PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář – jazyk - ABO700708
Anglický název: Master's Thesis Seminar (Czech Language)
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO500821
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: CHROJ1AF (01.02.2018)
Seminář je určen studentům, kteří se nacházejí v různých fázích přípravy závěrečné práce. Studenty v počáteční fázi směřuje ke kritickému čtení dosavadní literatury ke zvolenému tématu. Studenty v pokročilejší fázi vede k vytvoření propracované osnovy závěrečné práce, k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat. Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.
Cíl předmětu
Poslední úprava: CHROJ1AF (01.02.2018)

Studenti jsou v pravidelném kontaktu s vyučujícími, kteří jim dávají zpětnou vazbu k průběhu přípravy jejich závěrečné práce. Studenti by měli prostřednictvím postupů a metod standardních pro lingvistický výzkum dosáhnout při zpracovávání své závěrečné práce výrazného pokroku.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: CHROJ1AF (01.02.2018)

Povinná aktivní účast na semináři. Studenti s ohledem na míru pokročilosti přípravy závěrečné práce odevzdávají jeden ze čtyř výstupů:

a)       komentované rešerše odborné literatury k tématu (alespoň 15 položek);

b)      podrobně okomentovanou strukturu práce (alespoň 5 normostran);

c)       ucelený text, který bude součástí práce (alespoň 10 normostran).

koncepci výzkumné části práce a návrh analýzy dat (alespoň 5 normostran)

Sylabus
Poslední úprava: CHROJ1AF (19.02.2018)

Seminář se dělí na čtyři paralelní skupiny:

1)      Skupina věnovaná stylu, textu, diskurzu, mediální komunikaci (garant prof. Mareš)

2)      Skupina věnovaná gramatice, lexikologii, slovotvorbě, psycholingvistice a sociolingvistice (garantka dr. Lehečková)

3)      Skupina věnovaná osvojování prvního i druhého jazyka, didaktice (garantka dr. Šormová)

4)      Skupina věnovaná diachronnímu výzkumu, dějinám češtiny a dialektologii (garant dr. Martínek)

Setkání každé skupiny se koná dle stanoveného rozpisu minimálně pětkrát za semestr, v případě vyššího počtu studentů i vícekrát. Studenti, jejichž téma závěrečné práce stojí na přechodu mezi uvedenými oblastmi, anebo je zcela mimoběžné, nechť předem konzultují své zařazení s garanty jednotlivých skupin.

Aktuální rozpis semináře je k dispozici na stránkách ÚČJTK: https://ucjtk.ff.cuni.cz/studium/bakalarskydiplomovy-seminar/

Vstupní požadavky
Poslední úprava: CHROJ1AF (01.02.2018)

Studenti musí mít zadané téma své závěrečné práce, případně již musí mít konkrétní představu, čeho by se jejich práce měla týkat, i když téma ještě není oficiálně zadané. Práce musí být zadána nejpozději do poloviny semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK