PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Židovské motivy a antisemitismus v české literatuře I - ABO700332
Anglický název: Jewish Topics and anti-Semitism in Czech Literature I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Kurz se bude zabývat tématem židovství v české literatuře od Kosmovy kroniky po 20. století. Je první částí dvousemestrového kurzu.
Poslední úprava: Holý Jiří, prof. PhDr., DrSc. (28.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou atestace je aktivní účast na semináři a prezentace referátu.

Poslední úprava: Holý Jiří, prof. PhDr., DrSc. (28.08.2022)
Literatura

Lenka Veselá-Prudková: Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Od středověku k počátkům emancipace. Praha 2003.

Oskar Donath: Židé a židovství v české literatuře 19. století. Od K. H. Máchy do Jar. Vrchlického. Brno 1923.

Pavel Eisner: Židé v české literatuře; Věstník Židovské obce náboženské v Praze X, 1948, č. 8, s. 84-85; č. 9, s. 98-99; č. 11, s. 120-121

Jindřich Toman: Israel/Asrael: Romantické téma; in: O Karlu Poláčkovi a jiných; ed. Jaroslav Kolár. Boskovice 1995, s. 201-206.

Týž, Vlast, ženy a slast; in: Helena Lorenzová, Taťána Petrasová (eds.): Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Praha 2001, s. 187-193.

Týž, Mumlání, špatná němčina a nedostatek citu. Židé v kontextu českého nacionalismu, 30. a 40. léta 19. století; in: Zbyněk Hojda et al. (edd.), "Slavme slavně slávu Slávóv slavných". Slovanství a česká kultura 19. století. Praha 2006, s. 352-360

Týž, "Příběh podané ruky" (Kapper a Havlíček); Židovská ročenka 5772/2011-2012, s. 69-85.

Robert B. Pynsent: Obchod a smyslnost. České spisovatelky a židé okolo přelomu století; Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity, řada D, č. 43, Brno 1996, s. 23-39.

Týž, Český ženský antisemitismus v první polovici dvacátého století; in: týž, Ďáblové, ženy a národ. Praha 2008, s. 413-422.

Týž, Czech Feminist Anti-Semitism. The Case of Božena Benešová; in: Marcel Cornis- Pope, John Neubauer (eds.): History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Volume IV. Types and Stereotypes. Amsterdam - Philadelphia 2010, s. 345-365.

Tomáš Pěkný: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 1993. Rozšířené vyd. 2001.

Alexej Mikulášek a kol: Literatura s hvězdou Davidovou I-II. Praha 1998, 2002.

Týž, Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století. Teoretická a historická studie. Praha 2000.

Michal Frankl: "Emancipace od Židů". Český antisemitismus na konci 19. století . Praha 2007.

Jiří Brabec: Podoby českého antisemitismu před první světovou válkou; in: týž, Panství ideologie a moc literatury. Praha 2009, s. 32-41.

Václav Petrbok: "Však my se sami dost dovedeme milovati". Znovu o česko-židovsko-německé "revolučnosti" v letech 1843-1847"; Slovo a smysl VIII, 2011, č. 16, s. 95-105.

Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. Eds. Michal Frankl, Jindřich Toman. Praha 2012.

Jiří Homoláč: Jan Neruda a židé: poznámky a doplňky; Česká literatura LI, 2013, č. 5, s. 719-768.

Jiří Holý, Hana Nichtburgerová (eds.): Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích. Praha 2016.

Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20, století. Ed. J. Holý. Praha 2016 (vyjde na konci roku).

Poslední úprava: Holý Jiří, prof. PhDr., DrSc. (28.08.2022)
Sylabus

Návrhy témat v ZS

Obrazy Židů v české středověké literatuře: Kosmova kronika, Zbraslavská kronika, Mastičkář. (Marlowe: Maltský žid; Shakespeare: Kupec benátský.)

Lenka Veselá-Prudková: Židé a česká společnost v zrcadle literatury. Od středověku k počátkům emancipace. Praha 2003.

Daniel Soukup (ed.): Židé ve starší české literatuře. Výbor beletrizovaných pramenů. Olomouc 2013.

 

Pražský pogrom 1389 očima Židů (Avigdor Kara) a české literatury (Jirásek)

Zpěvy zavržených, přel. Jiří Langer. Praha 1938, 1939, 1993, 2000. Nové překlady Pavel Sládek in Raši (1040–1105). Vznik biblického komentáře ve frankoporýnských židovských centrech (Praha 2012, s. 481–486)  a Jiřiny Šedinové in: Čítanka pro I. ročník gymnázií  (Praha 2001, s. 157–160)  a in: Daniel Soukup (ed.). Židé ve starší české literatuře. Výbor beletrizovaných pramenů (Olomouuc 2013, s. 56–59).

Alois Jirásek: Mezi proudy II. Syn ohnivcův, I. až IX. kapitola.

Daniel Soukup: Latinské a české verše o pražském pogromu 1389. Česká literatura 60, 2012, s. 711–726.

 

Tobiáš Mouřenín z Litomyšle: Historia kratochvílná... Židé v knížkách lidového čtení a ve folkloru (pohádka bratří Grimmů Žid v trní).

Čeněk Zíbrt: Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha 1895. Praha 1960.

České humanistické drama, ed.  Milan Kopecký. Praha 1986.

Grimmové, Jacob a Wilhelm: Pohádky, přel. Jitka Fučíková. Praha 1988.

Jiří Holý/Hana Nichtburgerová: Podoby Židů v české literatuře doby romantismu v českých zemích. Praha 2016. (s. 57-66)

 

Romantické obrazy Židů: Máchovi Cikáni, Sabinovo Blouznění (Adam Mickiewicz: Pan Tadeáš; Walter Scott: Ivanhoe)

Jan Podlešák: Židovské postavy v Máchových Cikánech. Židovská ročenka 5748, 1987/1988, s. 74–78.

Jindřich Toman: Israel/Asrael: Romantické téma; in: O Karlu Poláčkovi a jiných; ed. Jaroslav Kolár. Boskovice 1995, s. 201-206.

Jiří Holý/Hana Nichtburgerová: Podoby Židů v české literatuře doby romantismu v českých zemích. Praha 2016. (s. 15-28)

 

Siegfried Kapper, jeho České listy a jejich kontroverzní ohlas

Jindřich Toman: "Příběh podané ruky" (Kapper a Havlíček); Židovská ročenka 5772/2011-2012, s. 69-85.

Václav Petrbok: "Však my se sami dost dovedeme milovati". Znovu o česko-židovsko-německé "revolučnosti" v letech 1843-1847"; Slovo a smysl VIII, 2011, č. 16, s. 95-105.

Jiří Holý/Hana Nichtburgerová: Podoby Židů v české literatuře doby romantismu v českých zemích. Praha 2016. (s. 83-113)

 

Jan Neruda jako antisemita?

Jan Neruda a Židé. Texty a kontexty. Eds. Michal Frankl, Jindřich Toman. Praha 2012.

Jiří Homoláč: Jan Neruda a židé: poznámky a doplňky; Česká literatura LI, 2013, č. 5, s. 719-768.

 

Negativní obrazy venkovského Žida (Josef Holeček, Vilém Mrštík, Petr Bezruč, Jakub Deml, Božena Benešová)

Oskar Donath: Židé a židovství v české literatuře 19. století. Od K. H. Máchy do Jar. Vrchlického. Brno 1923.

Oskar Donath: Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II. Od Jaroslava Vrchlického do doby přítomné. Brno1930.

Jiří Holý: Reprezentace Židů a židovství na konci 19. století a v prvních desetiletích 20. století. In: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha 2016, s. 23-70.

 

Venkovští Židé židovskýma očima: prózy Vojtěcha Rakouse

Mojmír Otruba: „Vojtěch Rakous“; in: Vojtěch Rakous: Vojkovičtí a přespolní. Praha 1986, s. 7–13

Helena Krejčová: „Vojtěch Rakous“; in: Leo Pavlát (ed.): Českožidovští spisovatelé v literatuře 20. století Praha 2000-, s. 10–25.

Štěpán Balík: Prozaické a dramatické figurky Vojtěcha Rakouse. In: Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století. Praha 2016, s. 185-196..

Poslední úprava: Holý Jiří, prof. PhDr., DrSc. (28.08.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK