PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Staročeský Život svaté Kateřiny - ABO700501
Anglický název: The Old Czech Life of St. Catherine
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. František Martínek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (14.02.2017)
Začlenění staročeského Života svaté Kateřiny do historických a literárních souvislostí, jazykový rozbor díla včetně revize některých emendací, analýza jeho čtyř stávajících překladů do nové češtiny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (18.01.2017)

Lingvistická a aspoň částečně také šíře filologická, literárněvědná, historická a kulturněvědná interpretace významné staročeské památky s ohledem na její dosavadní výzkum, edice a čtenářskou recepci (včetně přebásnění do nové češtiny).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (14.02.2017)

Aktivní účast na semináři (max. 3 absence), plnění průběžných úkolů (včetně případných referátů apod.).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (14.02.2017)

Primární literatura:

Kamil Bednář (přel., 1958). Legenda o svaté Kateřině.Praha: Lidová demokracie [přebásnění do nové češtiny].

Dolenský, Antonín et al. (eds., 1928). Nová legenda zlatá: Obrazová anatologie z legendární tvorby prostonárodní a umělé domácí i cizí. 2. díl. Ostatní legendy staročeské kromě passionálu. Duchovní romány. Skladby eschatologické. Duchovní eposy. Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba, 1928 [autorem přebásnění Legendy o svaté Kateřině do nové češtiny je František Šimek].

Hrabák, Josef (přel., 1941). Legenda o svaté Kateřině. Praha: Melantrich [jazykově modernizovaná edice].

Pečírka, Josef – Erben, Karel Jaromír (eds., 1861): Život svaté Kateřiny. Praha: Rohlíček a Sievers.

Pelán, Jiří (přel., 1983). Legenda o svaté Kateřině. Praha: Odeon [přebásnění do nové češtiny; 2. vyd. 1988].

Petrů, Eduard (ed.), Pelán, Jiří (přel., 1999). Život svaté Kateřiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny [edice a 3. vydání Pelánova přebásnění do nové češtiny].

Spina, Franz (ed., 1913a). Die altčechische Katharinenlegende der Stockholm-Brünner Handschrift. Prag: Taussig & Taussig.

Spina, Franz (ed., 1913b). Die altčechische Katharinenlegende. Textausgabe. Prag: Taussig & Taussig.

Vážný, Václav (ed., 1959). Život svaté Kateřiny. In: Dvě legendy z doby Karlovy. Praha: ČSAV, 119–219.

Vilikovský, Jan (ed., 1941). Legenda o svaté Kateřině. Praha: Spolek českých bibliofilů.

Vilikovský, Jan (ed., 1946). Legenda o svaté Kateřině. Praha: Vyšehrad.

Život svaté Kateřiny. Rukopis, 2. pol. 14. stol. Brno, Státní archiv, sign. G 10, č. 555, 1r–68v.

Sekundární literatura:

Cummins, George M. (1975): The language of the Old Czech Legenda o svaté Kateřině. München: Verlag Otto Sagner („Slavistische Beiträge“, Band 87).

Dobiáš, Dalibor (1996): Legenda o sv. Kateřině a její překlad do nové češtiny. In: Bednářová, Jitka – Dobiáš, Dalibor: Šnykerikyk. Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám studenti FF UK Praha. Brno : Host, s. 14–22.

Gebauer, Jan (1871): Příspěvky k historii českého pravopisu a výslovnosti staročeské = Sborník vědecký musea království Českého. Odbor historický, filologický a filosofický. IV. Praha. [Na obálce letopočet odchylně: 1872.]

Gebauer, Jan (1882): Příspěvky ke kritice a výkladu textů staročeských. Listy filologické a paedagogické 9(2), 287–324.

Kolár, Jaroslav (1985): Nad překladem staročeské legendy o svaté Kateřině. Česká literatura 33, č. 4, s. 356–359.

Němec, Igor (1980): Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha: Academia.

Pavera, Libor (2004): K Hrabákově úpravě staročeské svatokateřinské legendy. SPFFBU V, 7, s. 107–112.

Petrů, Eduard (1996): Symbolika drahokamů a barev v Životě svaté Kateřiny. In Vzdálené hlasy : studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, s. 81–87.

Ryšánek, František (1953): Příspěvky ke kritice a výkladu staročeských textů. Listy filologické 76(1), 120–140.

Sprache (Gottfried von Straßburg, Tristan) [on-line]. In: MediaeWiki Das Wiki für Inhalte der Mediävistik. Heslo dostupné na: http://mediaewiki.de/w/index.php?title=Sprache_(Gottfried_von_Stra%C3%9Fburg,_Tristan)&oldid=4882 (cit. 17. 12. 2015).

Staročeský slovník (1968–2008). Praha: Academia.

Šimek, Štěpán (2012): Brada svaté Kateřiny. In Cesty slov (eds. Petr Nejedlý – Miloslava Vajdlová). Praha: ÚJČ AV ČR, v. v. i., s. 225–234.

Škarka, Antonín (1959): Život svaté Kateřiny. In: Dvě legendy z doby Karlovy. Praha: ČSAV, 93–118.

Šlosar, Dušan (1974/1975): Vývoj funkcí slovesného prefixu vz- v češtině. SPFFBU A 22/23, s. 37–42.

Šlosar, Dušan (1981): Slovotvorný vývoj českého slovesa. Brno: UJEP.

Vajdlová, Miloslava (2013): Ke konkurenci předpon s-, z-, vz- (nejen) ve staré a střední češtině. Slovo a slovesnost 74, s. 269–278.

Vajdlová, M. a kol.: Elektronický slovník staré češtiny [on-line]. Praha: Ústav pro jazyk český. Dostupný z http://vokabular.ujc.cas.cz/.

Vážný, Václav (1959a): O jazykové stránce Života svaté Kateřiny. In: Dvě legendy z doby Karlovy. Praha: ČSAV, 220–239.

Vážný, Václav (1959b): Poznámky k výkladu a překladu básně. In: Dvě legendy z doby Karlovy. Praha: ČSAV, 249–259.

Vilikovský, Jan (1948): Legenda o svaté Kateřině. In Písemnictví českého středověku, Praha: Universum, s. 176–200. (Původně jako doslov in Vilikovský, ed., 1941.)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (14.02.2017)

1. Lingvistická a filologická interpretace staročeského textu a památky, seznámení s rukopisem

2. Nástin literárněvědné interpretace (kontext a zdroje textu/památky, žánr, místo v literární tradici, motivy apod.)

3. Zpřístupňování a recepce textu/památky od 19. století dodnes

- srovnání a reflexe stávajících edic

- srovnání a reflexe převodů do nové češtiny

- měnící se akcenty při interpretaci/recepci památky

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (18.01.2017)

Předmět není určen pro studenty bakalářského studia v 1. ročníku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK