PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Základy literární historie I - ABO500808
Anglický název: Essentials of Literary History I
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Vyučující: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Mgr. Michal Topor, Ph.D.
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář
stáhnout Sylabus_ZLH_seminář_Michal Topor_akt.pdf Seminář Základy literární historie Michal Topor ZS 2017/2018
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Vaněk, CSc. (06.09.2017)

Základy literární historie

 

 

Forma:

 

základní seminář (jednooborového studia), 2 hodiny týdně, 1 semestr

 

Požadavky pro získání atestace:

 

Aktivní účast na seminářích; průběžné plnění praktických úkolů (dle určení jednotlivých vyučujících).

 

Charakteristika kurzu:

 

Cílem semináře je seznámení se základními metodami, postupy a institucemi, které jsou využívány v literárněhistorické práci. Studenti by především měli prakticky ovládnout běžné postupy, které jsou potřebné při samostatném studiu dějin literatury. Vedle toho se seminář bude formou výkladu zabývat vymezením literární historie, jejími základními otázkami a problémy a vybranými teoretickými přístupy ke studiu literárních dějin.

 

Tematické okruhy:

 

1.   Prameny a práce s nimi (praktický úkol s využitím pramenů z 19. nebo 20. století: bibliografický záznam, komentář, poznámky, charakteristika)

 

Pramen tištěný a netištěný

Časopisy (bibliografický a studijní záznam, charakteristika časopisu)

Korespondence, deníky, poznámky, příležitostné texty

Paměti, vzpomínky, memoáry

Dobové recenze, medailony, nekrology apod.

 

2.  Práce s odbornou literaturou (výklad a praktický úkol)

Dějiny české literatury (kompendia, od Dobrovského k dnešku)

Encyklopedie, slovníky spisovatelů a jiné oborové slovníky (Lexikon české literatury apod.)

Literárněhistorické monografie a jejich typy

Ediční poznámky, doslovy, komentáře

Bibliografické soupisy a katalogy; personální bibliografie

Autor a problematika autorství; zkratky, značky a pseudonymy 

Nakladatelství a ediční řady 

 

3.  Praktické seznámení s dostupnými institucemi a jejich fondy

Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR; Národní knihovna (Klementinum); Památník národního písemnictví ad.

Elektronické zdroje a databáze

 

4.  Obecná problematika literární historie (výklad)

Historické kontexty literatury

Pojmy světová literatura – národní literatura – regionální literatura

Obecné dějiny – dějiny kultury a dějiny mentalit – dějiny literatury

Hranice literatury a jejich proměny v čase (triviální literatura; literatura a divadlo; literatura a výtvarné umění; literatura a hudba; beletrie a odborný text)

Meze a možnosti strukturování dějin literatury: epochy, generace a jejich generování

Metodologie literární historie; tradice; vnímání času: vědomí přítomnosti a budoucnosti

 

Základní literatura:

 

Černý, V.: Úvod do literární historie, Praha 1993.

de Certeau, M.: Psaní dějin, Brno 2011.

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Praha 1977.

Havelka, M.: Dějiny a smysl, Praha 2001.

Iggers, G. G.: Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002.

Jauss, H. R.: Dějiny literatury jako výzva literární vědě, sb. Čtenář jako výzva, Brno 2001. 

Krejčí, K.: Sociologie literatury, upr. vyd. Praha 2008.

Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997. 

Lanson, G.: Metoda literárního dějepisu, Praha 1931.

Novák, A.: Česká literatura a národní tradice, Brno 1995. 

Nový historismus / New historicism (ed. Bolton, J.), Brno 2007. 

Papoušek, V. – Tureček, D.: Hledání literárních dějin, Praha 2005.

Storchová, L.  a kol.: Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014,

Šmahelová, H.: Kontexty současného českého literárněhistorického myšlení, Česká literatura 2000, č. 2.

Úvod do literární vědy (usp. Pechlivanos, M. – Rieger, S. – Struck, W. – Weitz, M.), Praha 1999.

Vodička, F.: Literární historie, její problémy a úkoly, sb. Čtení o jazyce a poezii, Praha 1942(část in Struktura vývoje, Praha 1969, 1998).

Vojtěch, D.: Literární historik, jeho otázky a úkoly, in Brabec, J.: Panství ideologie a moc literatury, Praha 2009.

Weingart, M.: Problémy a metody české literární historie, Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1, 1922, č. 12 (t. r. i sep.).

Wellek, R. – Warren, A.: Teorie literatury, Olomouc 1996.

 

Dále kompendia, příručky, přehledy a další texty k tématům jednotlivých seminářů. Viz též prameny a materiály k přednáškám tohoto předmětu.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK