PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny češtiny - ABO500801
Anglický název: History of Czech Language
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 90 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Mgr. Tereza Hejdová
Mgr. Anna Michalcová
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (05.01.2023)
V přednáškové části budou studenti seznámeni se základními poznatky z dějin češtiny a jejích vztahů k jiným jazykům od počátků do poloviny 19. století. V seminární části kurzu si tyto znalosti prohloubí pomocí četby a jazykového i obsahového rozboru vybraných textů z celého sledovaného období, a to jak původně českých, tak přeložených z latiny, němčiny nebo církevní slovanštiny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (05.01.2023)

Cílem kurzu je prostřednictvím přednášek a praktického rozboru textů zejména z problematických a zlomových období vývoje českého jazyka osvětlit diachronní vývoj ústící do dnešní češtiny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (05.01.2023)

Aktivní účast v semináři, písemná a ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (05.01.2023)

Povinná:

FIDLEROVÁ, A. A. - DITTMANN, R. - MARTÍNEK, F. - VOLEKOVÁ, K.: Dějiny češtiny. Praha 2013. Dostupné z www: http://dl1.cuni.cz/mod/resource/view.php?id=174176.

ŠLOSAR, D. - VEČERKA, R. - DVOŘÁK, J. - MALČÍK, P.: Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno 2009.

 

Doporučená:

BĚLIČ, J. - KAMIŠ, A. - KUČERA, K.: Malý staročeský slovník. Praha 1978.

CUŘÍN, F.: Vývoj spisovné češtiny. Praha 1985.

DITTMANN, R., et al. (eds.): Studie k moderní mluvnici češtiny 3, Čeština a dějiny. Olomouc 2013. Dostupné z WWW: https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/publikacni-vystupy.

FIDLEROVÁ, A. A. - KUČERA, K. - ZIKÁNOVÁ, Š.: Úvod do studia historického vývoje češtiny. Praha 2008 (elektronická skripta FF UK).

HAVRÁNEK, B.: Vývoj spisovného jazyka českého. 2., upravené vydání. Praha 1980 (nebo 1. vydání v Československé vlastivědě 1936).

HAVRÁNEK, B. (ed.): Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha 1957. Dostupné z WWW: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/zliteratury/VZCL3.

HAVRÁNEK, B. (ed.): Výbor z české literatury husitské doby I, II. Praha 1963, 1964. Dostupné z WWW: http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/zliteratury/VZCL1http://www.ucl.cas.cz/edicee/index.php?expand=/antologie/zliteratury/VZCL2.

KALISTA, Z.: České baroko. (Antologie.) Praha 1941.

KOMÁREK, M.: Dějiny českého jazyka. Brno 2012.

KOUPIL, O.: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672. Praha 2015.

KYAS, V.: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997.

LEHÁR, J. - STICH, A.: Kniha textů 1 (9. století až 1. třetina 19. století). Praha 2000.

MARVAN, J.: Jazyk: jeho český příběh. Prvních tisíc let 800–1800. Malý průvodce cestami české lingvoekologie. Praha 2015,

PLESKALOVÁ, J.: Stará čeština pro nefilology. Brno 2001.

PORÁK, J.: Chrestomatie k vývoji českého jazyka. Praha 1979.

SLÁDEK, M.: Vítr jest život člověka. Praha 2000.

Manuscriptorium [online]. Dostupné z WWW: http://www.manuscriptorium.com/?q=cs

Vokabulář webový [online]. Dostupné z WWW: http://vokabular.ujc.cas.cz/.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (05.01.2023)

Aktivní účast v semináři

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (05.01.2023)

Dějiny českého pravopisu

Staroslověnština a církevní slovanština na našem území

Latinská tvorba a pronikání češtiny

Čeština 14. století

Čeština v době těsně předhusitské a husitské

Čeština v době humanismu

Čeština v době baroka a osvícenství

Čeština v době národního obrození

Čeština poobrozenská a prvorepubliková

Čeština za hnědé a rudé totality

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK