PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praslovanština a slovanské jazyky - ABO700703
Anglický název: Old Slavic and Slavonic Languages
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (21.09.2017)
Přednáška by měla uvést studenty do slovanské historicko-srovnávací jazykovědy a seznámit je s jazykovým
vývojem (především hláskoslovným) od indoevropštiny až po rozpad slovanské jazykové jednoty. Navazující
slavistický blok se zabývá především klasifikací slovanských jazyků, jejich areálovým členěním, popisem
společných i specifických znaků i stručnou historií jednotlivých slovanských jazyků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (21.09.2017)

Předmět by měl osvětlit studentům jazykový vývoj v prehistorickém a do jisté míry i v historickém období slovanských jazyků. Studenti by se měli seznámit s jazykovým systémem praslovanštiny do takové míry, aby byli schopni s těmito poznatky pracovat a využít je k lepšímu porozumění dějinám a jazykovému systému češtiny. Dalším cílem předmětu je seznámit studenty s historií i současností slovanských jazyků a rozšířit tak jejich slavistický a obecně kulturní rozhled. Po skončení kurzu by studenti měli být schopni bezpečně rozeznat jednotlivé slovanské jazyky a určit jejich charakteristické pravopisné a gramatické znaky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (21.09.2017)
Povinná literatura:
Lamprecht, A., Praslovanština, Praha 1987.

Encyklopedický slovník češtiny (hesla Praslovanština, Glottogeneze Slovanů, Jazyky slovanské), Praha 2002.

Večerka R., Jazyky v komparaci II, Praha 2009.

Price G., Encyklopedie jazyků Evropy, Praha 2002 (příslušná hesla).

Doporučená literatura:

Erhart, A., Indoevropské jazyky, Praha 1982.

Rejzek, J., Český etymologický slovník,. LEDA 2001, 2. vyd. 2015.

Petr J., Základy slavistiky, Praha 1984

Horálek J., Úvod do studia slovanských jazyků, 2. vyd., Praha 1962.

Běličová H., Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských, Praha: Karolinum, 1998.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (21.09.2017)

Lokální a chronologické zařazení praslovanštiny, vnější dějiny Praslovanů

Psl. sloveso a jméno

Fonologický systém pozdní indoevropštiny, satemová změna a vznik psl. ch

Vývoj vokalického systému a proteze, 1. palatalizace velár, psl. přehlásky

Monoftongizace diftongů, 2. palatalizace, vývoj skupin C + j

Nosovky, 3. palatalizace, metateze likvid

Hláskoslovný systém na konci psl. období, přízvuk a intonace

Slovotvorba, slovní zásoba, syntax

Klasifikace slov. jazyků - přístupy, přehled

Vnější jazykové vlivy, balkánský jazykový svaz

Západoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

Východoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

Jihoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK