PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Jazyk mládeže ve školním věku - ABO500948
Anglický název: Language of School-age Youth
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (25.10.2023)
Studenti získají základní přehled o vybraných aspektech vývoje jazykové a komunikační kompetence mládeže ve školním věku a o možnostech a tradicích jeho studia, zejména se zaměřením na potřeby učitelské profese.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (23.01.2023)

Cílem, k němuž předmět směřuje, je:

a) aby se studenti po jeho absolvování orientovali v problematice jazykového jazykového a komunikačního vývoje mládeže ve školním věku a jeho různých aspektech a

b) aby byli schopni připravit a provést jednoduchý výzkumný projekt v této oblasti.

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (23.01.2023)

ZÁKLADNÍ

ANDROUTSOPOULOS, J. K.; SCHOLZ, A. Jugendsprache – langue de jeunes – youth language. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 1998 (vybrané kapitoly).

BERMAN, R. A. Developing Linguistic Knowledge and Language Use across Adolescents. In E. Hoff, M. Shatz (eds.). Blackwell Handbook of Language Development. Part IV: Language Development after Early Childhood, Blackwell Publishing, 2007, str. 347–367.

BERMAN, R. A. Language Development across Childhood and Adolescents; Between emergence and mastery. The long developmental route od language acquisition. In R. A. Berman (ed.), Language Development across Childhood and Adolescence. John Benjamins Publishing, str. 1-8; 9-34.

LEVEY, S.; POLIRSTOK, S. Language Development. Understanding Language Diversity in the Classroom. Sage Publ., 2011, str. 161–226.

McLAUGHLIN, S. Introduction to Language Development, London: Singular Publishing group, 1998, str. 349–398.

NADSTAVBOVÁ

NIPPOLD, Marilyn A. Later language development: school-age children, adolescents, and young adults. 3rd ed. Austin, TX: PRO-ED, c2007. Dostupné také z: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0614/2006015862.html.

POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997.

POPOVIČOVÁ-SEDLÁČKOVÁ, Zuzana. Slang v mládežníckom diskurze. V Bratislave: Univerzita Komenského, 2013.

PRŮCHA, J. Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. In J. Průcha (ed.), Pedagogická encyklopedie, Praha: Portál, 2009, str. 454-458.

PRŮCHA, J. Vzdělávání žáků z etnických menšin a z rodin imigrantů. In J. Průcha (ed.), Pedagogická encyklopedie, Praha: Portál, 2009, str. 465-470.

ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana. Socializace do školního jazyka. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae.

ŠEBESTA, K. Jazyková a komunikační kompetence české mládeže. In J. Průcha (ed.), Pedagogická encyklopedie, Praha: Portál, 2009, str. 348-353.

ZEMAN, Jiří. Verbální a neverbální prostředky v komunikaci mládeže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. Recenzované monografie.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (23.01.2023)

Seminář je zakončen zápočtem; udělení zápočtu je vázáno na splnění zadaných úkolů na odpovídající úrovni a aktivní účast na semináři. 

Při distanční výuce bude atestace udělena za kvalitní splnění zadaného úkolu s přihlédnutím k aktivní účasti v semináři.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. (07.02.2021)

V centru pozornosti budou především:

a) vývoj schopnosti žáků aktivně užívat jazykových prostředků v uvedeném období;

b) vývoj dovednosti žáků porozumět vybraným jazykovým prostředkům a komunikačním strategiím;

c) vývoj vybraných komunikačních dovedností, zvl. umění psát a umění číst, včetně vývojových poruch;

c) jazyk mládeže jako sociální skupiny a subkultur mládeže;

d) jazyk a komunikace v médiích určených mládeži, res. užívaných mládeží;

e) postoje mládeže k jazyku, národnímu jazyku a jeho varietám.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK