PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Česká literatura 20. století I (do r. 1939) - ABO400528
Anglický název: Czech Literature of the First Half of the 20th Century (till 1939)
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.04.2008)

Pro studenty dvouoborového studia (ZS).
Seminář je rozčleněn do dvou částí, které se v zásadě kryjí s jednotlivými semestry. V první se zaměřuji zejména na poezii, v druhé na prózu. Ve snaze ukázat těsnou a mnohdy nedělitelnou korespondenci mezi jednotlivými druhy, člením semestrální cykly do zhruba deseti tematických, chronologicky navazujících okruhů (např. symbolismus, dekadence, poezie revolty, vitalismus, proletářská literatura, poetismus, surrealismus, básníci smrti, poezie ticha a času, křesťanští spiritualisté), z nichž každý zkoumám z perspektivy relevantního básnického a prozaického textu. Metodicky jsou jednotlivé semináře opřeny jednak o dvojici vstupních referátů, z nichž první sleduje širší aspekty geneze určitého literárního směru, druhý se zaměřuje na konkrétní knižní titul, jeho analýzu a dobovou literárněkritickou (popř. literárněvědnou) konkretizaci, jednak o diskusi, jejímž účelem je rozvinout a skloubit (nebo i vyvracet) vstupní informativní impulsy na základě poznatků dalších členů semináře, popř. upozornit na širší umělecký či společenský kontext, stojící v pozadí vzniku určitých literárních děl. Smyslem celého kurzu je poukázat na jedinečnost konkrétního uměleckého díla, zároveň však na jeho organickou, byť mnohdy latentní spojitost s celkem literatury, a to nejen této vytčené periody.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.04.2008)

Základní literatura:

nbsp;? Arne Novák ? J. V. Novák: Přehledné dějiny české literatury (Brno ? Atlantis 1997)

? Dějiny české literatury IV. (Praha: Viktoria Publishing 1995)

? Jan Lehár a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku (Praha: Nakl. Lidové noviny 1998)

Doporučená literatura:

nbsp;? zimní semestr:

ad 1)

Bouška, S.: Otakar Březina, Nový život 1896

Červenka, M.: in Styl a význam (1991)

Červenka, M.: in Symboly písně a mýty (1966)

Deml, J.: Mé svědectví o Otokaru Březinovi (1931)

Dvořák, M.: Tradice díla Otokara Březiny (1928)

Dvořák, M.: O skladbě Březinových metafor, Listy pro umění a kritiku 1935

Fraenkl, P.: Otokar Březina. Mládí a přerod. Genese díla (1937)

Karásek, J.: in Impresionisté a ironikové (1903)

Králík, O.: Březinova báseň Vladaři snů, in sb. Morava Arne Novákovi (1941)

Králík, O.: Otokar Březina 1892 ? 1907. Logika jeho díla (1948)

Krejčí, F. V.: Český mystika a symbolista, Rozhledy 1894/95

Marten, M.: in Akkord. Mácha, Zeyer, Březina (1916)

Sborník k šedesátinám O. Březiny a padesátinám J. Demla, in Tvar č. 7 ? 8, 1928

Šalda, F. X.: Otokar Březina, myslitel a básník, in Kritické projevy 13 (1963)

Šalda, F. X.: Vývoj a integrace v poezii O. Březiny, in Duše a dílo (1913)

ad 2)

Brabec, J.: Poezie na předělu doby (1964)

Brabec, J.: doslov in K. H.: Budu snít marně (1998)

Durych, J.: Básník a dekadence, Kmen 1928/29

Karásek, J.: in Impresionisté a ironikové (1903)

Karásek, J.: Vzpomínky (1994)

Krejčí, F. V.: K. Hlaváček: Pozdě k ránu (šifra Kj.), Rozhledy 1896/97

Marten, M.: Zapomínané dílo, Veraikon 1919

Merhaut, L., Urban, O. M.: Moderní revue (katalog k výstavě, 1995)

Mukařovský, J.: Poezie Karla Hlaváčka, in Kapitoly z české poetiky II. (1948)

Novák, A.: Vývoj Básnického díla Hlaváčkova, Lidové noviny 7. 3. 1935

Pešat, Z.: Protikladnost a jednota Hlaváčkovy poezie, in Dialogy s poezií (1985)

Svozil, B.: Obrysy básnického světa K. Hlaváčka. in V Krajinách poezie (1979)

Šalda, F. X.: Několik poznámek k poezii K. Hlaváčka, in Medailony (1941)

Šalda, F. X.: K. Hlaváček: Pozdě k ránu (pseud. B. Ptáčník), Kritické projevy 3 (1950)

ad 3)

Binar, V.: Básníci života a vzdoru, in V tvou korunu, živote (1989)

Blažíček, P.: Poezie Karla Tomana (1995)

Buriánek, F.: in Generace buřičů (1968)

Červenka, M.: Vývoj Tomanova slohu, in Symboly, písně a mýty (1966)

Hora, J.: Karel Toman (1935)

Justl, V.: doslov, in Hlas z hlubin (1982)

Kožmín, Z.: Píseň cizí bolesti, in Interpretace básní (1986)

Lukeš, E.: doslov, in K. T.: Torzo života ? Melancholická pouť ? Sluneční hodiny ? Měsíce (1985)

Píša, A. M.: Osudová lyrika, in Směry a cíle (1927)

Polan, B.: Básník Karel Toman (1957), též in Život a slovo (1964)

Šalda, F. X.: Starý a nový Toman, in Kritické glosy k nové poesii české (1939), též in Kritické projevy 11 (1959)

Vyskočil, A.: Karel Toman, in Básníkova cesta (1927)

ad 4)

Červenka, M.: in Symboly, písně a mýty (1963)

Götz, F.: in Anarchie v nejmladší české poezii (1922)

Pešat, Z.: Od Nemesis ke Knize lesů, vod a strání, in Dialogy s poezií (1985)

Pešat, Z.: in Dialogy s poezií (1985)

Píša, A. M.: in Soudy, boje a výzvy (1922)

Polan, B.: Se Stanislavem Kostkou Neumannem (1919)

Strohsová, E.: in Zrození moderny (1963)

Šalda, F. X.: Básnická obroda S. K. Neumanna, in Kritické glosy k nové poesii české (1939)

Václavek, B.: S. K. Neumann, in Literární studie a podobizny (1962)

ad 5)

Avantgarda známá a neznámá I. ? III. (1970 ? 72)

Blažíček, P.: Obrazné pojmenování v poezii J. Wolkra (Česká literatura 1957)

F.Hlz (= B. Fučík, F. Halas, P. Levit, V. Závada): Jiří Wolker po deseti letech (Listy pro umění a kritiku 1934)

Götz, F.: in Jasnící se horizont (1926)

Hora, J.: in Poezie a život(1959)

Jiří Wolker ve zpomínkách současníků (1990)

Kalista, Z.: Kamarád Wolker (1933)

Králík, O.: Wolkrovy balady (Česká literatura 1970)

Nezval, V.: Wolker (1925)

Macura, V.: Balada Jiřího Wolkera v dobových souvislostech (Česká literatura 1984)

Pešat, Z.: Jaroslav Seifert (1991)

Píša, A. M.: Zpověď dítěte svého věku, in Směry a cíle (1927)

Píša, A. M.: Proletářská poezie (1936)

Vítězslav Nezval ? Jiří Wolker (1964)

Šalda, F. X.: Básnický typ Jiřího Wolkra (Šaldův zápisník 1928/29)

Šalda, F. X.: O nejmladší poezii české, in Studie z české literatury (1961)

Vodička, F.: Úkoly literární historie při studiu otázek uměleckého mistrovství (Slovo a slovesnost 1951/52)

ad 6)

Avantgarda známá a neznámá I. ? III. (1970 ? 72)

Binar, V.: Trialog (Nezval ? Deml ? Holan), Revolver Revue 1996, č. 32

Blahynka, M.: Vítězslav Nezval (1981)

Blažíček, P.: O smyslu poezie V. N., in Česká literatura 1964 Götz, F.: České dada, in Básnický dnešek (1931)

Hora, J.: in Poezie a život (1959)

Chvatík, K., Pešat, Z.: in Poetismus (1967)

Chvatík, K.: Poetismus, in Estetika 1965

Jelínek, A.: Vítězslav Nezval (1961)

Kubínová, M.:in Proměny české poezie 20. let (1984)

Kundera, M.: in V. N.: Podivuhodný kouzelník (1963)

Mravcová, M.: Postup montáže v poezii poetismu, in Česká literatura 1987

Nezval, V.: Moderní básnické směry (1984)

Nezval, V.: in Manifesty, eseje a kritické projevy z poetismu, Dílo V. N. XXIV (1967)

Pešat, Z.: Apollinairovo Pásma a dvě fáze české polytematické poezie, in Dialogy s poezii (1985)

Pešat, Z.: in V. N. Zázračné proměny (1980)

Píša, A. M.: in Směry a cíle (1927)

Šalda, F. X.: O nejmladší poezii české, in Studie z české literatury (1961)

Teige, K.: in Svět stavby a básně (1966)

ad 7)

Blažíček, P.: Sebeuvědomění poezie (1991)

Brabec, J.: Holan, in Jak číst poezii (1969)

Dvořák, M.: Poezie Vladimíra Holana, Listy pro umění a kritiku 1936

Hora, J.: in Poezie a život (1959)

Justl, V. (ed): sb. Úderem tepny (1986)

Justl, V.: Triumf smrti, Česká literatura 1965

Novák, A.: Lumír 1930/31 (šifra A. N.)

Píša, A. M.: in Dvacátá léta (1969)

Šalda, F. X.: Říkání o čtyřech básnících, Šaldův zápisník 1932/33

ad 8)

Černý, V.: Ideové kořeny současného umění. Bergson a ideologie současného romantismu (1929)

Černý, V.: Zpěv duše (1946)

Mourková, J.: Josef Hora (1981)

Novák, A.: J. Hora ? Struny ve větru, Lidové noviny 29. 5. 1927

Pešat, Z.: Kořist smyslů, in Dialogy s poezií (1985)

Píša, A. M.: Josef Hora (1947)

Píša, A. M.: in Dvacátá léta (1969)

Šalda, F. X.: O nejmladší poezii české, in Studie z české literatury (1961)

ad 9)

Dvořák, M.: Dílo Jana Zahradníčka, Listy pro umění a kritiku 1935

Fučík, B.: in Kritické příležitosti I. (1998)

Fučík, B.: J. Z. ? Jeřáby, Rozhledy 1933

Hrbek, V. (= Z. Kalista): Tři básnické knihy, Lumír 1933/34

Med, J.: Spisovatelé ve stínu (1995)

Šalda, F. X.: Pohled na naši nejnovější produkci lyrickou, in Kritické glosy k nové poezii české (1939)

Vyskočil, A.: Dva básníci, in Kritikova cesta (1998)

Wiendl, J.: Kontury básnického světa Zahradníčkových Jeřábů, Česká literatura 1999, č.2

ad 10)

Brabec, J.: Od poetismu k surrealistické tvorbě, Orientace 1968

Breton, A.: Co je Surrealismus? Tři přednášky (1937)

Černý, V.: Několik poznámek k Nezvalově surrealistické poezii, in Kritický měsíčník 1938

Čolakovová, Ž.: Český surealismus (1998)

Chalupecký, J.: Deset bodů k nadrealismu, Čin 1935

Chvatík, K.: Strukturalismus a avantgarda (1970)

Kalandra, Z.: in Intelektuál a revoluce (1994)

Mukařovský, J.: Sémamantický rozbor básnického díla: Nezvalův Absolutní hrobař, in Kapitoly z české poetiky 2 (1948)

Nezval, V.: Surrealismus v ČSR (1934)

Píša, A. M.: in Třicátá léta (1971)

Surrealismus v diskusi (1934, sb., red. K Teige a L. Štoll)

Šalda, F. X.: Nový Nezval, in Kritické glosy k nové poesii české (1939)

Teige, K.: Surrealismus proti proudu. Dvě polemické kapitoly (1938); též in Zápasy o smysl moderní tvorby (1969)

ad 11)

Dvořák, M.: Halas, Holan, Deml, Akord 1946/47

Fučík, B.: Duch české poezie válečné, in Píseň o zemi (1994)

Grossman, J.: Básně Františka Halase, in Analýzy (1991)

Hora, J.: in Poezie a život (1959)

Chalupecký, J.: Cesta Františka Halase, Plamen 1964

Kolár, V.: Torzo naděje, in sb. Rozumět literatuře (1986)

Kundera, L.: Dovršení, in F. H.: A co? (1957)

Macura, V.: Neologismy v struktuře Halasova díla, Česká literatura 1969

Med, J.: Halas ? Trakl ? Reynek, Česká literatura 1969

Pešat, Z.: in Dialogy s poezií (1985)

Pešat, Z.: in Jak číst poezii (1969)

Richterová, S.: Kontury ticha, oxymóron v moderní české poezii, in Slova a ticho (1991)

? Letní semestr:

ad 1)

Brabec, J.: Šaldova vůle k integraci (Orientace 1967)

Černý, V.: Šaldův kritický debut a povaha Šaldova vztahu k Francii (in V. Č.: Tvorba a osobnost I., 1992)

F. X. Šalda 1867 ? 1937 ? 1967 (1968, ed. F. Vodička, L. Svoboda, J. Brabec, F. Kautman)

Götz, F.: F. X. Šalda (1937)

Mokrejš, A.: Duchovní svět F. X. Šaldy (1997)

Pešat, Z.: Z kapitol české programové kritiky. F. X. Šalda a Jaroslav Vrchlický (Česká literatura 1998)

Suchomel, M.: 1891 ? 1893: kritikova první léta (Česká literatura 1999)

Svoboda, L.: F. X. Šalda (1967)

Šalda, F. X. ? Dopisy (Literární archiv III/68 ? IV/69)

Taxová, E.: Ke genezi Šaldovy esejistické metody (Česká literatura 1980)

Teige, K.: F. X. Šalda a devadesátá léta (in Osvobozování života a poezie, 1994)

Vodička, F.: Formování Šaldova kritického typu (in Struktura vývoje 1998, popř. 1969)

ad 2)

Deml, J.: Slovo k Hudbě pramenů (Nový život 1903)

Fiala, O.: Mlčení O. B. (Časopis Moravského muzea v Brně, 1965)

Fraenkl, P.: Otokar Březina. Mládí a přerod (1937)

Holman, P.: doslov in O. B.: Eseje (1996)

Králík, O.: Otokar Březina 892 ? 1907. Logika jeho díla (198)

Marten, M.: Akkord. Mácha, Zeyer, Březina (1903)

Sborník k šedesátinám O. B. a padesátinám J. Demla (in Tvar 1928)

Slavík, B.: Březinův essay (Archa 1930)

Šalda, F. X.: Vývoj a integrace v poezii O. B. (in Duše a dílo, 1913)

Taxová, E.: Doslov in Experimenty (1985)

Zika, J. Otokar Březina (1970)

ad 3)

Janáčková, J.: in Český román na sklonku 19. století (1967)

Karásek ze Lvovic, J.: Vzpomínky (1994)

Krejčí, F. V.: Rozhledy 1899/ 1900

Med, J.: doslov in Gotická duše (1991)

Moderní revue (ed. Merhaut, L. ? Urban, O. M., 1995)

Šimek, O.: Lumír 1899/ 1900

ad 4)

Janáčková, J.: Proměny vypravěče v lyrizovaném románu z počátku 20. století. Ivův román a Stříbrný vítr (Česká literatura 1988)

Jílek, R.: Poznámky k jazykovému stylu Stříbrného větru (Český jazyk a literatura 1959)

Knap, J.: Fráňa Šrámek (1937)

Otruba, M.: Poznámka k umělecké metodě Šrámkova Stříbrného větru (Česká literatura 1960)

Polan, B.: Fráňa Šrámek prozaik, in Život a slovo (1964)

Polan, B.: Fráňa Šrámek, básník mládí a domova (1947)

Pražák, A.: Fráňa Šrámek prozaik, in Knížka o Šrámkovi (1927)

Sezima, K.: in Krystaly a průsvity (1928)

ad 5)

Binar, V.: doslov in Miriam, Moji přátelé (1989)

Binar. V. Triptych, Zjevení a Ledové květy (Glosy ze Strahova 1969)

Dvořák, M.: O díle J. D. (Listy pro umění a kritiku 1935)

Dvořák, M.: doslov in J. D. ? Rodný kraj (1967)

Fučík, B.: Orientační popis některých Demlových krajin, in Píseň o zemi (1994)

Chalupecký, J.: in Expresionisté (1992)

Med, J.: úvod in J. D.: Sen jeden svítí (1991)

Nezval, V.: Básník (Tvar 1928)

Olič, J.: Čtení o Jakubu Demlovi (1993)

Šalda, F. X.: Jakuba Demla Hrad smrti a Moji přátelé, in Kritické projevy 9 (1954)

ad 6)

Fučík, B.: Hledám mu jméno, in Čtrnáctero zastavení (1992)

Fučík, B.: in Kritické příležitosti I (1998)

Holý, J.: Funkce postav v dílech Karla Čapka a Vladislava Vančury (Česká lite8ratura 1984)

Holý, J.: Práce a básnivost (1990)

Kožmín, Z.: Styl Vančurovy prózy (1968)

Kundera, M.: Umění románu (1960)

Opelík, J.: Hrdelní pře anebo Přísloví čili k poetice jednoho titulu (Česká literatura 1970)

Píša, A. M. in Dvacátá léta (1969)

Šalda, F. X.: in Z období zápisníku (1988)

ad 7)

A.N. (= A. Novák), Lidové noviny 11. 5. 1930

Durych, V.: Na okraj Durychova Rekviem, Tvar 1995

Fučík, B: in Kritické příležitosti I. (1998)

Chalupecký, J.: Samostatnost 27. 6. 1930

Papoušek, V.: Konstituce a funkce prostoru v Durychově Rekviem, in sb. Bloudění časem a prostorem. Jaroslav Durych známý i neznámý (1997)

? Kompletní bibliografie k tématu in Jaroslav Durych: Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm (2000)

ad 8)

Černý, R.: Tradice postav J. Č. (Listy pro umění a kritiku 1935)

Franz, J.: O Janu Čepovi (Listy pro umění a kritiku 1933)

Fučík, B.: Nový prozaik + Dvojí domov + Vigilie + Zeměžluč, in Kritické příležitosti I. (1998)

Fučík, B.: Poutník na zemi, in Čtrnáctero zastavení (1992)

Fučík, B.: Svět Jana Čepa + Vyznání Jana Čepa, in Píseň o zemi (1994)

Svoboda J.: Člověk mezi dvěma krajinami. Polarita domova a cizosti v próze Jana Čepa (Česká literatura 1998)

Šalda, F. X.: Jitřní zrak + Dva moderní vypravěči, in Kritické glosy k nové poesi české (1939)

Trávníček, M.: Pouť a vyhnanství. Život a dílo J. Č. (1996)

ad 9)

Černý, V.: První náčrt k studii o Josefu Čapkovi, in Tvorba a osobnost (1992)

Holý, J.: úvodní medailón in J. Č.: Kulhavý poutník (1985)

Holý, J.:Těžká křídla J. Čapka (Literární měsíčník 1983)

Opelík, J.: doslov in Psáno do mraků (1993)

Opelík, J.: Josef Čapek (1980)

Opelík, J.: O J. Č., in Stín kapradiny (1957)

Patočka, J.: Kulhavý poutník Josef Čapek (Tvář 1964)

Polan, B.: in Život a slovo (1964)

Václavek, B.: J. Č. padesátníkem, in Literární studie a podobizny (1962)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (23.04.2008)

Tematické okruhy:

nbsp;? zimní semestr:

1) Symbolisté

? Březina (Svítání na západě, 1896 ? Až sedneš za můj stůl)

2) Dekadenti

? Hlaváček (Pozdě k ránu, 1896 ? Upír)

3) Postsymbolisté

? Toman (Torso života, 1902 ? Kousek léta)

4) Fauni a vitalisté

? Neumann (Kniha lesů, vod a strání, 1914 ? Se složenými vesly)

5) Proletáři

? Wolker (Těžká hodina, 1922 ? Moře)

6) Poetisté

? Nezval (Pantomima, 1924 ? Poetika, Papoušek na motocyklu...)

7) Básníci smrti

? Holan (Triumf smrti, 1930 ? Moudrost léta /úryvek/)

8) Básníci času

? Hora (Struny ve větru, 1927 ? Čas)

9) Křesťanští spiritualisté

? Zahradníček (Jeřáby, 1933 ? Před bouří)

10) Surrealisté

? Nezval (Absolutní hrobař, 1937 ? úryvek)

11) Rytíři české země

? Halas (Torso naděje, 1938 ? Deset ran egyptských)

? letní semestr

1. Syntéza

? F. X. Šalda: Analýza ? Synthetism v novém umění (in Život ironický a jiné povídky (Praha: Melantrich 1949) ? in Kritické projevy 1 1892 ? 1893 (Praha: Melantrich 1949)

2. Symbol

? O. Březina: Tajemné v umění, in Hudba pramenů ? O. B. Eseje (Olomouc: Votobia 1996)

3. Rozklad

? J. Karásek ze Lvovic: Gotická duše (Praha: Vyšehrad 1991)

4. Vzpoura

? F. Šrámek: Stříbrný vítr (jakékoli vydání)

5. Sen

? J. Deml: Noc, in Rodný kraj (Praha: Čs. spisovatel 1967), též in Sen jedem svítí (Praha: Odeon 1991)

6. Hra

? V. Vančura: Hrdelní pře anebo Přísloví (Praha: Odeon 1979)

7. Zmar

? J. Durych: Rekviem (Olomouc: Votobia 1995)

8. Víra

? J. Čep: Cesta na jitřní, in Zeměžluč ? Letnice ? Děravý plášť (Praha: Čs. spisovatel 1969), též in Dvojí domov (Praha: Vyšehrad 1991)

9. Meditace

? J. Čapek: Kulhavý poutník (Praha: Čs. spisovatel 1967) nebo (Praha: Dauphin 1998)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK