PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do generativní syntaxe - ABO700336
Anglický název: Introduction to generative syntax
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (31.08.2020)
Kurz poskytne úvod do základů generativní syntaxe a současně ukáže, jak "uvažovat syntakticky", tj. jak používat empirické argumenty k tvorbě hypotéz o (morfo)syntaktické struktuře slov, frází a vět. Kurzem nás provede kniha Liliane Haegeman(ové) Thinking syntactically. Haegeman(ová) se soustředí především na analýzu angličtiny, my si však ukážeme, jak lze probírané analýzy a koncepty aplikovat na český materiál. Probereme fundamentální koncepty jako jsou frázová (složková, konstituenční) struktura, syntaktická víceznačnost, struktura verbální a nominální fráze, struktura věty, rozdíl mezi argumentem (komplementem, objektem) a adjunktem (adverbiále), tematické vztahy (valence), gramatické vztahy (shoda), syntaktický pohyb. Cílem kurzu je, aby studenti byli schopni jednak porozumět jednodušší generativní literatuře a argumentaci a jednak aplikovat nabyté dovednosti při syntaktické analýze.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (31.08.2020)

Cílem kurzu je, aby studenti byli schopni jednak porozumět jednodušší generativní literatuře a argumentaci a jednak aplikovat nabyté dovednosti při syntaktické analýze.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (31.08.2022)

Haegeman, Liliane. 2006. Thinking syntactically: A guide to argumentation and analysis. Malden, MA: Blackwell.

Veselovská, Ludmila. 1995. Phrasal movement and X0 morphology: Word order parallels in Czech and English nominal and verbal projections. Dizertační práce, Univerzita Palackého v Olomouci.

Příslušná hesla v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (czechency.org)

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (31.08.2023)

 • přednáška vyučujícího
 • domácí četba
 • domácí úkoly
 • aktivní práce studentů v hodině

 

V případě online výuky bude kurz veden více méně beze změny - jen přes Zoom či podobný nástroj.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (31.08.2023)

  • Aktivní účast na semináři (max. 3 absence)

  • Četba zadaných částí textu

  • Vypracování domácích úkolů

  • Závěrečný test (netřeba skládat v případě dobrých výkonů během semestru - zejména kvalitní vypracování domácích úkolů)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (31.08.2020)

Syntaktická víceznačnost

Generalizace a syntaktická pravidla

Syntaktické fráze (složky, konstituenty) a jejich diagnostika

Verbum a verbální fráze (VP), pomocná a modální slovesa

Komplement (objekt) a adjunkt (adverbiále)

Nominální fráze (NP)

Zobecnění frázové struktury (X-bar struktura)

Frázová struktura věty, inflekční fráze (IP), pomocná slovesa, verbální flexe, pohyb slovesa

Lexikální (V) vs. funkční kategorie (I)

Tematické vztahy (valence) vs. gramatické vztahy (shoda)

Syntaktické pozice subjektu

Levá periferie věty, komplementizérová fráze (CP)

Doplňovací otázky, vztažné věty, vytýkací konstrukce

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (23.01.2023)

Úvod do syntaxe

Na semináři jsou vítáni studenti a studentky na všech úrovních studia. Podle některých studentů je však kurz vhodnější spíše pro pokročilejší student(k)y a lze jej tedy doporučit spíše magisterským studentům. Pokud však máte o syntax zájem, není důvod se zapsáním předmětu otálet.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK