PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Městský prostor v literárních a filozofických kontextech - ABO400520
Anglický název: Urban Space in Literary and Philosophical Contexts
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Joanna Derdowska, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.01.2006)

Požadované vstupní znalosti:
Účastníci by měli mít alespoň pasivní znalost angličtiny, na úrovni, která umožní čtení odborných textů v tomto jazyce.

Charakteristika kursu:
Účastníci semináře se seznámí s různými způsoby uvažování o městském prostoru. Diskutovat se bude o textech z oblasti literární teorie a filozofie vycházejících z urbánního prostředí, od klasických úvah Baudelairea o figuře flâneura, přes pokus R. Barthese o sémiologii města či antropologický pohled na jeho mýtickou sféru (M. Eliade), až k současným interpretacím města (P. Virilio, M. de Certeau).

Požadavky k získání atestace: Aktivní účast, referát.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.01.2006)

Základní literatura:
Barthes, Roland. Semiology and the Urban. In: Neil Leach (ed.). Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory. London and New York: Rontledge 1997, s. 166-172.

Barthes, Roland. The Eiffel Tower. In: The Eiffel Tower and Other Mythologies, New York: Hill & Wang 1979, s. 3-17.

Baudelaire, Charles. Malíř moderního života. In: Úvahy o některých současnících. Praha: Odeon 1968.

Wolff, Janet. 2002. Women and the Modern City: Reflections on the 'flâneuse'. In: What is Architecture? Kraków: Bunkier Sztuki. 2002, s. 242-271.

Baudrillard, Jean. Praecessio simulacrorum. In: ?Host" č. 6/1996, s. 3-28.

Benjamin, Walter. Paříž hlavní město 19. století. In: Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon 1966, s. 67-78.

Burgelin, Claude. 2003. Perec a mesto. In: ?Kritika&Kontext" č. 2, s. 30-37.

Caillois, Roger. Paříž, moderní mýtus. In: Zobecněná estetika. Praha: Odeon. 1968, s. 76-91.

Certeau, Michel de. 1999. Procházka městem. In: ?Labyrint revue" č. 5-6, s. 170-172.

Deleuze, Gilles. (with Felix Guattari). City/State. In: Rethinking Architecture, s. 312-317.

Deleuze, Gilles. Postscript on the Societies of control. In: Leach. Rethinking Architecture, s. 309-312.

Eco, Umberto. Poznámky ke Jménu Růže. In: "Světová literatura" č. 2/1986.

Eliade, Mircea. Pojednání o dějinách náboženství. Praha: Argo 2004.

Foucault, Michel. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin 2000, s. 275 -314.

Hodrová, Daniela. Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie. Praha 1994, s. 94-108.

Moore, Thomas. Utopie.

Purš, Ivo. Ludus pragensis. Interpretační hra. In: "Analogon" č. 18 (1996): s. 100-106.

Reichel, Peter. Svůdný klam Třetí říše. Fascinující a násilná tvář fašismu. Praha: Argo. 2004, s. 231-263.

Schmidtt, Bertrand. Stručný nástin městské plavby (surrealistické hry). In: "Analogon" č. 44/45 (2005), s. 141-151.

Virilio, Paul. 1999. Přeexponované město. In: ?Labyrint revue" č. 5-6, s. 165-169.

Literární texty
Ajvaz, Michal. Druhé město.

Calvino, Italo. Neviditelná města. Praha: Odeon. 1972.

Hodrová, Daniela. Město vidím... Praha: Euroslavica. 1992.

Topol, Jáchym. Sestra. Praha: Atlantis.

Urban, Miloš. Sedmikostelí.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (26.01.2006)

Tématické okruhy:
Flâneur a potíže s flâneuse (genderové rozlišení a jeho uplatnění); města W. Benjamina, Paříž a Berlín, pasáže; město a ideologie; labyrint, síť, palimpsest; literární zobrazování Prahy; od města k vězení; mytizace města, sféra sakrálního; město bez antinomie - proti "antiurbánnímu mýtu" znovuokouzlení (re-enchantment) města, procházka a sbírka; anatomie města - mapa a její význam.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK