PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika literatury - ABO500731
Anglický název: Didactis of Literature (Methodology of Teaching of Literature)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. František Brož
Mgr. Ondřej Vojtíšek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Václav Paštěka (26.10.2023)
Přednáška je určena posluchačům navazujícího magisterského studijního programu, oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Jejím cílem je uvedení studentů do oblasti didaktiky literatury a prezentace fundamentálních charakteristik tohoto předmětu, jakož i tematizace klíčových problematik a otázek výuky literatury, typických převážně pro prostředí střední školy. Po absolvování předmětu student v ideálním případě získá představu o oborové didaktice a také nástroje pro orientaci v oblasti výuky literatury.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. (30.08.2020)

Podmínkou atestace je plnohodnotná aktivita v kurzu, resp. kurzech didaktiky literatury, průběžné plnění dílčích úkolů, a to buď přímou formou v průběhu výuky, nebo různorodými, dle situace modifikovanými alternativními distančními způsoby.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek, Ph.D. (18.10.2023)

Základní seznam literatury (další doporučené tituly budou dodávány s komentářem v průběhu kurzu):

Altiieri, Charles: Taking Lyrics Literally: Teaching Poetry in a Prose Culture. In New Literary History, vol. 32, no. 2, Reexamining Critical Processing, pp. 259281.

Beach, Richard a kol.: Teaching literature to adolescents. 2. vyd. New York: Routledge 2011.

Beránková, Eva: Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Fraus, 2002.

Bílek, Petr A.: Hledání jazyka interpretace. Brno: Host, 2003.

Bílek, Petr A.: Kánon. In Host do školy 2, 2007, č. 4, s. 22–23.

Bílek, Petr A.: Literatura a náboženství. In Host do školy 3, 2008, č. 4, s. 33–34.

Bílek, Petr A. Proč je důležité učit literaturu Teze, jež patří přitlouci na dveře sborovny. In A2: Kulturní čtrnáctideník 16, 2020, č. 15, s. 18.

Bílek, Petr A. Rýžujeme na maturitě z českého jazyka 1: Literatura. In Český jazyk a literatura 52, 2001, č. 1–2, s. 6–10.

Brož, František. Učebnice literatury na středních školách versus kurikulární reforma. In Host do školy 3, 2008, č. 1, s. 31–33.

Brožová, Pavla – Brož, František. O kánonu nejen maturitním. In Host do školy 1, 2006, č. 1, s. 23–24.

Brožová, Pavla: Co znamená umět literární teorii. In Host do školy 2, 2007, č. 1, s. 21–23.

Compagnon, Antoine: Démon teorie: literatura a běžné myšlení. Překlad Eva Sládková. Brno: Host, 2009.Culler, Jonathan: Teorie lyriky. Praha, Karolinum 2020.

Činátlová, Blanka. Alternativní koncepce literární výchovy na Gymnáziu Jana Keplera. In Literární noviny 14, 2003, č. 5, s. 10.

Fibiger, Martin (ed.): Literární výchova jako cesta k četbě: sborník z mezinárodního semináře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008.

Figal, Günter: O mlčení textů. K hermeneutickému pojmu interpretace. In Hermeneutická svoboda. Praha, 1994, s. 5–13.

Fish, Stanley: Is there a text in this class? The authority of interpretive communities. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.

Fišer, Zbyněk a kol.: Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

Freire, Paulo: Pedagogika utlačovaných. Překlad Eva Batličková. Praha: Neklid, 2022.

Gabal, I. – Helšusová, L. Jak čtou české děti? Praha: Gabal Analysis & Consulting, 2003. Dostupný z: www.gac.cz

Hausenblas, Ondřej: Velké myšlenky ve výuce literatury na ZŠ a SŠ. In Kritické listy 2006, č. 24, s. 40–44.

Hník, Ondřej: Didaktika literatury: výzvy oboru. Od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Praha: Karolinum, 2014.

Hník, Ondřej: Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Jinočany: Nakladatelství H & H, 2007.

Hník, Ondřej: Literární výchova na střední škole je katalog požadavků k maturitě. In H7O: Host 7 dní online [on-line]. Zveřejněno 29. 9. 2021.

Hoznauer, Miloš. Ze stručných dějin literární výchovy. In Český jazyk a literatura 52, 2002, č. 7–8, s. 157–163.

Hrabal, Jiří: Jak rozumět literárnímu vyprávění?

Chaloupka, Otakar: K otázce strukturace učiva literární výchovy. Český jazyk a literatura, 2005-2006, roč. 56, č. 3, s. 109-113.

Chambers, Ellie – Gregory, Marshall: Teaching & Learning English Literature. Londýn: Sage Publications, 2006.

Ibrahim, Robert: Teorie literatury pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2014.

Iser, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Přeložil Petr Onufer. Praha: Karolinum, 2009.

Janoušek, Pavel. K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura. In Tvar 16, 2005, č. 1, s. 14–16.

Jindráček, Václav – Škoda, Jiří – Doulík, Pavel: Prvky konstruktivismu v oborové didaktice literární výchovy – obsahová analýza. In e-Pedagogium: Nezávislý vědecký časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice 15, 2005, č. 1, s. 72–89.

Jindráček, Václav: Literární výchova v období kurikulární reformy: rekapitulace vzdělávacích koncepcí, kvalita výuky a její výzkum. In Paidagogos [on-line], Zveřejněno 1. 11. 2018, č. 1–2. s. 42–80.

Johnston, Peter – Afflerbach, Peter: The Process of Constructing Main Ideas from Text. In Cognition and Instruction 2, 1985, č. 3/4, s. 207–232.

Jurčo, Ján – Obert, Viliam: Didaktika literatúry. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984.

Komberec, Filip. Co už tu zbývá z Karla Čapka? Nad autorovým dílem v kontextu středoškolského vzdělávání. Praha: Cherm, 2018.

Komberec, Filip. Naratologie jako výzva pro literární výchovu. In Didaktické studie 14, 2022, č. 1 [Literatura, didaktika a dítě], s. 33–48.

Kostečka, Jiří. A opět: co tím chtěl básník říci: (O problémech ideově estetické interpretace básnického textu nad básní Josefa Hory Čas, bratr mého srdce). In Český jazyk a literatura 39, 1989, č. 6, s. 245–255.

Kostečka, Jiří. Interpretace a misinterpretace uměleckého textu. In Český jazyk a literatura 62, 2012, č. 5, s. 232–236.

Kostečka, Jiří. Literární interpretace ve středoškolské a vysokoškolské praxi a teorii. In Český jazyk a literatura 50 1999, č. 3–4, s. 79–87.

Koten, Jiří – Kotenová, Michaela: Nejpřednější z májovců: Lesk a bída současného literárního vzdělávání. In A2: Kulturní čtrnáctideník 16, 2020, č. 15, s. 7.

Kožmín, Zdeněk: Interpretace básní. Brno: MU, 1997.

Králíková, Andrea – Marková, Jan: Číst, pochopit, interpretovat. Literární prozaický text ve výuce cizího jazyka a ve výuce literatury. In Slovo a smysl 20, 2023, č. 42, s. 108–130.

Králíková, Andrea: Pitva literatury (Co prozrazují diskuse o maturitním kánonu). In A2: Kulturní čtrnáctideník 16, 2020, č. 15, s. 5.

Kubíček, Tomáš – Peterka, Josef. Literární teorie tvořivě a interaktivně. In Kolektiv autorů. Filologické studie 2014: Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, 2014, s. 91–101.

Kuzmičová, Anežka a kol.: Reading and company: Embodiment and social space in silent reading practices. In Literacy 52, č. 2 [Reading for pleasure: supporting reader engagement], s. 70–77.

Lederbuchová, Ladislava: Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole I. Plzeň: PdF ZČU, 1995.

Lederbuchová, Ladislava: Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole II. Plzeň: Západočeská univerzita 1997.

Leeová, Georgette G. – Hughesová, Marie Tejero: The Interpretive Strategies Utilized by Elementary Students with and without Learning Disabilities in Comprehending Poems. In International Electronic Journal of Elementary Education 4, 2012, č. 3, s. 489–506.

Liessmann, Konrad Paul: Hodina duchů: praxe nevzdělanosti: polemický spis. Překlad Milan Váňa. Praha: Academia, 2015.

Lippmann, Karel. Lze se vyhnout „misinterpretaci“ uměleckého textu? In Český jazyk a literatura 63, 2013, č. 2, s. 78–82.

Marková, Eva: Od abstinence k recidivě: Didaktika lyriky a role tvůrčího psaní ve výuce. In A2: Kulturní čtrnáctideník 16, 2020, č. 15, s. 6.

Mašát, Milan. Výuka literární výchovy v kontextu současné oborové didaktiky literatury. In Český jazyk a literatura 70, 2020, č. 5, s. 162–168.

Mukařovský, Jan: Poetika jako základ literární výchovy na střední škole. In Střední škola 23, 1943, č. 5, s. 205–215.

Nezkusil, Vladimír: Nástin didaktiky literární výchovy. Praha: Univerzita Karlova, 2004.

Novotný, Jaroslav: Čtení – reflexe – interpretace: elementární úvod do práce s textem. Praha: Togga, 2021.

Obert, Viliam: Dialogický charakter školskej interpretácie literárneho textu. In Acta Nitriensiae 1 [zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre], 1998, s. 205–217.

Obert, Viliam: Kapitoly z didaktiky literatúry: Seminárium. Nitra: Ostravská univerzita, 1992.

Pánková, Vladimíra: Kam směřuje dnešní výuka literární výchovy? In Marie Čechová – Martina Spěváčková (eds.): Od praxe k teorii a zpět ve vyučování češtině II. Plzeň: Západočeská univerzita, 2021, s. 333–362.

Pastyřík, Svatopluk: Didaktický inspiromat pro budoucí středoškolské češtináře. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008.

Peskinová, Joan: Constructing Meaning When Reading Poetry: An Expert-Novice Study. In Cognition and Instruction 16, 1998, č. 3, s. 235–263.

Pokorný, Martin: Mezi výkladní skříní a cihlou: Jak ve výuce vrátit hlas básníku i básni. In A2: Kulturní čtrnáctideník 16, 2020, č. 15, s. 4.

Popovič, Anton a kol.: Interpretácia umeleckého textu. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981.

Radváková, Věra: Interpretace textu na gymnáziu [disertační práce]. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012.

Radváková, Věra: Práce s textem na střední škole. In Starý, Karel – Laufková, Veronika (eds.): Orbis scholae 9, 2015, č. 3 [Porozumění textu ve škole], s. 87–109.

Schindler, Radek a kol.: Rukověť autora testových úloh. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2006.

Soukal, Josef. Epizeuxis nesmyslů zbavená. In H7O: Host 7 dní online [online]. Zveřejněno 26. 6. 2016

Soukal, Josef. Nebojme se do seznamů četby zařadit dílo, jež se zdá být nad síly maturantů. In Řízení školy 17, 2020, č. 1.

Stuchlíková, Iva et al.: Oborové didaktiky. Vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015.

Štuka, Čestmír – Vejražka, Martin: Testování a hodnocení studentů na VŠ. Praha: Karolinum, 2021.

Trávníček, Jiří: Vyprávěj mi něco…: jak si děti osvojují příběhy. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2007.

Wolfová, Maryanne – Barzillaiová, Mirit: The Importance of Deep Reading. In Educational Leadership 66, 2009, č. 6, s. 33–37.

Wolfová, Maryanne: Čtenáři, vrať se: Mozek a čtení v digitálním světě. Překlad Romana Hegedüsová. Brno: Host, 2020.

Zápotočná, Oľga: Teoretické modely porozumenia textu a ich interpretácie v školskom vzdelávaní. In Starý, Karel – Laufková, Veronika (eds.): Orbis scholae 9, 2015, č. 3 [Porozumění textu ve škole], s. 13–26.

Zítková, Jitka: Didaktická interpretace na základní škole I–VI. In Educoland [on-line]. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Zveřejněno 2014. Dostupné z .

Zítková, Jitka: Pojmy metoda a interpretace v terminologii didaktiky literární výchovy. In Didaktické studie 14, 2022, č. 1 [Literatura, didaktika a dítě], s. 49–66.

Pedagogické dokumenty:

Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, aktuální znění  

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, aktuální znění  

Rámcový vzdělávací program pro střední odborné vzdělávání, aktuální znění  

Katalog požadavků k maturitní zkoušce - český jazyk a literatura, aktuální znění

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek, Ph.D. (25.08.2023)

Atestace přednášek (ústní zkouška o dvou okruzích): 

  • dialog nad seznamem četby (který pokrývá všechna témata předmětu a zároveň akcentuje zájem studenta), iniciovaný metodologickou či didaktickou otázkou;
  • představení zárodku studentského portfolia.

Atestace seminářů:

  • aktivní účast;
  • mikrovyučování (vč. přípravy materiálů) a jeho reflexe;
  • další požadavky budou představeny v průběhu semináře.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek, Ph.D. (31.08.2023)

Témata jednotlivých přednášek a seminářů:

1.      Didaktika literatury jako obor literární vědy, didaktické inspirace, možnosti didaktického výzkumu
2.      Smysl a perspektivy výuky literatury, výhledy za obzor literární výuky
3.      Didaktika poezie jako neuralgický bod středoškolské výuky literatury, přístupy k výuce literatury na příkladě lyriky
4.      Předmět výuky literatury, uspořádání a výběr učiva
5.      Zaměření a cíle výuky literatury, kurikulární dokumenty, role dovedností a znalostí, stanovování cílů
6.      Možnosti a podoby výuky literatury
, tradiční a netradiční témata i postupy
7.      Kánon evropské literatury a jeho role ve výuce
, možnosti a limity poznání antických děl ve výuce
8.–9. Text, médium, interpretace, volba textu i nástrojů a postupů, jak s ním zacházet
10.    Generativní AI ve výuce, úskalí a využití
11.    Dětská literatura a dětské čtenářství, čtenářská zkušenost před vstupem na střední školu
12.    Aparát a nástroje literární vědy a proč o nich a s nimi (ne)učit, úskalí a potřebnost literárněvědných termínů a konceptů
13.    Aparát a nástroje literární vědy a jak o nich učit, cesty k porozumění terminologie
14.    Ověřování, maturitní zkouška, portfolia, stanovování cílů ve vztahu k možnostem ověřování
15.    Testování
, důvody a zásady, tvorba testů a pracovních listů

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Vojtíšek, Ph.D. (25.08.2023)

Adresa kurzu v Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5159

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK