PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Čeština na vlnách - ABO500554
Anglický název: Czech language on Waves
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UCJBOZDE (04.02.2019)
V průběhu semináře se studenti nejprve seznámí s vybranou popularizační literaturou o současné české komunikaci a v návazné diskusi pak vytipují zajímavá a aktuální dílčí témata k analýze. Hlavní náplní semináře bude příprava vlastních krátkých popularizačních příspěvků o dílčích jazykových jevech z každodenní komunikace. Zpracování vybraného jazykového jevu bude prezentováno v semináři, kde také proběhne diskuse a autorům bude poskytnuta zpětná vazba jak k obsahu, tak k formě zpracování tématu. Po prezentaci v semináři budou příspěvky využity ve vysílání Českého rozhlasu Radio Praha v kurzu češtiny pro cizince a krajany.
Cíl předmětu
Poslední úprava: UCJBOZDE (04.02.2019)

Cílem semináře je procvičovat pozorování českého jazyka v každodenním užívání ve všech sférách současné komunikace, tříbit vlastní jazykový cit a prohlubovat chápání jazykových jevů v jejich systémové vázanosti i řečových funkcích a aktualizacích. Uvedené jazykové dovednosti vyústí v praktické zpracování zvoleného tématu formou naučně-popularizačních příspěvků pro nerodilé mluvčí češtiny (zahraniční studenty a zájemce o češtinu). 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: UCJBOZDE (04.02.2019)

Prezence a aktivní účast v semináři (podněty, diskuse, komentáře), zpracování a prezentování dvou samostatných příspěvků odpovídající kvality na zadané nebo zvolené jazykové téma.

Literatura
Poslední úprava: UCJBOZDE (04.02.2019)

Čechová, M.: Řeč o řeči. Academia, Praha 2012.

Čechová, M.: Život s češtinou. Academia, Praha 2017.

Čechová, M. – Krčmová, M. – Minářová, E.: Současná stylistika. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.

Černá, A. – Svobodová, I. – Šimandl, J. – Uhlířová, L.: Na co se nás často ptáte. Ze zkušeností jazykové poradny. Scientia, Praha 2002.

Čmejrková, S. – Daneš, F. – Kraus, J. – Svobodová, I.: Čeština, jak ji znáte a neznáte. Academia, Praha 1996.

Hrdlička, M.: Bohemistické miniatury. Karolinum, Praha 2013.

Hrdlička, M.: Vo vobecný češtině a jiné příběhy. Karolinum, Praha 2015.

Hoffmannová, J. – Homoláč, J. – Chvalovská, E. – Jílková, L. – Kaderka, P. – Mareš, P. – Mrázková, K.: Stylistika mluvené a psané češtiny. Academia, Praha 2016.

Just, V.: Slovník floskulí. Malá encyklopedie polistopadového newspeaku: klišé, slogany, hantýrky, tiky, partiové metafory, slovní smogy. Academia, Praha 2003.

Just, V.: Slovník floskulí 2. Další várka slovního smogu: paslova, pavazby, pamyšlenky., Academia, Praha 2005.

Klimeš, L.: Výběr z jazykových koutků. Fraus, Plzeň 2007.

Knappová, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? Academia, Praha 2010.

Knappová, M.: Naše a cizí příjmení v současné češtině, TAX AZ KORT, Liberec 2008.

Králík, J. a kol.: Každý den s češtinou. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009.

Moldanová, D.: Naše příjmení. Agentura Pankrác, Praha 2004.

O češtině 1–3. Edice České televize, Praha 2007–2010.

O jazyce bez hranic (a další zajímavosti ze současného zkoumání češtiny). NLN, Praha 2017.

Polívková, A.: Naše místní jména a jak jich užívat. Universum, Praha 2007.

Pravdová, M. (ed.): Čeština nově od A do Ž. Academia, Praha 2016.

Pravdová, M. a kol.: Jsme v češtině doma? Academia, Praha 2012.

Schmiedtová, V.: Čeština, jak ji neznáte. Nakladatelství lidové noviny, Praha 2010.

Svobodová, J. – Svobodová, D. – Gejgušová, I.: Zdroje a cíle jazykové popularizace. Ostravská univerzita, Ostrava 2010.

Svozilová, N.: Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. H&H, Jinočany 2000.

Táborský, J.: Jazykové jednohubky. Zoner Press, Brno 2014.

Bohemistyka. Ze současných jevů českého jazyka.  

            http://www.bohemistyka.pl/ze_zjawisk.php?ln=cz

Jazyková poradna ÚJČ – zajímavé dotazy:

            http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/

Studentské jazykové koutky:

             http://ucjtk.ff.cuni.cz/veda-a-vyzkum/popularizace/studentske-jazykove-koutky/

Sylabus
Poslední úprava: UCJBOZDE (04.02.2019)

Seznámení se specifičností jazykové popularizace v médiích (rozhlasové vysílání)

Uvedení do naučně-popularizačního stylu, čtení a komentování vybrané naučně-popularizační literatury o českém jazyce (jazykové sloupky, drobnosti, koutky) 

Jazykové pozorování současné každodenní komunikace, zaznamenávání jejích dílčích zajímavostí, aktualit, zvláštností, inovací a proměn i postojů uživatelů češtiny k nim

Objasnění jazykové podstaty a systémových i komunikačních souvislostí vybraných jevů, hledání analogií a vlastní hodnocení, pohled z hlediska nerodilých mluvčích češtiny (lingvodidaktický přístup) 

Vypracování a prezentace individuálních popularizačních příspěvků na dané jazykové téma (v rozsahu cca 5 minut mluveného projevu v češtině)

Komentáře, analýzy a zpětná vazba k příspěvkům, příp. k dotazům a reakcím posluchačů 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: UCJBOZDE (04.02.2019)

Podmínkou účasti v semináři je absolvování povinných předmětů morfologie, lexikologie a slovotvorba a syntax.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK