PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Textologie a ediční praxe - ABO500812
Anglický název: Textology and Editing Practice
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (01.09.2020)
Přednáška je věnována jednak teoretickým východiskům textologie, jednak začlenění disciplíny do literární vědy jako celku. Ukáže jednotlivé fáze editorových činností a objasní jejich zásady, normy a způsoby realizace. V přednášce se vysvětlí využití literárněhistorického a poetologického výzkumu pro řešení edičních úkolů a podíl poznatků získaných textologií na výkladu smyslu, stylu a vývojového směřování uměleckých děl.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (01.09.2020)

Průběžné plnění dílčích úkolů, a to buď přímou formou v průběhu výuky (pravidelná účast je tedy stejně nutná, jako kdyby šlo o seminář), nebo různorodými, dle situace modifikovanými alternativními distančními způsoby.

Na konci semestru se píše souhrnný test a výsledná známka odráží úroveň průběžně odevzdávaných úkolů a úspěšnost odpovědí při testu.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (26.09.2022)

1. Teorie

 

ČERVENKA, Miroslav: Textologie a sémiotika (něm. 1971), in M. Č.: Obléhání zevnitř. Praha: Torst, 1996, s. 213–232; též in Červenka 2009, s. 97–117.

ČERVENKA, Miroslav: Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi, in Česká literatura 46, 1998, č. 4, s. 439–443; též in Červenka 2009, s. 241–246.

ČERVENKA, Miroslav: Textologické studie. Ed. M. Kosák a J. Flaišman. Praha: ÚČL AV ČR, 2009.

Česká literatura 14, 1966, č. 1: F. Vodička: Textologické konstituování literárních děl, s. 23–26, B. Štorek: Klasifikace a hodnocení textových změn při kanonizaci textu, s. 28–37, M. Červenka: Stylistický příspěvek k teorii variant, s. 45–51 (též in Červenka 2009, s. 63–72), F. Svejkovský: Interpretace středověkých dramat z hlediska textologie, s. 51–56, O. Králík: Text archetypu a proměny textu, s. 59–62.

DAŇHELKA, Jiří: Textologie a starší česká literatura. Praha: ÚČL AV ČR, 2013.

DE BIASI, Pierre-Marc: Textová genetika. Praha: ÚČL AV ČR, 2018.

HAVEL, Rudolf – ŠTOREK,Břetislav (eds.): Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha: ČS, 1971, 184 stran, 2. vyd. ed. M. Kosák a J. Flaišman. Praha/Litomyšl: Paseka, 2006, 184 stran.

KOLÁR, Jaroslav: K textologii a současné ediční problematice starší české literatury, in Česká literatura 34, 1986, č. 1, s. 49–56.

KOLÁR, Jaroslav: Poznámky k edičnímu zpracování staročeských textů, in Česká literatura 36, 1988, č. 2, s. 109–118.

KOSÁK, Michal – FLAIŠMAN, Jiří: Podoby textologie. Praha: ÚČL AV ČR, 2010.

KOSÁK, Michal – FLAIŠMAN, Jiří: Editologie. Praha: ÚČL AV ČR, 2018.

KRÁLÍK, Oldřich: Co je to básníkova vůle?, in sb. Petr Bezruč 1867–1967. Ed. J. K. Boček, Jarošov, zvláštní číslo Zpravodaje OPP 1967, s. 15–20; též in O. K.: Osvobozená slova. Ed. J. Opelík. Praha: Torst, 1995, s. 329–335.

KRÁLÍK, Oldřich: Atribuce děl starší literatury, in Sborník prací jazykovědných a literárněvědných. Ed. O. Králík a M. Komárek. Praha: SPN, 1968, s. 77–89; též in O. K.: Osvobozená slova. Ed. J. Opelík. Praha: Torst, 1995, s. 47–63.

LICHAČOV, Dmitrij S.: Textologie. Stručný nástin. Praha: ÚČL AV ČR, 2015.

MAZÁČOVÁ, Stanislava: Historie novočeské ediční praxe, in sb. Textologie. Teorie a ediční praxe. Ed. P. Vašák. Praha: Karolinum, 1993, s. 161–183.

MUKAŘOVSKÝ, Jan: Varianty a stylistika (1930), in J. M.: Kapitoly z české poetiky I. Praha: Melantrich, 1941, s. 231–236, 2. vyd. Praha: Svoboda, 1948, s. 206–210, též in J. M.: Studie z poetiky. Praha: Odeon, 1982, s. 187–190, též in J. M.: Studie II. Ed. M. Červenka a M. Jankovič. Brno: Host, 2001, s. 215–219.

OTRUBA, Mojmír: Autor – text – dílo a jiné textologické studie. Praha: ÚČL AV ČR, 2018.

STICH, Alexandr: Sabina – Němcová – Havlíček a jiné textologické studie. Praha: ÚČL AV ČR, 2011.

ŠPIRIT, Michael: Textologie dnes. Praha: ÚČL AV ČR, 2019.

TANSELLE, G. Thomas: Principy textové kritiky. Praha: ÚČL AV ČR, 2012.

VÍŠKOVÁ, Jarmila: Ediční zpracování textu, in sb. Textologie. Teorie a ediční praxe. Ed. P. Vašák. Praha: Karolinum, 1993, s. 138–160.

 

2. Praxe

 

BINAR, Vladimír – FUČÍK, Bedřich: Zpráva o vydávání Díla Jakuba Demla (smz. 1981), in Revolver Revue, 2000, č. 42, s. 179–241.

BRABEC, Jiří: Osmdesát let marných snah o vydání Masarykových spisů, in Masarykův sborník VIII. Ed. Milan Machovec. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 1993, s. 64–72.

BRABEC, Jiří: Příběh Masarykových spisů, in sb. Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní. Ed. E. Broklová, D. Hájková, J. Tomeš a R. Vašek. Praha: Masarykův ústav AV ČR 2002, s. 57–67.

BRABEC, Jiří: Při příležitosti obnovení vydávání Díla Jaroslava Seiferta..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 23. 11. 2011.

ČERNÝ, Václav: Nad dvojím zněním Šaldova Života ironického, in Kritický měsíčník 4, 1941, č. 4, duben, s. 157–164; též in V. Č.: Tvorba a osobnost I. Ed. Jan Šulc. Praha: Odeon, 1992, s. 157–165.

ČERVENKA, Miroslav – ŠTOREK, Břetislav: Slezské písně jako problém textologický a ediční, in Literárněvědný sborník Památníku Petra Bezruče. Ostrava: Profil, 1966, s. 106–146; též in Červenka 2009, s. 9–62.

CHLÍBCOVÁ, Milada: K vydávání Poláčkova díla, in sb. Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním. Ed. J. Lopatka. Praha/Rychnov nad Kněžnou: Klub Obratník, 1992, s. 172–178. [Srov. též ediční poznámky k Poláčkovým Spisům, vydávaným v Nakladatelství Franze Kafky v letech 1994–2001.]

KOSÁK, Michal – FLAIŠMAN, Jiří: Felix Vodička – Textolog a editor, in sb. PNP Literární archiv 41, 2009, s. 117–124.

KOSÁK, Michal – FLAIŠMAN, Jiří: Kritická hybridní edice, in Česká literatura 57, 2009, č. 2, s. 266–275.

KOSÁK, Michal – FLAIŠMAN, Jiří: K dnešním snahám o vydání díla Jakuba Demla, in Česká literatura 60, 2012, č. 2, s. 257–262.

KRÁLÍK, Oldřich: Příspěvek ke studiu Vančurova stylu, in Slovo a slovesnost 5, 1939, č. 2, s. 65–78.

KRÁLÍK, Oldřich: Text Slezských písní. Ostrava, Krajské nakladatelství 1963, 119 stran.

KRÁLÍK, Oldřich: Slezské písně a jejich vývoj, in sb. Slezské písně Petra Bezruče. Ed. V. Ficek, O. Králík a L. Pallas. Ostrava: Profil, 1967, s. 7–65.

LOPATKA, Jan: Nebývalé problémy textologické, in sb. Podoby II. Ed. V. Havel. Praha: ČS, 1969, s. 144–151, též in J. L.: Předpoklady tvorby (smz. 1978). Praha: ČS, 1991, s. 37–46, též in J. L.: Předpoklady tvorby. Kritické vydání. Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2010, s. 41–52.

OPELÍK, Jiří: Vznik a proměny Umění přírodních národů Josefa Čapka, in sb. PNP Literární archiv 19–20, 1987, s. 37–76; též in J. Č.: Knihy o umění. Ed. L. Merhaut. Praha: Triáda, 2009 (Spisy J. Č.; 5), s. 533–587.

PETRUŽELKOVÁ, Adéla: Sebrané spisy Jana Patočky jako ediční problém. Praha: ÚČL AV ČR, 2017.

ROTHOVÁ, Susanna: Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala (něm. 1986, přel. M. Špirit). Praha: Pražská imaginace, 1993, s. 68–112.

Zápisník o Šaldovi 17: Šaldovy spisy – torza a výzvy. Ed. M. Kosák a J. Flaišman. Praha: Společnost F. X. Šaldy 2010. [Obsahuje texty o vydávání Šaldova díla mj. od J. Pistoria, F. Vodičky, E. Macka, M. Špirita, J. Wiendla a D. Vojtěcha.]

 

3. Kritika

 

BRABEC, Jiří: Vykřičníky nad edicí Seifertových sbírek, in Kritický sborník 9, 1989xx, č. 2, s. 31–36, též in Česká literatura 38, 1990, č. 3, s. 269–272.

––– Víšková, Jarmila: Poznámky k recenzi Jiřího Brabce, in Česká literatura 38, 1990, č. 3, s. 272–274.

ČERVENKA, Miroslav: Souborná edice Zahradníčkových sbírek, in Kritický sborník 13, 1993, č. 3, s. 44–53; též in Červenka 2009, s. 209–226.

DĚTÁKOVÁ, Zuzana: Jak se ze starého Hostovského stal nový Hostovský, in Kritická Příloha Revolver Revue, 1997, č. 8, červenec, s. 131–133.

FLAIŠMAN, Jiří: Právě dnes, 21. září 2011, si připomínáme sté výročí narození Rudolfa Havla..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 21. 9. 2011.

FLAIŠMAN, Jiří: Po roce 1989 se Milan Blahynka stáhl..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 21. 12. 2011.

FLAIŠMAN, Jiří: I Obec spisovatelů, vydavatelsky nijak příliš činná..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 2. 5. 2012.

HRDLIČKA, Josef: Vydávání Richarda Weinera, in Souvislosti, 1997, č. 2 (32), s. 220–232.

KARFÍK, Filip: Nad prvním svazkem Patočkových Spisů, in Kritický sborník 16, 1996/97, č. 3, s. 21–29.

KOSÁK, Michal: Jako doplňkový svazek Díla Jana Čepa..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 29. 6. 2011.

KOSÁK, Michal: V minulém roce uběhlo sto let od narození Františka Hrubína..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 19. 10. 2011.

KOSÁK, Michal: Na léto 2012 ohlásil Jaromír Nohavica vydání Slezských písní..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 15. 2. 2012.

KOSÁK, Michal: Deset let po zatím posledním svazku Spisů Jiřího Ortena..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 16. 5. 2012.

KRÁLÍK, Oldřich: Máchovy básně v Knihovně klasiků, in Plamen 2, 1960, č. 11, listopad, s. 129–131; podepsáno ok; též in O. K.: Platnosti slova. Studie a kritiky. Ed. J. Schneider a J. Opelík. Olomouc: Periplum, 2001, s. 215–218.

KRÁLÍK, Oldřich: Kanonický text Slezských písní, in Slezský sborník 66, 1968, č. 2, 12. 5., s. 236–252.

––– ČERVENKA, Miroslav – Štorek, Břetislav: O soudobý text Slezských písní, in Česká literatura 16, 1968, č. 6, s. 704–707.

––– KRÁLÍK, Oldřich: Kdo zatemňuje situaci kolem textu Slezských písní?, in Slezský sborník 67, 1969, č. 3, 15. 9., s. 401–407.

LOPATKA, Jan: Biografie šosáka?, in Kritický sborník 6, 1986xx, č. 2, s. 48–60; též in Most a.t.d., 1990, č. 2, s. 144–154, též in J. L.: Šifra lidské existence. Ed. M. Špirit. Praha: Torst, 1995, s. 245–257.

PETRUŽELKA, Antonín: Nečitedlné tatrmany aneb prolegomena k „narovnání“ „zákrut osobnosti“ básníka Ivana Blatného, in Souvislosti, 1999, č. 3–4, s. 87–94.

ŠPIRIT, Michael: Knižní výbor ze samizdatového čtvrtletníku Kritický sborník 1981–1989..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 23. 3. 2011.

ŠPIRIT, Michael: Jednou ze zásad ediční řady Česká knižnice..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 8. 6. 2011.

ŠPIRIT, Michael: Kniha Dopisy od Olgy, vydaná v roce 2010..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 9. 11. 2011.

ŠPIRIT, Michael: Pražské nakladatelství Triáda vydává..., in Echo, Institut pro studium literatury: www.ipsl.cz, 4. 7. 2012.

ŠPIRIT, Michael: Podivné počínání, in Revolver Revue 27, 2012, č. 88, s. 222–229.

VODIČKA, Felix – JANSKÝ, Karel – SPUNAR, Pavel: Máchovy rukopisy a tzv. „máchovské apokryfy“, in Česká literatura 6, 1958, s. 176–197.

 

4. Příklady textologické a ediční práce

 

4.1. Volba textu:

 

Čapek, Josef: Knihy o umění. Ed. L. Merhaut. Praha: Triáda, 2009 (Spisy J. Č.; 5).

Čapek, Josef: Psáno do mraků (1936–1939). 3. vyd. Ed. J. Opelík. Praha: Pražská edice, 1993.

Čapek, Karel: Básnické počátky – Překlady. Ed. E. Macek. Praha: ČS, 1993 (Spisy K. Č.; 24).

Čapková, Jarmila: Vzpomínky. Ed. J. Opelík. Praha: Torst, 1998.

Dvořák, Ladislav: Jak hromady pobitých ptáků. Ed. R. Krumphanzl. Praha: Torst, 1998.

Havlíček, Jaroslav: Petrolejové lampy. 7., revidované vyd. podle rkp. ed. J. Víšková. Praha: Odeon, 1983 (Klub čtenářů; 515); 8. vyd. [chybně ozn. jako 7.] Praha: ČS, 1987 (Slunovrat. Velká řada; 24).

Hrabal, Bohumil: Hlučná samota. Ed. M. Jankovič. Praha: Pražská imaginace, 1994 (Sebrané spisy B. H.; 9).

Hrabal, Bohumil: Svatby v domě. Ed. J. Janáčková, M. Chlíbcová, M. Jankovič a V. Kadlec. Praha: Pražská imaginace, 1995 (Sebrané spisy B. H.; 11).

Palivec, Josef: Básně, eseje, překlady. Ed. J. Rambousek. Praha: Torst, 1993.

Palivec, Josef: Prózy, listy z vězení, pozdravy přátel. Ed. J. Rambousek. Praha: Torst, 1996.

Seifert, Jaroslav: Město v slzách – Samá láska. Ed. J. Flaišman. Praha: Akropolis, 2001 (Dílo J. S.; 1).

Seifert, Jaroslav: Ruka a plamen – Píseň o Viktorce (tři verze). Ed. M. Chlíbcová a M. Jirásková. Praha: Akropolis, 2002 (Dílo J. S.; 7).

Seifert, Jaroslav: Všecky krásy světa. 4. vyd. [chybně ozn. jako 3.]. Ed. M. Jirásková a R. Havel. Praha: ČS, 1992.

Schulz, Karel: Kámen a bolest. 7. vyd. ed. J. Víšková. Praha: ČS, 1966 (Klíč; 64); 11. vyd. Praha: ČS, 1983 (Slunovrat); 12. vyd. Praha: ČS 1989 (Slunovrat).

Škvorecký, Josef: Zbabělci. 8. vyd. ed. M. Špirit. Praha: NLN, 1998 (Česká knižnice).

Škvorecký, Josef: Zbabělci. Rukopis. Ed. M. Špirit. Praha: Books and Cards, 2009 (Spisy J. Š.; 35/1).

Vančura, Vladislav: Obrazy z dějin národa českého, 11. vyd. Ed. R. Havel a R. Skřeček. Praha: ČS, 1981 (Národní knihovna; 99 a 100).

Zábrana, Jan: Sedm povídek. Ed. J. Šulc. Brno: Atlantis, 1993.

 

4.2. Způsob komentáře:

 

Aristoteles: Rétorika – Poetika. Přel. A. Kříž, 2. vyd. ed. Pražský filosofický institut. Praha: Petr Rezek, 1999.

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk (něm. 1948). Přel. J. Pelán, J. Stromšík a I. Zachová, red. R. Krumphanzl. Praha: Triáda, 1998.

Česká středověká lyrika. Ed. J. Lehár. Praha: Vyšehrad, 1990.

Grebeníčková, Růžena: Máchovské studie. Ed. M. Špirit. Praha: Academia, 2010.

Konrad, Kurt: Ztvárněte skutečnost. Ed. J. Brabec a Z. K. Slabý. Praha: ČS, 1963.

Kořínek, Jan: Staré paměti kutnohorské. Ed. A. Stich a R. Lunga. Praha: NLN, 2000 (Česká knižnice).

Masaryk, T. G.: Česká otázka – Naše nynější krize – Jan Hus. Ed. J. Brabec. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000.

Michna z Otradovic, Adam: Básnické dílo – Texty písní 1647–1661. Ed. M. Čejka. Praha: NLN, 1999 (Česká knižnice).

Neumann, Stanislav Kostka: Stati a projevy I (1893–1903). Ed. Z. Trochová. Praha: SNKLU, 1964 (Knihovna klasiků, Spisy S. K. N.; 2) + další svazky této edice: Stati a projevy II (1904–1907). Ed. Z. Trochová a S. Jarošová, 1966 (Spisy S. K. N.; 4), Stati a projevy III (1908–1911). Ed. M. Chlíbcová a S. Mazáčová, 1968 (Spisy S. K. N.; 5), Stati a projevy IV (1912–1917). Ed. M. Chlíbcová a S. Mazáčová, 1973 (Spisy S. K. N.; 7), Stati a projevy V (1918–1921). Ed. M. Chlíbcová a S. Mazáčová, 1971 (Spisy S. K. N.; 9).

Seifert, Jaroslav: Morový sloup – Deštník z Picadilly – Býti básníkem. Ed. M. Jirásková. Praha: Akropolis, 2003 (Dílo J. S.; 11).

Šalda, F. X.: Kritické projevy 1/1892–1893. Ed. J. Pistorius a F. Vodička. Praha: Melantrich, 1949 (Soubor díla F. X. Š.; 10) + další svazky této edice: Kritické projevy 2/1894–1895. Ed. F. Vodička, 1950 (Soubor díla F. X. Š.; 11), Kritické projevy 3/1896–1897. Ed. K. Dvořák, 1950 (Soubor díla F. X. Š.; 12), Kritické projevy 4/1898–1900. Ed. R. Havel, 1951 (Soubor díla F. X. Š.; 13), Kritické projevy 5/1901–1904. Ed. E. Macek, 1951 (Soubor díla F. X. Š.; 14), Kritické projevy 6/1905–1907. Ed. K. Dvořák, 1951 (Soubor díla F. X. Š.; 15), Kritické projevy 7/1908–1909. Ed. K. Dvořák, 1953 (Soubor díla F. X. Š.; 16), Kritické projevy 8/1910–1911. Ed. O. Králík, M. Komárek a J. Opelík, 1956 (Soubor díla F. X. Š.; 17), Kritické projevy 9/1912–1915. Ed. R. Havel a L. Lantová, 1954 (Soubor díla F. X. Š.; 18), Kritické projevy 10/1917–1918. Ed. E. Macek, 1957 (Soubor díla F. X. Š.; 19), Kritické projevy 13/1925–1928. Ed. E. Macek, 1963 (Soubor díla F. X. Š.; 22); Kritické projevy 14/Dodatky 1898–1937. Ed. M. Špirit, L. Merhaut, 2017 (Soubor díla F. X. Š.; 23).

Špirit, Michael: Komentář – Josef Škvorecký: Zbabělci. Rukopis. Praha: Books and Cards, 2009 (Spisy J. Š.; 35/2).

Šrámek, Fráňa: Modrý a rudý – Stříbrný vítr – Léto – Splav. Ed. M. Otruba. Praha: NLN, 2000 (Česká knižnice).

Teige, Karel: Osvobozování života a poezie (Studie ze 40. let). Ed. J. Brabec a V. Effenberger. Praha: Aurora/ČS, 1994 (Výbor z díla K. T.; 3).

Toman, Karel: Básně. Ed. M. Červenka a Z. Trochová. Praha: ČS, 1997 (Česká knižnice).

Tyňanov, Jurij Nikolajevič: Literární fakt. Přel. a ed. L. Zadražil (pův. ed. A. P. Čudakov, M. O. Čudakovová a J. A. Toddes). Praha: Odeon, 1988.

 

4.3. Příklady kritických vydání:

 

Bezruč, Petr: Slezské písně. Ed. M. Červenka a B. Štorek. Praha: Odeon, 1967 (Nesmrtelní; 79).

Bezruč, Petr: Slezské písně. Ed. M. Kosák, J. Flaišman, K. Merthová. Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis, 2014 (Kritická hybridní edice, tj. kniha + DVD).

Čan: Básně I–III. Ed. M. Kosák. Praha: Triáda, 2007–2009.

Čelakovský, František Ladislav: Básnické spisy. Ed. K. Dvořák. Praha: Vyšehrad, 1950 (Dílo F. L. Č.; 3).

Fučík, Julius: Reportáž, psaná na oprátce. První úplné, kritické a komentované vydání. Ed. F. Janáček a kol. Praha: Torst, 1995.

Gellner, František: Dílo I–II. Ed. M. Kosák, J. Flaišman, L. Kořínková, J. Říha. Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis, 2012 (Kritická hybridní edice, tj. kniha + DVD).

Halas, František: Krásné neštěstí. Ed. J. Brabec. Praha: ČS, 1969 (Dílo F. H.; 1).

Hus, M. Iohannis: Opera omnia 1 (Výklady). Ed. J. Daňhelka. Praha: Academia, 1975.

Klíma, Ladislav: Hominibus. Ed. E. Abrams. Praha: Torst, 2006 (Sebrané spisy L. K.; 2).

Klíma, Ladislav: Velký roman. Ed. E. Abrams. Praha: Torst, 1996 (Sebrané spisy L. K.; 4).

Komenský, Jan Amos: Opera omnia 3. Ed. kolektiv autorů. Praha: Academia, 1978.

Lopatka, Jan: Předpoklady tvorby. Kritické vydání. Ed. M. Špirit. Praha: Triáda, 2010

Mácha, Karel Hynek: Básně a dramatické zlomky. Ed. K. Janský. Praha: SNKLHU, 1959 (Spisy K. H. M.; 1).

Mácha, Karel Hynek: Literární zápisníky – Deníky – Dopisy. Ed. K. Janský, K. Dvořák a R. Skřeček. Praha: Odeon, 1972 (Spisy K. H. M.; 3).

Mácha, Karel Hynek: Próza. Ed. K. Janský, K. Dvořák a R. Skřeček. Praha: SNKLU, 1961 (Spisy K. H. M.; 2).

Mácha, Karel Hynek: Máj. Ed. M. Kosák, J. Flaišman, M. Charypar. Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis, 2019 (Kritická hybridní edice, tj. kniha + DVD).

Michna z Otradovic, Adam: Básnické dílo. Ed. A. Škarka. Praha: Odeon, 1985 (Živá díla minulosti; 100).

Neruda, Jan: Básně I. Ed. F. Vodička. Praha: ČS, 1951 (Knihovna klasiků, Spisy J. N. 1).

Neruda, Jan: Básně II. Ed. F. Vodička. Praha: SNKLHU, 1956 (Knihovna klasiků, Spisy J. N. 2).

Neumann, Stanislav Kostka: Básně I. Ed. A. M. Píša. Praha: SNKLU, 1962 (Knihovna klasiků, Spisy S. K. N.; 1) + další svazky této edice: Básně II. Ed. M. Chlíbcová a J. Vohryzek, 1965 (Spisy S. K. N.; 3), Básně III. Ed. M. Chlíbcová, 1974 (Spisy S. K. N.; 8), Básně IV. Ed. M. Chlíbcová a S. Mazáčová, 1984 (Spisy S. K. N.; 10).

 

4.4. Příklady komentovaných výborů:

 

Biebl, Konstantin: Básně. Ed. Z. Pešat. Praha: ČS, 1979 (Slunovrat, Básnická řada; 12).

Halas, František: Hlad. Ed. L. Kundera. Praha: ČS, 1966 (KPP).

Hašek, Jaroslav: Moje zpověď. Ed. M. Jankovič a M. Havránková. Praha: NLN, 2008 (Česká knižnice).

Hora, Josef: Básně. Ed. B. Štorek. Praha: ČS, 1975 (Slunovrat, Básnická řada; 7).

Hora, Josef: Prsty bílého hvězdáře. Ed. Z. Pešat. Praha: ČS, 1985 (KPP).

Machar, Josef Svatopluk: Básně. Ed. Z. Pešat. Praha: ČS, 1972 (Slunovrat, Básnická řada; 2).

Mikulášek, Oldřich: Ztracený v poezii. Ed. J. Opelík. Brno: Host, 2010.

Poláček, Karel: Povídky, sloupky, fejetony. Ed. Z. Trochová. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 2001 (Spisy K. P.; 19).

Seifert, Jaroslav: Třeba vám nesu růže. Ed. J. Opelík. Praha: Mladá fronta, 1999.

Vrchlický, Jaroslav: Básně I–II. Ed. J. Seifert. Praha: ČS, 1953 (Odkaz; 4).

Vrchlický, Jaroslav: Básně. Ed. Z. Pešat. Praha: ČS, 1973 (Slunovrat, Básnická řada; 4).

Vrchlický, Jaroslav: Host na zemi. Ed. J. Brabec a J. Brukner. Praha: ČS, 1966 (KPP).

Vrchlický, Jaroslav: Intimní lyrika (Rok na jihu – Hořká jádra – Okna v bouři. Eds. M. Chlíbcová, J. Kudrnáč a M. Červenka. Praha: NLN, 2000 (Česká knižnice).

Wolker, Jiří: Zasvěcování srdce. Ed. V. Macura. Praha: ČS, 1984 (KPP).

Zábrana, Jan: Jistota nejhoršího. Ed. J. Trávníček. Praha: ČS, 1991 (KPP).

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. (01.09.2020)

1. Smysl textologie

2. Úvod do praktické textologie: příklady textologické činnosti

3. Textologie a literární fakt: K. H. Mácha, V. Holan

4. Čtenář jako předmět ediční činnosti: typy edic

5. Výběr základního textu, literárněhistorická koncepce edice

6. Pojmy vývoj textu, verze textu, autorský záměr, písařský omyl, cizí ruka, restituce textu, volba výchozího textu

7. Verze a varianty. Typologie, motivace, stylistický význam variant

8. Ediční zásady: k problematice jednotlivých pojetí

9. Proměny textů a jejich význam pro poznání obecného a individuálního vývoje literatury a tvůrce

10. Text a ortografická norma: problém pravopisné úpravy

11. Poznámkový aparát: literárněhistorická interpretace/komentář, ediční zpráva, věcné vysvětlivky

12. Specifičnost vydávání historických pramenů, korespondence apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK