PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy - ABO500391
Anglický název: Methodology of Teaching of Czech Language and Communication Education
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (31.08.2022)
Cílem kurzu je osvojení určujících principů výuky češtiny na střední škole podle zásad komunikačně orientované výuky mateřského jazyka.
Zaměříme se jak na obecnější otázky (školní vzdělávací programy, evaluace, maturita, přijímací zkoušky, didaktické nástroje), tak na konkrétní lingvodidaktické otázky (rozvíjení slovní zásoby, rozvoj dovednosti čtení a psaní, aktivní naslouchání, mluvený projev, výběr učiva, stanovení cílů výuky, redukce učiva atd.). Součástí kurzu bude také základní seznámení s otázkami didaktiky češtiny jako druhého jazyka. Studenti se během kurzu učí kriticky hodnotit modelové vyučovací hodiny a přemýšlet o nich.
Během kurzu budou studenti vedeni k založení a rozvoji portfolia pedagoga, toto portfolio budou plnit vlastními zpracovanými artefakty.

Na konci kurzu bude student schopen:
- rozumět základním principům komunikačního vyučování českému jazyku;
- vytvořit vlastní hodinu modelového vyučování;
- vybrat a zhodnotit didaktické nástroje vhodné pro dané téma,
- využívat a dále rozvíjet portfolio pedagoga.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (31.08.2022)

Požadavky pro atestaci

·         splnění průběžných úkolů zadávaných v semináři (alespoň 8)

·         prezentace vlastní výukové jednotky

-         založení a vedení portfolia pedagoga dle instrukcí vyučující

·         ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (31.08.2022)

Bigelow, M., & Ennser-Kananen, J. (2015). The Routledge handbook of educational linguistics. Routhlege.

Čechová, M. (1996). Komplexní jazykové rozbory (2., uprav. vyd.). Státní pedagogické nakl., akciová společnost.

Čechová, M. (1998). Komunikační a slohová výchova. ISV.

Čechová, M. (1998). Komunikační a slohová výchova. ISV.

Čechová, M., & Styblík, V. (1989). Didaktika češtiny. Státní pedagogické nakl.

Čechová, M., & Styblík, V. (1998). Čeština a její vyučování: didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. SPN.

Hausenblas, O. (1997). Vrátíme smysl hodinám češtiny?: úvaha a praktický návrh, jak učinit náš vyučovací předmět hodným žákova zájmu. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Kalhous, Z., & Obst, O. (2009). Školní didaktika (Vyd. 2.). Portál.

Kamiš, K., & Hanzová, M. (2016). Didaktika českého jazyka a literatury (Vydání I.). Univerzita Jana Amose Komenského.

Liptáková, Ľ. (2011). Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.

Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Paido.

Martinec, I., Tušková, J. M., & Zimová, L. (2009). Mluvnice: učebnice českého jazyka pro střední školy. Fraus.

Rickheit, G., & Strohner, H. (2010). Handbook of communication competence. De Gruyter Mouton.

Šebesta, K. (2005). Od jazyka ke komunikaci: didaktika českého jazyka a komunikační výchova (Vyd. 2.). Karolinum.

Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Portál.

Skalková, J. (1999). Obecná didaktika. ISV nakladatelství.

Spolsky, B., & Hult, F. M. (2008). The handbook of educational linguistics. Blackwell Pub.

Štěpáník, S. (2020). Školní výpravy do krajiny češtiny, Plzeň, Fraus.

Štěpáník, S. (2020). Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Praha, Academia.     

Štěpáník, S., Šmejkalová, M. (2017). Průvodce začínajícího češtináře. Praha, PedF UK.

Stuchlíková, I., Janík, T., Beneš, Z., Bílek, M., Brücknerová, K., Černochová, M., Čížková, V., Čtrnáctová, H., Dvořák, L., Dytrtová, K., Gracová, B., Hník, O., Kekule, M., Uličná, K., Kubiatko, M., Nedělka, M., Novotná, J., Papáček, M., Petr, J., et al. (2015). Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Masarykova univerzita.

Švec, V. (1996). Praktikum didaktických dovedností. Masarykova univerzita.

Svobodová, J. (2003). Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky: počáteční fáze výuky mateřštiny. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta.

Tonucci, F. (1991). Vyučovat nebo naučit? (Překlad Stanislav Štech). Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika: pro studium a praxi. Grada.

 

- Časopisy Studie z aplkované lingvistiky, Didaktické studie a Český jazyk a literatura        

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. (31.08.2022)

Program kurzu:

1. Didaktika češtiny jako vědní disciplína i jako metodika vyučování

2. Cíle vyučování češtině na střední škole, kurikulární materiály

3. Vyučovací hodina a příprava na ni

3. Komunikační a slohová výchova

4. Rozvoj čtení s porozuměním

5. Rozvoj mluvení

6. Rozvoj psaní

7. Rozvoj aktivního naslouchání

8. Čeština jako druhý jazyk

9. Čeština jako cizí jazyk

10. Mediální výchova

11. Testování. měření a hodnocení v předmětu český jazyk

12. Individualizace výuky, práce s žáky s SVP v předmětu český jazyk

Sylabus je inovován v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, realizovaného v rámci OP VVV. 

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK