PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Německo-české jazykové kontakty - ABO500157
Anglický název: Language Contacts Between Czech and German
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. František Martínek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. František Martínek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (18.09.2013)
Diachronně a typologicky koncipovaný seminář se zaměří na vybrané jevy z různých jazykových rovin, od hláskové po textovou, u nichž bylo v bohemistice navrženo nebo prokázáno ovlivnění češtiny němčinou. Jednotlivé jevy německo-české budou ukotveny v širší německo-slovanské perspektivě (západoslovanská jazyková skupina, tzv. středoevropský jazykový areál apod.). Hlavní náplní semináře bude diskuse nad sekundární literaturou, nikoliv (primárně) vlastní analýza autentického jazykového materiálu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (18.09.2013)

Cílem předmětu je představit některé v domácí bohemistice méně známé, zato však podle názoru vyučujícího velice užitečné pohledy na německo-český jazykový kontakt.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (30.01.2019)

Maximalistický soupis literatury (i té, na kterou se bude jen odkazovat) - nebojte se:

Andrlová Fidlerová, Alena: Lexikální germanismy v životopisech českých exulantů usazených v Berlíně v 2. polovině 18. století. In: P. Nejedlý – M. Vajdlová (eds.). Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2012, 54–62.

Auer, Peter et al. (eds): Language Variation – European Perspectives VI. Selected papers from Sixth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 6), Freiburg, June 2011. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins, 2011.

Bayer, Markus: Sprachkontakt deutsch-slavisch. Eine kontrastive Interferenzstudie am Beispiel des Ober- und Niedersorbischen, Kärntnerslovenischen und Burgenlandkroatischen. Berlin: Peter Lang, 2006.

Bělič, Jaromír: Poznámky o postavení německých přejatých slov v dnešní češtině. In: J. Bělič –  Z. Stieber (eds.), Slawisch-deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Hans Holm Bielfeldt zum 60. Geburtstag. Berlin: Akademie Verlag, 1969, 7–18.

Berger, Tilman: Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen. Bohemistische Beiträge zur Kontaktlinguistik. München: Lincom Europa, 2008.

Berger, Tilman: Die Gebrauchsbedingungen des bestimmten Artikels im älteren Obersorbischen. Lětopis 46. Wosebity zešiwk, 1999, 7–23.

Berger, Tilman: The Convergence between Czech and German between the Years 900 and 1500. In: J. Besters-Dilger – C. Dermarkar et al. (eds.), Family Effects in Language Contact. Modeling Congruence as a Factor in Contact Induced Change. Berlin, Boston : De Gruyter, 2014, 184–198. Dostupné zde: < https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/71934/The_Convergence_of_Czech_and_German.pdf?sequence=1&isAllowed=y >.

Boček, Vít: Studie k nejstarším romanismům ve slovanských jazycích. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010.

Eichler, Ernst (ed.): Beiträge zum deutsch-slawischen Sprachkontakt. Berlin : Akademie-Verlag, 1977.

Eichler, Ernst: Selecta Bohemico-Germanica. Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Münster: Lit, 2003.

Engelhardt, Gerhard: Český a německý purismus z konce 19. století. Naše řeč 84, č. 5, 2001, 235–241.

Garvin, Paul L.: Standard Average European and Czech. Studia Linguistica 3, č. 2, 1949, 65–85.

Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého. I. Hláskosloví. Praha – Vídeň: F. Tempský, 1894; 2., dopl. vyd. (vyd. M. Komárek), Praha: ČSAV, 1963.

Giger, Markus: 55 let po Garvinovi: Čeština a standardní průměrná evropština, In: Z. Hladká – P. Karlík (eds.): Čeština – univerzália a specifika 5: sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.–15. 11. 2003. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 58–66.

Giger, Markus: On delimitation of analytic verbal forms (on the basis of three West Slavic constructions). Slavia 75, 2006, 359–371.

Goebl, Hans –  Peter H. Nelde –  Zdeněk Starý – Wolfgang Wölck (eds.): Kontaktlinguistik Contact Linguistics Linguistique de contact Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung An International Handbook of Contemporary Research Manuel international des recherches contemporaines. 2 sv. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 1996, 1997.

Haspelmath, Martin: The European Linguistic Area: Standard Average European. In: M. Haspelmath et al. (eds.): Language Typology and Language Universals: An International Handbook / Sprachtypologie und sprachliche Universalien: Ein internationals Handbuch, Bd. 1. Berlin – New York: Walter De Gruyter, 2001, 1492–1510.

Haspelmath, Martin: Loanword typology: steps toward a systematic cross-linguistic study of lexical borrowability, In: T. Stolz et. al (eds.): Aspects of Language Contact. New Theoretical, Methodological and Empirical Findings with Special Focus on Romancisation Processes. Berlin – New York: Walter de Gruyter Berlin, 2008, 43–62.

Haspelmath, Martin. 2010. Comparative concepts and descriptive categories in cross-linguistic studies. Language 86, 2010, 663–687. Dostupné z: < https://www.eva.mpg.de/fileadmin/content_files/staff/haspelmt/pdf/ComparativeConcepts.pdf >.

Hašová, Lucie: K jednomu případu česko-německé interference (Prolínání němčiny a češtiny z fonetického hlediska). Časopis pro moderní filologii 82, č. 1, 2000, 22–28.

Heine, Bernd – Kuteva, Tania: Language Contact and Grammatical Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Jakobson, Roman: K charakteristike evrazijskogo jazykovogo sojuza. In: Roman Jakobson: Selected Writings. Phonological Studies. Den Haag: Mouton – Gravenhage, 1962.

Kamiš, Adolf: Slovní zásoba české publicistiky 18. století. Praha: Universita Karlova, 1974.

Kątny, Andrzej (ed.): Kontakty językowe w Europie Środkowej / Sprachkontakte in Mitteleuropa. Olecko: Wszechnica Mazurska, 2004.

Klobouková, Pavla: Germanismy v běžné mluvě dneška [nepublikovaná dipplomová práce]. Brno: FF MUNI, 2006. Dostupné z: < https://is.muni.cz/th/52981/ff_m/Diplomka_-_hotovo.pdf >.

Komárek, Miroslav: Historická mluvnice česká 1. Hláskosloví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958.

Kurzová, Helena: The Future in Central European Languages. Listy filologické 119, 1996, 4–18.

Kurzová, Helena: Mitteleuropa als Sprachareal. Germanistica Pragensia 13, 1996, 57–73.

Kurzová, Helena: Morphosyntactic processes in Europe. In: B. Palek (ed.): Proceeding of the LP’96: Typology. Prototypes, Item Orderings sand Universals. Praha: Universita Karlova, 1997, 279–294.

Načeva-Marvanová, Mira: Alternativní kongruence se subjektem ve složených tvarech českého perfekta. In: Korpusová lingvistika Praha 2011, díl 3. Gramatika a značkování korpusů. Praha: Ústav českého národního korpusu – Nakladatelství Lidové noviny, 2011, 81–97.

Nekula, Marek: Sprachbund. Zur Geschichte eines Begriffes. Germanistica Pragensia 11, 1993, 113–124.

Nekula, Marek: Sprachbund und Sprachtyp. In: M. Nekula (ed.): Prager Strukturalismus: Methodologische Grundlagen, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2003, 79–103.

Nekula, Marek: System der Partikeln im Deutschen und Tschechischen, Tübingen: Niemeyer, 1996.

Nekula, Marek: Germanismen in der tschechischen Presse und Werbung. Die Einstellung gegenüber dem Deutschen. In: S. Höhne –  M. Nekula (eds.), Sprache, Wissenschaft, Kultur – Deutsche und Tschechen in Interaktion. München: Iudicum 1997, 147–159.

Nekula, Marek – Greule, Albrecht: Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt. Wien: Lit, 2003.

Newerkla, Stefan Michael: Sprachkontakte Deutsch – Tschechisch – Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004.

Newerkla, Stefan Michael: Sprachliche Konvergenzprozesse in Mitteleuropa. In: I. Pospíšil (ed.): Crossroads of Cultures: Central Europe. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 211–236.
Dostupné z: < www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/SNewerkla1.pdf >.

Newerkla, Stefan: Areály jazykového kontaktu ve střední Evropě a německo-český mikroareál ve východním Rakousku. Slovo a slovesnost 68, 2007, 271–286.

Panevová, Jarmila: České konstrukce tzv. slovanského akuzativu s infinitivem. Slovo a slovesnost 69, č. 3, 2008, 163–175.

Reiter, Norbert: Die deutschen Lehnübersetzungen im Tschechischen. Berlin: Harrasowitz, 1953.

Rytel-Schwarz, Danuta: Ist das Tschechische dem Deutschen näher als das Polnische? Eine Untersuchung am Beispiel von Internationalismen. In: C. Voß –  A. Nagórko (eds.): Die Europäizität der Slawia oder die Slawizität Europas. Ein Beitrag der kultur- und sprachrelativistischen Linguistik, (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe Bd. 2). München – Berlin:Otto Sagner, 2009, 225–234.

Scholze, Lenka: Das grammatische System der obersorbischen Umgangssprache unter besonderer Berücksichtigung des Sprachkontakts [Dissertation]. Konstanz: Universität Konstanz, 2007. Dostupné z: < http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-32217 >.

Skála, Emil: Deutsch und Tschechisch im mitteleuropäischen Sprachbund. Brücken, Neue Folge 1, 1992, s. 173–179.

Skála, Emil. Versuch einer Definition des mitteleuropäischen Sprachbundes. In: P. Ernst (ed.): Deutsche Sprache in Raum und Zeit. Wien: Winter, 1998, 675–684.

Skála, Emil: Der mitteleuropäische Sprachbund. In: J. Scharnhorst (ed.): Sprachkultur und Sprachgeschichte: Herausbildung und Förderung von Sprachbewußtsein und wissenschaftlicher Sprachpflege in Europa. Frankfurt: Peter Lang, 1999, 125–133.

Skála, Emil: Sprachwechsel in Böhmen. In: P. H. Nelde (ed.): Sprachkontakt und Sprachkonflikt. Wiesbaden: Franz Steiner, 1980, 425–430.

Skalička, Vladimír: Zur mitteleuropäischen Phonologie. Časopis pro moderní filologii 21, 1935, 151–154.

Skalička, Vladimír: Zum Problem des Donausprachbundes. Ural-altaische Jahrbücher 40, 1968, 3–9.

Souček, Milan: Má čeština určitý člen? Komparativní analýza funkcí určitého členu the v angličtině a zájmen ten, ta, to v češtině. In: F. Čermák (ed.): Korpusová lingvistika Praha 2011, díl 1. InterCorp. Praha: Ústav českého národního korpusu – Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

Šlosar, Dušan: Česko-německé jazykové kontakty. In: Češi a Němci. Dějiny – kultura – politika. Praha: Paseka, 2001, 105–109.

Šlosar, Dušan: Hláskosloví staré češtiny alternativně? In: Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag II. Münster: Lit, 2006, 649–653.

Šlosar, Dušan: K relativní chronologii ve vývoji českého dlouhého vokalismu. In: Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2009, 224–228.

Thomas, George: Linguistic Purism. London – New York: Longman Pub Group, 1991.

Thomas, George: Puristic attitudes to German Phrasiological and Syntactic Calques in the Slavic Languages of the Former Habsburg Empire. Canadian Slavonic Papers 45, č. 1–2, 201–225.

Veselka, Martin: „Člen“ v češtině. In: M. Czok et al. (eds.): Między regionalizmami a kosmopolityzmem. Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura. Materiały IX Międzynarodowej Konferecji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu. Leipzig: Neisse Verlag, 2015, s. 263–274.

Zeman, Dalibor: Zu einigen Aspekten der kontrastiven Phraseologie am Beispiel Deutsch-Tschechisch. Theoretische Prämissen und praktische Überlegungen. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei. Neue Folge 14, 2006, 287–305.

Zeman, Dalibor: Deutsch-tschechische Sprachkontakterscheinungen. Der historische Hintergrund und der mundartliche Charakter der deutschen Lehnwörter im Wortschatz Südmährens. Germanoslavica 19, 2008, 59–77.

Zeman, Dalibor: Zur semantischen Adaptation der deutschen Lehnwörter im Wortschatz der mährischen Slowakei: Bedeutungsähnlichkeit, Bedeutungserweiterung und Bedeutungsverengung sowie inhärente Expressivität. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei. Neue Folge 17, 2009, 263–304.

Zíková, Magda: Gramatikalizační potenciál anaforické funkce lexému ten v mluvených narativech [nepublikovaná disertační práce]. Praha: FF UK, 2017.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (18.09.2013)

Navrhované tematické okruhy:

Areálová lingvistika, středoevropský jazykový areál/svaz, standardní průměrná evropština, eurolingvistika (Kurzová, Thomas, Newerkla, Giger, Skála, Nekula, Marvan, Reiter, Boček...)

Německo-západoslovanské jazykové kontakty (Giger, Bayer, Scholze...)

Německo-české jazykové kontakty v oblasti hláskosloví (Gebauer, Komárek, Šlosar, Berger...)

Německo-české jazykové kontakty v oblasti morfologie a syntaxe (Berger, Giger, Marvanová, Panevová...)

Německo-české jazykové kontakty v oblasti lexika (Newerkla...)

Český jazykový purismus (Jelínek, Thomas, Engelhardt...)

Varia (Hašová...)

 

Podmínky atestace: aktivní účast na semináři, plnění průběžných úkolů (referáty, resumé zadaných textů apod.)

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. František Martínek, Ph.D. (10.09.2018)

Ochota číst česky, německy a anglicky psané lingvistické texty a diskutovat nad nimi.

Určitou výhodou, nikoliv však nezbytným požadavkem je znalost dalšího slovanského jazyka vedle češtiny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK