednictvím tohoto paralelního kurzu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.02.2021)

Cílem předmětu je orientovat budoucí učitele na metodiku výuky češtiny pro cizince. Důležitou složkou je odpoutání se od analytického popisu českého jazyka pro rodilé mluvčí, s nímž byli rodilí mluvčí detailně seznámeni během své vlastní školní docházky, a přeorientování se na popis a prezentaci gramatiky pro nerodilé mluvčí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (02.02.2023)

Výsledek atestace je podmíněn splněním následujících dílčích úkolů: 

Předložení seznamu prostudované odborné literatury. 

Seminární práce představující lingvodidaktické zpracování vybraného mluvnického jevu, včetně analýzy daného jevu na základě žákovského korpusu. 

Vystoupení s prezentací vybraného mluvnického jevu, včetně analýzy daného jevu na základě žákovského korpusu. 

Splnění dílčích úkolů v seminářích.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (02.02.2023)

GAVORA, P. – REPKA, R.: Gramatika vo vyučovaní cudzích jazykov. Bratislava: SPN 1979.

HENDRICH, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN 1988.

HRDLIČKA, M.: Cizí jazyk čeština. Praha: ISV 2002.

HRDLIČKA, M.: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Praha: Karolinum 2009.

HRDLIČKA, M.: Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: ZČU 2010.

ŠINDELÁŘOVÁ, J. – ŠKODOVÁ, S. Čeština jako cílový jazyk I. Praha: MŠMT, 2013. 

ŠINDELÁŘOVÁ, J. – ŠKODOVÁ, S. Čeština jako cílový jazyk II. Praha: MŠMT, 2013. 

ŠINDELÁŘOVÁ, J. – ŠKODOVÁ, S. Metodika práce s žáky cizinci v základní škole. Praha: MŠMT, 2012.  

Dostupné on-line: http://www.msmt.cz/file/17378

ŠEBESTA, K. – ŠKODOVÁ, S. (eds.) Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. 

Dostupné z: http://utkl.ff.cuni.cz/learncorp/

http://kcl.fp.tul.cz/cs/cestina-cilovy-jazyk-a-korpusy

            české mluvnice pro mluvčí rodilé i nerodilé (Poldauf – Šprunk; Tahal aj.)

sborníky Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka a Ústavu bohemistických studií FF UK (přednášky LŠSS; mezinárodní sympozia) a časopisy (Český jazyk a literatura, Cizí jazyky, Časopis pro moderní filologii, Nová čeština doma a ve světě, Usta ad Albi BOHEMICA aj.)

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc: UP 2002. 

Další odborná literatura bude zadávána v průběhu semestru.

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (02.02.2023)

Předmět představuje základy výuky flektivního jazyka, resp. výuku jeho gramatického systému pro nerodilé mluvčí. Pokrývá následující tematické oblasti:

1.     Jazyková chyba a jazyková správnost. Akviziční a žákovské korpusy a jejich pedagogické využití 

Přednáška: 

Přednáška vychází z obecného konceptu produkce jazyka a náhledu jazykové správnosti a chybnosti v produkci druhého/cizího jazyka. Syntetizovány jsou různé pohledy na chybu, které byly představeny v 1. semestru v rámci jednotlivých metodologických přístupů. Diskutován je rozdíl pojetí chyby v jazykové produkci žáků mladšího školního věku, staršího školního věku a dospělých. Představen je obecný koncept akvizičních korpusů pro rodilé i nerodilé mluvčí. Dále se přednáška zaměřuje na přehled dostupných akvizičních korpusů pro češtinu a jejich dosavadní využití.

Semináře: 

V semináři se pracuje s texty čerpanými zvl. z žákovských korpusů Merlin a CzeSL, k nimž se přistupuje analytickým způsobem. Studenti na základě analýz konkrétních textů interpretují žákovský jazyk s ohledem na jazykovou úroveň podle SERR, mateřský jazyk a další možné faktory ovlivňující tzv. aktuální mezijazyk.

Cílem tématu je zpřístupnit pohled na celou škálu žákovského mezijazyka o nejnižší až po nejvyšší úroveň s přihlédnutím k nejrůznějším modifikačním faktorům, jak je reflektován v žákovském korpusu. Komentovány jsou jak pozitiva, tak limity zachycení tohoto typu jazyka. 

 Literatura k tématu:  

HRADILOVÁ, Darina. Chyby v jazykové produkci cizinců pohledem rodilého mluvčího. CASALC Review, 2016, 6.1: 137–137.

KESLEROVÁ, Šárka. Interferenční chyba-kámen úrazu ve výuce češtiny pro Slovany. Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince), 2014, 70.

ŠEBESTA, Karel. Korpusy češtiny a osvojování jazyka. Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, 2010, 2: 11–34.

ROSEN, A., J. HANA, B. HLADKÁ, T. JELÍNEK, S. ŠKODOVÁ a B. ŠTINDLOVÁ. Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically-rich language – CzeSL, a corpus of non-native Czech. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4759-3.

ŠEBESTA, K. – ŠKODOVÁ, S. (eds.) Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012.

Dostupné z: http://utkl.ff.cuni.cz/learncorp/ nebo http://kcl.fp.tul.cz/cs/cestina-cilovy-jazyk-a-korpusy

ŠTINDLOVÁ, Barbora. Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace. Praha: FF UK, 2015. 

VALIŠOVÁ, Pavlína, et al. Učebnicový korpus a jeho využití pro výuku češtiny jako cizího jazyka. J. Klímová, Gramatika a korpus, 2012, 4.

 

2.     Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J I. 

 Přednáška:

Přednáška se zabývá charakterem a rolí gramatiky zvl. v metodě komunikační; zaměřuje se na principy výběru mluvnického učiva, jeho parcelace, na otázku vhodné posloupnosti výkladu gramatických kategorií a jevů. Dále osvětluje lingvodidaktické zpracování gramatiky v učebních materiálech češtiny pro cizince a poukazuje na vybrané problémy prezentace české deklinace pro cizince (např. na rozdíly v přístupech prezentace gramatiky, tj. prezentaci horizontální, vertikální). V neposlední řadě poukazuje na rozdíly v pojetí gramatiky ve výuce žáků cizinců mladšího školního věku, staršího školního věku a dospělých. 

 Semináře:

V seminářích jsou porovnávány učebnice češtiny pro cizince s ohledem na posloupnost prezentace gramatických jevů. Sledovány jsou jevy a jejich pojetí v učebnicích pro žáky s OMJ a dospělé. 

 Literatura k tématu:

HÁDKOVÁ, Marie. Gramatika a čeština pro cizince. Jazyky v Evropě a Evropa v jazycích, 2011, 104.

HRDLIČKA, Milan. Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském. Charles University in Prague, Karolinum Press, 2019.

HUDSON, A. Richard. Word Grammar: New Perspectives on a Theory of Language Structure, 2008, 25 s., Continuum,

KUTLÁKOVÁ, Michala. Čeština jako cizí jazyk. Modifikovaný lingvistický popis vybraných gramatických kategorií češtiny. 2015.

ŠKODOVÁ, Svatava. Kapitoly z lingvodidaktiky čestiny jako cizího jazyka. Technická univerzita v Liberci, 2012.

VIRTELOVÁ, Daniela. Pedagogická gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. 2018.

ZAHRADNICKÁ, Eva. Prezentace gramatického systému při výuce češtiny jako cizího jazyka (se zaměřením na výuku bez zprostředkujícího jazyka). 2007.

 

3.     Pojetí gramatického systému a jeho prezentace v rámci ČJC/Č2J III. (Ukázka podrobného lingvodidaktického zpracování vybraného jazykového jevu)

Přednáška

Cílem přednášky je ukázat metodický přístup k výuce gramatického jevu na příkladu prezentace minulého času. V přednášce budou opakovány souhrnné detailní informace týkající se minulého času v češtině, bude diskutováno, které z dílčích jevů působí problémy vybraným skupinám jinojazyčných mluvčích s ohledem na specifika daného jevu v jejich mateřském jazyce. Poukážeme na problematiku zpracování minulého času v učebnicích češtiny pro cizince s ohledem na úroveň osvojení podle SERR. 

Semináře:

V seminářích jsou analyzovány a následně diskutovány prezentace vybraných gramatických jevů v učebnicích pro cizince. 

 Literatura k tématu: 

HIRSCHOVÁ, Milada. Préteritum v češtině z hlediska pragmatického. In Pragmatika v češtině. Karolinum Vydání druhé, Karolinum, Praha, 2013 https://books.google.cz/books?id=H5E5BAAAQBAJ&pg=PA91&lpg=PA91&dq=pr%C3%A9teritum+v+%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B&source=bl&ots=k-wrLDVaqe&sig=ZGnuw7vVJxf893DeZEaZd3yGT6o&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwjzkZu5i-7KAhUJQJoKHVCACbY4ChDoAQhGMAc#v=onepage&q=pr%C3%A9teritum%20v%20%C4%8De%C5%A1tin%C4%9B&f=false   

HRDLIČKA, Milan – LUKÁŠOVÁ, Jitka ed. Vybrané problémy výuky češtiny jako cizího jazyka: sborník příspěvků. Plzeň: 14. května. 2008. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 

HRDLIČKA, Milan. Cizí jazyk čeština. Praha: ISV nakladatelství, 2002. 

HRDLIČKA, Milan. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň: Západočeská univerzita, 2010.

CHODĚRA, Radomír. Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 

KOPEČNÝ, František. Ještě k opisnému préteritu v češtině (Odpověď akademiku Trávníčkovi) Slovo a slovesnost 19, 1958, 4, 277–282 http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=959

POLDAUF, Ivan – ŠPRUNK, Karel. Čeština jazyk cizí. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 

SEDLÁČEK, Miloslav. Ty jsi se (učil), ty jsi si (pamatoval)? Naše řeč 77, 1994. Dostupné z: 

< http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7171>. 

TAHAL, Karel. A grammar of Czech as a foreign language. Factum CZ, s.r.o.: 2010Dostupné z:

VINOPALOVÁ, Hana. Základní mluvnice češtiny pro zahraniční studenty. Praha: Karolinum, 1999. 

 

4.     Sémantizace a signální gramatika

Přednáška:

Přednáška se nejprve zaměřuje na percepci vizuálních vjemů obecně a na funkci a možnosti vizualizace ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Shrnuje poznatky o důležitosti obrazu ve vyučovacím procesu a o zásadách jeho používání. Zaměřuje se na funkce didaktického obrazu, vztah obrazu a textu a na specifika užití obrazu ve výuce cizího jazyka. 

Dále jsou představeny grafické a obrazové prostředky, které jsou v současných učebních materiálech využívány.  

Semináře:

Teoretické poznatky jsou aplikovány v seminářích, které se zabývají analýzou vizuální složky vybraných učebnic češtiny pro cizince. Zaměříme se na zkoumání didaktické funkce obrazu, užité vizuální prostředky a prezentaci slovní zásoby, gramatiky a reálií. 

Součástí seminářů je zkoumání současných vizuálních médií a sociálních platforem s ohledem na využití vizuálních prvků při prezentaci slovní zásoby, reálií a gramatických jevů pro cizince. 

Komentovány jsou rozdíly ve využití vizualizace a sémantizace v materiálech pro žáky s OMJ a dospělé. 

Literatura:

HLADÍKOVÁ, Věra. Využití prostředků signální gramatiky v učebnicích češtiny jako cizího jazyka. 2011. Technická Univerzita v Liberci. Vedoucí práce: Škodová, Svatava.

KOLÁŘOVÁ, Kristýna. Práce s filmovým materiálem ve výuce češtiny jako cizího jazyka za účelem prezentace českých reálií. 2018. Vedoucí práce: Škodová, Svatava. 

NACHTMANOVÁ, Barbora. Vizualizace ve výuce češtiny pro cizince. 2014. Vedoucí práce Hrdlička, Milan.

NEDBALOVÁ, Žofie. Využití videí s titulky ve výuce českého jazyka pro české neslyšící žáky. 2020. Vedoucí práce: Škodová, Svatava. 

PODRÁPSKÁ, Kamila. Několik poznámek k signální gramatice. In: Vědecká pojednání: Wissenschaftliche Abhandlungen = Prace naukowe. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004,  69–74.

ŠKODOVÁ, S.  Kapitoly z lingvodidaktiky češtiny jako cizího jazyka. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. 

ŠKODOVÁ, S.; ŠTINDLOVÁ, B. Možnosti signálního ztvárnění gramatických pravidel v učebnicích cizích jazyků. Eurolitteraria & Eurolingua, 2007, 307–314.

VONDRÁČKOVÁ, P. Využití obrazového materiálu ve výuce češtiny jako cizího jazyka. 2014. Technická Univerzita v Liberci. Vedoucí práce: Škodová, Svatava. 

 

5.     Specifika výuky ČJC/Č2J pro žáky mladšího a staršího věku ZŠ

Přednáška:

Přednáška se věnuje specifikům výuky češtiny jako cizího jazyka u žáků s OMJ mladšího a staršího věku. V první části přednášky se zaměřujeme na rámcový psycholingvistický a psychologický vývoj v daném věkovém období, na zvláštnosti a specifika tohoto období. Představujeme charakteristiku žáků mladšího a staršího školního věku a jejich jazykový rozvoj s ohledem na učení se cizímu jazyku. V druhé části přednášky je zvláštní pozornost věnována možnostem budování gramatické kompetence, a to z hlediska kognitivního i z hlediska metodických postupů a provázanosti s dalšími řečovými dovednostmi v rámci výuky češtiny jako cizího či druhého jazyka. 

Semináře:

V seminářích jsou diskutovány metodické přístupy k výuce žáků s OMJ mladšího a staršího věku. Analyzovány jsou výukové materiály pro obě věkové skupiny.

Literatura:

BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, Marie – STÁRKOVÁ Zuzana: Podporujeme osvojování češtiny jako druhého jazyka – Metodické a výukové materiály pro 3.–9. ročník ZŠ (1., 2. díl), NPI: Praha, 2021.

BLOOM, P. (2000). How Children Learn the Meanings of Words. Cambridge, Massachussetts: The MIT.

CLARK, E. & CLARK, H. H. (1977). Psychology and Language. An Introduction to Psycholinguistics.New York: Harcourt Brace Jovanovich.

DOLEŽÍ, Linda – ŠKODOVÁ, Svatava. Výuka češtiny pro děti-cizince v předškolním věku – základní doporučení. In DOLEŽÍ, Linda, et al. Začínáme učit češtinu pro děti‑cizincePříručka pro lektory a lektorky, 2014, 75–82.

DOLEŽÍ, Linda – ŠKODOVÁ, Svatava. Když učíme náctileté češtinu jako druhý/cizí jazyk. In: Doleží, Linda. Začínáme učit češtinu pro náctileté cizince. 2016, s. 9–17.

DOLEŽÍ, L. (2008). Jazyková akvizice českých frázových komparativů. (Doktorská práce).

Dostupné z https://is.muni.cz/th/14227/ff_d/dizertace_finalni.pdf.

LENNEBERG, E. H. (1967). Biological Foundation of Language. New York: Wiley.

MILLER, G. A. & WAKEFIELD, P. C. (1993). Commentary on Anglin’s analysis of vocabulary growth. In: J. M. ANGLIN, Vocabulary development: A Morphological analysis. Monographs of the Society for Research in Child Development, 58 (10, Serial No. 238), 167–175.

O’GRADY, W. (1997). Syntactic Development. Chicago: The University of Chicago Press.

PAČESOVÁ, J. (1979). Řeč v raném dětství. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

PARADIS, J. (2009). Second Language Acquisition in Childhood. In Hoff, E. & Shatz, M.,

Blackwell Handbook of Language Development. Oxford: Blackwell.

PINKER, S. (1989). Learnability and Cognition. The Acquisition of Argument Structure.

Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

SINGLETON, D. (2005). The Critical Period Hypothesis: A coat of many colours.

International Review of Applied Linguistics, 43, 269–285.

VOTAVOVÁ, K. (2008). Vývoj osvojování jazyka. (Diplomová práce). Praha: FF UK.

 

6.     Hry ve výuce češtiny jako cizího jazyka 

Přednáška:

Přednáška je zaměřena na roli hry v jazykovém vyučování pro žáky s OMJ mladšího i staršího školního věku a dospělé. Představeny budou typy her a jejich užití pro výuku a procvičování zvl. gramatického a lexikálního plánu češtiny. 

V druhé části semináře představujeme praktické ukázky krátkých aktivit opřených o vizuální materiál, a to s ohledem na různé komunikační potřeby žáků jak v mluveném, tak psaném projevu. Cílem je představit metodiku užití různých typů vizuálních materiálů pro rozmanité výukové potřeby. Ve výkladu zohledňujeme specifika použití vizuálního materiálu pro děti i dospělé.  

Semináře:

V seminářích studenti samostatně vytvářejí herní aktivy pro procvičování vybraných gramatických, fonetických a lexikálních jevů. Následně vytvářejí herní aktivity v návaznosti na budování dovednosti čtení, poslechu, mluvení a psaní. Diferencovány jsou hry pro žáky s OMJ mladšího a staršího věku a pro dospělé. 

Literatura:

CAILLOIS, R.: Hry a lidé. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon, 1998. 

KASÍKOVÁ, H.: Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. 

KASÍKOVÁ, H. Učíme (se) spolupráci spoluprací. Kladno: občanské sdružení AISIS, 2005. KOPŘIVA, P. – NOVÁČKOVÁ, J. – NEVOLOVÁ, D. – KOPŘIVOVÁ, T.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006. 
KOŤÁTKOVÁ, S.: Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing a. s., 2005. LUKAVSKÁ, E.: Pozor, děti! Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě. Dobrá voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003. 
SVOBODOVÁ, E.: Hra v mateřské škole. Praha: RAABE, řízení MŠ, 2005.

ŠKODOVÁ, Svatava – LISÁ, Markéta (2020). Jazykové hry pro malé školáky1. díl Fonetické hry. Wolters Kluwer ČR, 2020.

ŠKODOVÁ, Svatava – LISÁ, Markéta (2020). Jazykové hry pro malé školáky. 2. díl Lexikální a gramatické hry. Wolters Kluwer ČR, 2020.

 

7.     Jazykové hodnocení: Testy a testování ve výuce češtiny pro cizince

Přednáška:

Cílem přednášky je představit zvl. certifikované testování. Přednáška se zabývá následujícími okruhy: 1. Základní pojmy a principy v testování; typy testů a různé pohledy na test; testovací techniky a metody hodnocení. Rozdíly mezi standardizovaným testem a školním testem.; 2. Společný evropský referenční rámec pro jazyky a jak může být užitečný pro přípravu testu; proces vývoje testu; testové specifikace. Gramotnost v hodnocení a testování: proč ji potřebujeme?

Semináře:

Tvorba vlastních testů pro potřeby hodnocení v hodině. Testy pro žáky s OMJ a pro dospělé. Tvorba testů ověřujících receptivní a produktivní dovednosti se zaměřením na možné problémy při tvorbě testů. 

Sledovány jsou různorodé druhy testových úloh. 

Literatura:

GREEN, A. (2014). Exploring Language Ass-essment and Testing: Language in Action. New York: Routledge. 

KOSTELECKÁ, Y., & JANČAŘÍK, A. (2013). Factors influencing language proficiency of foreign children attending Czech primary schools. In Efficiency and Responsibility in Education 2013: Proceedings of the 10th International Conference. Praha: Česká zemědělská univerzita. 

RICHARDS, J. C., & SCHMIDT, R. (2002). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics. London: Routledge. 

SLAVÍK, J. (1999). Hodnocení v současné škole. Praha: Portál. 

VODIČKOVÁ, K., & KOSTELECKÁ, Y. (2016). Diagnostic Tests in Czech for Pupils with a First Language Different from the Language of Schooling. CEPS Journal 6(1), 32–48.

CERTIFIKOVANÁ ZKOUŠKA Z ČEŠTINY PRO CIZINCE, http://ujop.cuni.cz/cce, 

Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) – A Manual. Strasbourg, Language Policy Division 2009. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Olomouc, Univerzita Palackého 2006.

VODIČKOVÁ, Kateřina. Jazykové hodnocení: testování a zkoušky. In Doleží, Linda, et al. Začínáme

učit češtinu pro děti‑cizince. Příručka pro lektory a lektorky, 2014, s. 17–21.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK