PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gender a jazyk v minulosti a současnosti - ABO500389
Anglický název: Gender and Language in the Past and in the Present
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. (11.09.2018)
Seminář uvádí studenty do různých přístupů ke zkoumání vztahu genderu a jazyka. Nejprve ukáže na úryvcích z různých starších textů z oblasti filologie nebo filozofie jazyka (od antiky po začátek 20. století), že nejde o problematiku novou, ale že se její reflexe objevují už od počátku evropského zkoumání jazyka. Dále se zaměří na novější bádání (zhruba od 70. let 20. století) a na příkladech významných prací různých autorů ukáže, které nejdůležitější otázky jsou v této oblasti kladeny a jakými metodami jsou zkoumány. Texty čtené na semináři jsou vybrány především na základě svého vlivu na genderovou lingvistiku obecně, zvýšená pozornost je ale věnována i slovanské a české genderové lingvistice a případně i mezioborovým přístupům.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. (11.09.2018)

Cílem semináře je seznámit studenty s reflexí vztahu genderu a jazyka ve starších evropských pracích zabývajících se filologií nebo filozofií jazyka a se současnými přístupy ke zkoumání této problematiky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. (12.09.2018)

Literatura (výběr, bude doplněno v průběhu semináře):

Bucholtz, M. (2004). Changing places: Language and Womenʼs Place in context. In R. T. Lakoff; M. Bucholtz (ed.), Language and Womenʼs Place: Text and Commentaries. Oxford: Oxford University Press, 121‒128.

Coates, J.; Pichler, P. (2011). Language and Gender. A Reader. Chichester, Malden: Wiley-Blackwell.

Eckert, P. (1990). The Whole Woman: Sex and Gender Differences in Variation. Language Variation and Change 1, 245‒267.

Eckert, P.; McConnell-Ginet, S. (2003). Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

Eckert, P.; McConnell-Ginet, S. (1999). New Generalizations and Explanations in Language and Gender Research. Language in Society 28, 185–201.

Elshtain, J. B. (1999). Veřejný muž, soukromá žena. Ženy ve společenském a politickém myšlení. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku.

Fögen, T. (2004). Gender-Specific Communication in Graeco-Roman Antiquity. With a Research Bibliography. Historiographia Linguistica 31, 199–276.

Furfey, P. H. (1944). Men’s and Women’s Languages. American Catholic Sociological Review

5, 218–23.

Gilbert, S.; Gubar, S. (1980). The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth Century Imagination. New Haven, London: Yale University Press, 1980.

Hellinger, M.; Bußmann, H. (eds.) (2001‒2003). Gender across Languages 1‒3. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Hellinger, M.; Motschenbacher, H. (eds.) (2015). Gender across Languages 4. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Holmes, J.; Meyerhoff, M. (2014). The Handbook of Language and Gender. Malden, Oxford, Chichester: Wiley-Blackwell.

Jespersen, O. (1954). Language. Its Nature, Development and Origin. London: George Allen and Unwin.

Key, M. R. (1996). Male/female Language. With a Comprehensive Bibliography. Lanham: Scarecrow Press.

Kotthoff, H.; Wodak, R. (eds.) (1997). Communicating Gender in Context. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Lakoff, R. T. (1973). Language and Womanʼs Place. Language in Society 2, 45‒80.

Leeuwen-Turnovcová, J. v. (2002). Diglosní situace z hlediska genderu. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 38(4), 457‒482.

McConnell-Ginet, S. (ed.) (2011). Gender, Sexuality, and Meaning. Linguistic Practice and Politics. Oxford: Oxford University Press.

Mills, M. H. (ed.) (1999). Slavic Gender Linguistics. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Simpson, A. (2008). Phonetic Differences between Male and Female Speech. Language & Linguistics Compass 3 (2), 621‒640.

Speer, S. A.; Stokoe, E. (eds.) (2011). Conversation and Gender. Cambridge: Cambridge University Press.

Spender, D. (1990). Man Made Language. London, Boston, Sydney, Wellington: Pandora.

Sunderland, J. (2006). Language and Gender. An Advanced Resource Book. London, New York: Routledge.

Tannen, D. (1995). Ty mi prostě nerozumíš. Jak spolu mluví ženy a muži. Praha: Mladá fronta.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. (11.09.2018)

Atestace bude udělena za pravidelnou aktivní účast na semináři včetně domácí četby a plnění krátkých dílčích úkolů z hodiny na hodinu. Dále budou podmínkou udělení atestace 2 krátké písemné práce (každá v rozsahu zhruba 2 strany). Předmětem prací bude kritická reflexe některého z témat probíraných na semináři. Odevzdání první práce předpokládám ještě před Vánocemi, druhá může být odevzdána kdykoli během semestru nebo po jeho skončení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. (11.09.2018)

Seminář uvádí studenty do různých přístupů ke zkoumání vztahu genderu a jazyka. Nejprve ukáže na úryvcích z různých starších textů z oblasti filologie nebo filozofie jazyka (od antiky po začátek 20. století), že nejde o problematiku novou, ale že se její reflexe objevují už od počátku evropského zkoumání jazyka. Dále se zaměří na novější bádání (zhruba od 70. let 20. století) a na příkladech významných prací různých autorů ukáže, které nejdůležitější otázky jsou v této oblasti kladeny a jakými metodami jsou zkoumány; podle zájmu studentů mohou být zahrnuty nejen přístupy lingvistické, ale i literárněvědné či interdisciplinární. Těžištěm práce v semináři je tedy četba vybraných studií nebo jejich částí a kritická diskuse nad nimi, zaměřená jak na jejich metodologii a závěry, tak na jejich relevanci pro češtinu (pokud byly studie prováděny na jiném jazyce). Tyto texty budou vybrány především na základě svého významu pro pokrok výzkumu v této oblasti obecně, zvýšená pozornost bude ale při výběru věnována i slovanské a české genderové lingvistice a bude také možné výběr textů modifikovat na základě preferencí studentů. Pro lepší porozumění rozebíraným textům bude dále zadáváno číst na jednotlivé hodiny vybrané úryvky z některé přehledové příručky věnované genderu a jazyku. Většina textů zadaných k přečtení bude v angličtině; všechny budou studentům k dispozici v moodlu. Pokrok, který studenti udělali v porozumění dané problematice během kurzu, bude ověřen vypracováním dvou krátkých písemných prací, z nichž první bude odevzdána během semestru tak, aby mohly být silné a slabé stránky jednotlivých řešení předmětem reflexe v některém ze závěrečných seminářů.

 

Témata:

1. Reflexe vztahu genderu a jazyka od antiky po raný novověk (ukázky)

2. Gender a jazyk před genderovou lingvistikou (1. polovina 20, století)

3. Počátky reflexe vztahu genderu a jazyka pod vlivem feminismu: dominance versus kulturní rozdíly (70. a 80. léta 20. století)

4. Gender a fonetika

5. Gender a gramatika

6. Gender a jazyková změna

7. Gender a komunikace

8. Gender a diskurs

9. Gender a jazyk v literatuře

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. (11.09.2018)

Předpokladem úspěšného absolvování semináře je schopnost číst odborné texty v angličtině. Schopnost číst v němčině je vítána, ale není vyžadována.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK