PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do filozofie umění - ABO500024
Anglický název: Philosophy of Arts: An Introduction
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.09.2011)

I. semestr

 

Kurz představuje hlavní průsečíky filosofického myšlení a básnické či literární tvorby v období od antiky po romantismus, a to na polích literární sebereflexe či literární teorie, teorie interpretace a hermeneutiky, filosofické estetiky, filosofické psychologie, rétoriky, etiky a politické teorie.

 

I. Role a koncept autora a vypravěče

- múzičnost, inspirace, vize, zjevení, božské šílení: enthousiasmos a mania u Platóna, vřazení do širšího kontextu (Homér a Hésiodos; pseudo-Longínos), pozdější varianty platónského pojetí (pozdní středověk a renesance, romantismus)

- vize a receptivita fantazie: Macrobius a role snu ve středověké literatuře, filosofická psychologie proroctví, předobraz starozákonních proroků a Dante, středověké a barokní vize, ukáznění fantazie u Ignáce z Loyoly

- "technicita" a rétoričnost: vybrané sondy zvl. z římské a renesanční literatury

- sebeproměna vyprávěním: Augustinus, Dante, Montaigne

 

II. Exegeze, interpretace, hermeneutika; hlubší smysl, skrytý smysl, hyponoia, alegorie

- Homér u novoplatoniků (a precedenty u Platóna); Órigenés a Augustinus; středověká interpretace Písma; středověké alegorie a alegorizace Vergilia; Dante, Spenser, Blake

 

III. Jednání a charakter

- emoce, sebekontrola, exces; charakter a letory; parodie, komika, grotesknost; hellénistické školy a jejich vliv

- čin a svoboda, rozhodování a osud; tragičnost, naděje, spása

- literatura a epideiktická rétorika, chvála a hana. výchovná role literatury, politická role literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK