PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení děl české literatury 19. století - ABO500819
Anglický název: Reading of Czech Literature of 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Vyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.10.2016)

Přednáška chce pojmenovat podoby obraznosti charakteristické pro českou literaturu 19. století. Pozornost bude
věnovat např. "obrazu" ("obrázku") jako specifickému žánru obrozenské romantické literatury a jeho proměnám v
literatuře druhé poloviny 19. století. V této perspektivě se dotkne jak mnoha určujících momentů kulturního a
historického dění předminulého století, tak některých jednotlivostí. Soustavně se bude zabývat také proměnami
vztahů mezi literaturou a výtvarným uměním v 19. století.

Předměty Čtení děl české literatury (starší české literatury, 19. století, 20. století I a 20. století II) jsou jednoznačně
koncipovány jako úvodové předměty, jež mají nabídnout elementární nástroje a výchozí vhled do dané
problematiky.Jsou míněny pro studenty I. ročníku bakalářského studia (maximálně se při časové kolizi připouští i
alternativa absolvovat některý z daných předmětů ve II. ročníku). Vzhledem k jejich funkční roli v rámci počáteční
fáze studia je také nutné získat z nich atestaci v I., maximálně ve II. ročníku studia. Vyučující si vyhrazují právo
odmítnout atestování prací, které student předloží až ve III. ročníku studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.10.2016)

Požadavky na udělení atestetace kolokvium a zkouška (studenti zapsaní ke studiu do akademického roku 2015/16

včetně): odborný text nabízející literárněhistorickou interpretaci samostatně vybraného beletristického textu české

literatury 19. století (nikoli těch textů, jimž se koncentrovaně věnuje přednáška) z hlediska vztahu text-

kontext (min. 1 500 slov /Kv/, min 3000 slov /ZK/).

Požadavky na udělení atestace zápočet (studenti zapsaní ke studiu od akademického roku 2016/17): odborný text

nabízející literárněhistorickou interpretaci samostatně vybraného beletristického textu české literatury 19. století (nikoli těch textů, jimž se koncentrovaně věnuje přednáška) z hlediska vztahu text-kontext (min. 2 500

slov).

Hlavička práce:

Jméno a příjmení

Název práce

Typ atestu (Kv, Z, Zk)

Kód předmětu

Semestr, kdy byl předmět absolvován

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.10.2016)

Základní odborná literatura:

Abrams, M. H.: Zrcadlo a lampa (2001)

Barthes, R.: Světlá komora - poznámky k fotografii (2005)

Benjamin, W.: Dílo a jeho zdroj (1979)

Fischer, E.: Původ a podstata romantismu (1966)

Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy (1999)

Janáčková, J.: Božena Němcová. Příběhy - situace - obrazy (2007)

Janáčková, J.: Román mezi modernami (1988)

Jedličková, A.: Zkušenost prostoru (2010)

Julius Zeyer. Texty - sny - obrazy (sb., 1998)

Macura, V.: Znamení zrodu (1983, 1995)

Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění (1981)

Realita slova Máchova (sb., 1967)

Doporučená literatura:

Arbes, J.: Jak pan dr. Matějíček duši lidskou pérem fotografoval (Šotek 1881)

Bachelard, G.: Poetika prostoru (2009)

Bachelard, G.: Poetika snění (2010)

Bachtin, M.: Čas a chronotop v románu (in MB: Román jako dialog, 1980)

Gombrich, E. H.: Umění a iluze. Studie o psychologii obrazového znázorňování (1985)

Herites, F.: Maloměstské obrázky (výbor, 1959)

Herrmann, I.: Blednoucí obrázky (výbor, 1960)

Hodrová, D., Hrbata, Z., Vojtková, M. a kol.: Na cestě ke smyslu (2005)

Hrbata, Z. a Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005)

Macura, V.: Obraz Prahy v české obrozenské literatuře (in Město v české kultuře 19. století, sb., 1983)

Marek, J.: Česká moderní kultura (1998)

Mrtví tanečníci (antologie české romantické prózy, 2010)

Norberg-Schulz, Ch.: Genius loci (1994)

Rozkošný hrob (antologie české romantické poezie, 2009)

Zeyer, J.: Obnovené obrazy I - III (1894-1898)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (10.10.2016)

ČTENÍ Z DĚJIN ČESKÉ LITERATURY 19. STOLETÍ : STOLETÍ V OBRAZECH

Forma kurzu: přednáška, 2 hodiny týdně, 1 semestr

Vyučující: PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Tematické okruhy:

1. Romantický čas: evokace minulosti (Rukopisy, Lindova Záře nad pohanstvem, Klicperův Točník)

2. Romantický prostor a jeho hierarchizace (Máchovy Obrazy ze života mého)

3. Romantický "vnitřní svět": sen, jeho intence a deskripce (Sabinovy Obrazy a květy snů)

4. Proč mrtví tančí? (Obrazy smrti v obrozenské veršované epice; Hálkův Alfréd a Vrchlického Satanela)

5. Emoce a obraznost: furor a horor devatenáctého století (K. Sabina, J. J. Kolár; Nedokončený obraz A. Staška)

6. V pozlaceném rámu: idylický obraz přírody a venkova a jeho relativizace (V. Mrštík: Obrázky, G. Preissová: Obrázky ze Slovácka, J. K. Šlejhar: Zločin); obrazy "české krajiny"

7. Fotografie neboli Ztracený rám: obrazy města a maloměsta - kontrast, ironie, groteska (J. K. Tyl: Pražské obrázky, J. Neruda: Arabesky; F.Herites: Maloměstské obrázky, I. Herrmann: Blednoucí obrázky); k problému miniatury (J. Arbes: Drobnokresby, B. Kaminský: Z Příkopů)

8. Obrazy za rámem obrazu: exotický časoprostor (Obnovené obrazy J. Zeyera)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK