PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Starší česká literatura I - ABO600101
Anglický název: Czech Literature of Older Times I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 48 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ABO600102
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jarmila Andrlová (29.11.2023)
Všechny paralelní semináře budou mít podobu série společných pokusů o interpretaci vybraných středověkých bohemikálních textů: budeme se snažit reflektovat historický horizont jejich vzniku a společenskou funkci, a to při vědomí nemožnosti uniknout ze své vlastní historické situace a mediálního prostoru, v němž žijeme. Zároveň se budeme seznamovat s již existujícími interpretacemi a reflektovat jejich silné i slabé momenty.

Cílem našich pokusů o navázání dialogu se vzdálenými staletími v přednáškách i seminářích bude – vyjma estetického zážitku – snaha o porozumění, hledání souvztažností i respektování odlišného, ale též vytváření si obrazu bohemikální středověké literatury v širším evropském rámci. Zároveň nám jednotlivé texty poskytnou prostor k zamýšlení nad některými obecnějšími otázkami (např. dějinnost literatury, literatura a paměť; služebnost a angažovanost umění; oralita a skripturalita středověké slovesnosti, vztah literatury a folkloru; proměnnost literárního provozu a literární komunikace vůbec; koncept národní literatury a jeho limity).

Seminář Marie Škarpové bude zaměřen na četbu a interpretaci textů bohemikální provenience. Kritérii pro jejich výběr byla nejen snaha o naznačení časové, jazykové, stylové, funkční a žánrové šíře české středověké literatury, ale též zařazování daných textů do českého literárního kánonu, příp. jejich "provokativnost" pro současného čtenáře a v neposlední řadě jejich zpřístupnění v podobě kritické edice.

Seminář Matouše Jalušky se při práci se základním kánonem bohemikálních textů k bakalářské zkoušce orientuje na témata a problémy, které naše písemnictví spojují s širším evropským kontextem. Ty nám umožní rovněž prohloubit schopnost patřičně a užitečně číst starší literaturu nejen české provenience.

Seminář Kateřiny Smyčkové bude věnován žánrům bohemikální literatury od jejího počátku cca do poloviny 15. století. Základem bude interpretace vybraných děl, zasazených do kulturněhistorického kontextu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. (04.10.2023)

Semináře Marie Škarpové: Podmínkou k udělení zápočtu je zodpovědná domácí příprava (četba zadaných textů, které budou dostupné v týmu Ms Teams), vypracování krátkého písemného podkladu pro vybrané diskusní téma a především aktivní práce v semináře (diskuse), a to přímou formou v průběhu výuky, nebo různorodými, dle situace modifikovanými alternativními distančními způsoby. V zimním i v letním semestru je seminář zakončen písemným testem; úspěšně absolvovaný test je v zimním semestru předběžnou podmínkou pro udělení zápočtu na semináři (vedle výše uvedených podmínek), v semestru letním je předstupněm před „seminární“ ústní zkouškou (a to i v případě, kdy ji studenti skládají s větším časovým odstupem od zakončení semináře); cílem testu je prověřit osvojení znalosti základní literatury prezentované v seminářích a na přednášce, proto také doporučujeme navštěvovat základní oborovou přednášku.

Seminář Matouše Jalušky: Podmínkou k udělení zápočtu je aktivita při semináři a vypracování tří krátkých písemných reflexí (2–5 normostran, ideálně okolo tří) ke třem probíraným textům. Tyto texty budou (spolu s podrobným sylabem) zpřístupněny na moodlu. Studentské reflexe poslouží především jako podklad pro diskusi v hodinách a při zkoušce v letním semestru. První reflexi je třeba odevzdat do 15. 11., druhou do 12. 1. (tj. do konce výuky v zimním semestru), třetí do začátku letního semestru.  

Seminář Kateřiny Smyčkové: Podmínkou k udělení zápočtu v zimním semestru je domácí příprava - četba zadaných textů a aktivní účast na semináři,

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D. (16.09.2023)

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘŮ MARIE ŠKARPOVÉ

1. Předkřesťanská a mimokřesťanská slovesnost a bohemikální středověké písemnictví.

2. Podoby interference sakrálního a profánního v bohemikální středověké literatuře a kultuře.

3. Performativita bohemikální středověké literatury.

4. Bohemikální středověká literatura klášterní a klerické provenience.

5. Bohemikální literatura dvora a rytířská literatura.

6. Bohemikální středověká literatura univerzitní provenience.

7. Bohemikálni středověká slovesnost formativní, didaktická a preskriptivní.

8. Bohemikální nábožensky reformní slovesnost.

 

ORIENTAČNÍ LINIE SEMINÁŘŮ MATOUŠE JALUŠKY

Ke každému tématu se budou vztahovat texty bohemikální, texty z antické tradice a texty biblické. Podrobný sylabus vzejde z diskuse na začátku semestru a bude spolu s texty k dispozici na moodlu.

Počátky písemnictví a moc slova | Proglas, Kosmova kronika.

Vyprávění o hrdinech | Legendy a Staročeská kronika tak řečeného Dalimila.

Lyrický a emocionální nexus | staročeská lyrika, modlitby a pokusy o útěchu.

Nová epika | Kurtoazní narativy, rytířské povídky.

Jak žít mezi lidmi? | Satiry a drama.

Doba přechodu (od rukopisu k tištěné knize) 

 

TÉMATA SEMINÁŘŮ KATEŘINY SMYČKOVÉ

Duchovní lyrika

Světská (milostná) lyrika

Legendistika

Kroniky

Hrdinská a rytířská epika

Drama

Satira a parodie

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK