PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Metody literární historie – seminář II - ABO500258
Anglický název: Methodology of Literary History
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Vyučující: PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Záměnnost : ABO100541, ABO500241
Je záměnnost pro: ABO100537
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (13.02.2017)

Seminář volně navazuje na přednášku o metodologii literární historie ze zimního semestru. Je určen zájemcům o hlubší porozumění vybraným literárněhistorickým textům s metodologickými, resp. interpretačními impulsy, které působily na proměnu oboru či názoru na některé literárněhistorické fenomény s přihlédnutím k dějinám literatury v Čechách. Program je tentokrát věnován výběrově komparatistickým problémům, které přednáška tematizovala pouze okrajově, především působení prací Ericha Auerbacha. Po bloku věnovaném přesahu Foucaultova pojmosloví do (literárního) dějepisu se seminář v závěru zaměří na současné aktualizace syntetizujících přístupů k dějinám (moderní) literatury, na jejich úskalí a přednosti.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. (24.02.2017)

Jaro 2017

 

Účastníci semináře si na první setkání (23. 2.) přečtou, případně osvěží Auerbachovu slavnou knihu  a seznámí se s jejími českými ohlasy (srov. dole). Každý účastník semináře si během semestru připraví jedno delší a jedno kratší vstoupení (referát a informaci o četbě, resp. koreferát). Referáty na první setkání lze s vyučujícím dohodnout prostřednictvím emailu (danielvojtech@gmail.com).

 

23. 2. Auerbachova Mimesis: četba, české ohlasy (jiná rozpracování filologického modelu – Curtius, Spitzer…)

Četba

Erich Auerbach: Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Přel. M. Žilina a R. Preisner, doslov P. Rákos  (Mladá fronta, Praha 1968, 1998).

Miloš Černý: Mimesis, Tvář 4, 1969, č. 6, s. 60–62.

Zdeněk Kožmín: Styl a člověk, Host do domu 16, 1969, č. 15, s. 31–32. 

Alena Einhornová: Poznámky k Auerbachově Mimesis, Česká literatura 18, 1970, č. 3–4, s. 299–305.

Erich Auerbach a Martin Pokorný o E. Auerbachovi in Souvislosti 27, 2016, č. 3.

 

16. 3. Pojem realismu jako literárněhistorický pojem (Jakobson, Wellek, Lukács, Grebeníčková…)

6. 4. Auerbach, pojem světové literatury (Weltliteratur) a jejich aktualizace v nedávné minulosti a současnosti

Erich Auerbach: Philologie der Weltliteratur. Sechs Versuche über Stil und Wirklichkeitswahrnehmung. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1992 (Knihovna germanistiky G–N1441) .

Literary History and the Challenge of Philology. The Legacy of Erich Auerbach. Stanford UP, Stanford, CA 1996 (soubor pdf).

 

K pojmu realismu jako literárněhistorickému pojmu:

 

Roman Jakobson: O realismu v umění. In R. J.: Poetická funkce. Ed. Miroslav Červenka, Nakladatelství H&H, Jinočany 1995, s. 138–144.

Růžena Grebeníčková: Proměny poetiky dvacátého století + Moderní román a krize epična + Literatura faktu a teorie románu + Román a skutečnost. In R. G.: O literatuře výpravné. Ed. Michael Špirit, Institut pro studium literatury – TORST, Praha 2015, s. 9–21, 31–37, 70–87.

Georg Lukács: Metafyzika tragédie. Ed. Růžena Grebeníčková, Československý spisovatel, Praha 1967.

René Wellek: Pojetí realismu v literární vědě. In R. W.: Koncepty literární vědy. Ed.  Vladimír Papoušek, Nakladatelství H&H, Jinočany 2005, s. 107–128.

 

20. 4. K diskusím o literární historii – Ralph Cohen (ed.): New Directions of Literary History. Routledge – Kegan Paul, London 1974 (soubor pdf)

 

18. 5. Problémy s literárními celky v Čechách (Dějiny nové moderny)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK