PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Lingvistická analýza pro učitele - ABO700229
Anglický název: Linguistic Analysis for Teachers
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Robert Adam, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (21.08.2018)
Seminář je podkladem pro praxi budoucích učitelek a učitelů češtiny (jeho jazykové části) na ZŠ a SŠ a praktickým cvičením komplexního rozboru jazykových jevů v textu, schopnosti je rozeznat, analyzovat, systematizovat, zobecnit, vyvozovat z jejich užití něco o textu, v němž se vyskytují, a vhodně je včlenit do učiva češtiny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (21.08.2018)

Cílem předmětu je zdokonalit schopnost nahlížet na texty jakéhokoli typu komplexně, být s to v nich rozeznávat, analyzovat, zdůvodňovat a zobecňovat jazykové jevy od pravopisu přes morfosyntaktické jevy až po volbu jazykových prostředků a výstavbu textu jakožto koherentního celku s určitou strukturou a účelem.

Podstatným cílem je učit se vnímat a rozebírat text z didakticko-lingvistického pohledu a zlepšovat tak vlastní pedagogické schopnosti.

Vedlejším cílem je pak oživit si vlastní znalosti o různých jevech z různých jazykových rovin.

Literatura
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (21.08.2018)

ADAM, R., a kol. (2017): Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum.

ČECHOVÁ, M., a kol. (2011): Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN.

Pravidla českého pravopisu. Praha: Fortuna, 2005 (nebo jiné vydání od roku 1994 z nakladatelství Academia nebo Fortuna).

Internetová jazyková příručka (2008–2018) [online]. <http://prirucka.ujc.cas.cz/>.

+ učebnice češtiny pro ZŠ a SŠ

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (21.08.2018)

Zápočet bude udělován za soustavnou a aktivní práci v hodině, řešení zadaných úkolů a přípravu cvičení vlastních.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (21.08.2018)

V semináři se budeme teoreticky, ale zejména prakticky zabývat komplexním rozborem českých textů. Studenti/studentky budou na praktických cvičeních zlepšovat své schopnosti nacházet v textu určité jazykové jevy, připravovat vhodná cvičení ke konkrétním lingvistickým tématům, učit se formulovat otázky k textům, ale zejména jazykové jevy z různých rovin analyzovat, zařazovat a zobecňovat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK