PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Česká středověká lyrika - ABO700313
Anglický název: Medieval Lyrics of Bohemian Lands
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)
Těžištěm seminárních setkání bude společný pokus o literárněhistoricky ukotvenou interpretaci lyrických (převážně písňových) textů, jejichž výběr byl podřízen kritériu časovému (prameny 14. a 15. století), žánrovému (hymnografie) a jazykovému (čeština). I přes tato radikální (a umělá) omezení, jež ostatně budeme zároveň nuceni ve všech zmiňovaných aspektech často překračovat, máme k dispozici textový korpus nejen poměrně početně bohatý (hymnografie patří k materiálově nejbohatěji dochované části staročeského písemnictví), ale též z literárního a poetologického hlediska velmi rozmanitý. U části bohemikální hymnografické tvorby, a to zejména té, která v oné době plnila prestižní společenské funkce, se nadto dochovaly zajímavé doklady o podobách i proměnách její recepce.
Vybrané texty k interpretaci nám zároveň poskytnou prostor k zamýšlení se nad některými obecnějšími otázkami medievistické literární historie, např. oralita a skripturalita staročeské hymnografie, (pozdně) středověké praxe produkce a recepce textu, vztah literárního jazyka a funkce textu (jazykové transfery bohemikální písňové lyriky vrcholného a pozdního středověku), textová a hudební fluidita vs. stabilita ve staročeské hymnografii. Současně se budeme u jednotlivých textů vybraných k seminárním sezením seznamovat s již existujícími interpretačními návrhy a reflektovat jejich silné i slabé momenty. Seminář je tedy koncipován rovněž jako uvedení do české medievistické literární historie a filologie a nabízí seznámení s jejími (vybranými) vlivnými představiteli a metodologickými přístupy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)

viz anotace

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)

Požadavky k získání zápočtu:

- zodpovědná domácí příprava (četba) a aktivní práce v semináři (účast v diskusi)

- ústní referát

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)

Literatura základní:

LEHÁR, Jan (ed.): Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad 1990.

 

Literatura výběrová:

BECKER, Hansjakob a kol. (eds.): Gestliches Wunderhorn. Große deutsche Kirchenlieder. 2. vyd., München: C. H. Beck 2009.

ČERNÝ, Jaromír a kol. (eds.): Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530). Praha: KLP – Koniasch Press 2005.

ČERNÝ, Václav: Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury. Praha: Mladá fronta 1998.

ČIŽEVSKÝ, Dmitrij Sergejevič: Kleinere Schriften II, Bohemica. München: W. Fink 1972.

DREVES, Guido M. (ed.): Analecta hymnica medii aevi I. Leipzig: R. Reisland 1886.

FUKAČ, Jiří – VYSLOUŽIL, Jiří (reds.): Slovník české hudební kultury. Praha: Supraphon 1997.

HAVRÁNEK, Bohuslav – HRABÁK, Josef a kol. (eds.): Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha: Nakladatelství ČSAV 1957.

JAKOBSON, Roman: Nejstarší české písně duchovní. Praha: L. Kuncíř 1929.

JAKOBSON, Roman: Poetická funkce (Ed. Miroslav Červenka). Jinočany: H&H 1995.

KOUBA, Jan: Slovník staročeských hymnografů (13. – 18. století). Praha: EÚ AVČR 2017.

LEHÁR, Jan: Studie o sémantizaci formy. Praha: Karolinum 2005.

MÁCHAL, Jan: Staročeské skladby dramatické původu liturgického. Praha 1908.

NEJEDLÝ, Zdeněk: Dějiny husitského zpěvu I – VI. Praha: Nakladatelství ČSAV 1954–1956.

PRAŽÁK, Emil: Stati o české středověké literatuře (Ed. Petr Čornej). Praha: Euroslavica 1996.

ROTHE, Hans (ed.): Geistliche Lieder und Gesänge in Böhmen II, 1: Tropen und Cantiones aus böhmischen Handschriften der vorhussitischen Zeit 1300–1420. Köln – Wien: Böhlau 1988.

RUT, Přemysl (ed.): Gloria i gaudium (česká písnička mezi kostelem a hospodou). Praha: Vyšehrad 2013.

STANOVSKÁ, Silvie – KERN, Manfred (eds.): Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku. Brno: Masarykova univerzita 2013.

ŠKARKA, Antonín: Nové kapitoly ze staré české hymnologie. Sborník filologický 12, 1941, s. 37–114.

ŠKARKA, Antonín: Půl tisíciletí českého písemnictví (Ed. Jan Lehár). Praha: Odeon 1986.

VILIKOVSKÝ, Jan (ed.): Staročeská lyrika. Praha: Melantrich 1940.

VINTR, Josef: Styl dvou vrcholných děl nejstarší české duchovní lyriky – Ostrovské písně a Kunhutiny modlitby. Česká literatura 39, 1991, s. 313–328.

VINTR, Josef: Ostrovské rukopisy. Olomouc: Refugium 2014.

VLHOVÁ-WÖRNER, Hana, a kol. (eds.): Jistebnický kancionál II. Cantionale. Chomutov: L. Marek 2019.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)

- literárněhistorická analýza a interpretace staročeských textů v podobě kritické edice se standardním kritickým aparátem (texty v této podobě budou k dispozici na začátku semetru), pro zájemce též možnost práce s digitálními kopiemi rukopisů)

- odborná diskuse  

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)

Kurz je zakončen zápočtem (požadavky k získání zápočtu viz výše).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)

Tematické okruhy kurzu:

I. tropování ve staročeské hymnografii a veršované slovesnosti   

a) nejstarší bohemikální kyriamina

b) roramina a další typy tropovaného chorálu

c) glosující písně  

II. staročeské písňové a veršované alegorese a tzv. čtverý smysl Písma

III. interference sakrálního a profánního ve staročeské hymnografii

a) duchovně sponsalistní písně 

b) kurtoazie ve staročeské hymnografii 

IV. performativní potenciál staročeské hymnografie

a) písně k pobožnosti vánoční kolébky  

b) plankty

Výběr konrétních textů bude oznámen na začátku kurzu.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)

viz seznam literatury

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)
  • zájem (základní orientace ve středověké kultuře, muzikologické znalosti či znalost latiny vítány, nejsou však podmínkou)
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (25.01.2020)

volitelný kurz pro studenty bakalářského i magisterského studia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK