PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Dráždivě jiný soused: polský kulturní svět v historických souvislostech 20. století - ABO400369
Anglický název: Challenging Alterity of the Neighbour: Polish Culture in the Historical Context of the 20th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Mgr. Veronika Forková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Uznává se také jako základní seminář Česká literatura ve středoevrospkém kontextu. Kurz garantuje a atestace zapisuje dr. Heczková.

Požadované vstupní znalosti:
Jsou velmi vítáni studenti, kteří budou mít chuť a odvahu číst polsky; znalost polštiny však pro účast na semináři není nutná.

Požadavky pro získání atestace:
Aktivní účast, příprava vstupních referátů k tematických okruhům, stručné vyjádření vlastního názoru na texty, jimž budou semináře věnovány.

Charakteristika kurzu:
Seminář se zaměří na polskou prózu 2. poloviny 20. století. Cílem semináře však není prosté seznámení s řadou významných děl i jejich autorů; studenti by měli naopak získat hlubší znalosti o celkovém historickém i společenském pozadí literární tvorby v Polsku posledního půlstoletí. Prostřednictvím dobových materiálů, článků z tisku i textů na pomezí publicistiky a esejistiky bude seminář přibližovat dramatickou historii i bohatý intelektuální svět Poláků, jež jsou nám Čechům většinou neznámé.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Doporučená literatura:
CZACHOWSKA, J. - DOROSZ, B.: Literatura i krytyka poza cenzurą 1977 - 1989; Wiedza o kulturze, Wrocław 1991.

CZAPLIŃSKI, P. - ŚLIWIŃSKI, P.: Literatura polska 1976-1998: przewodnik po prozie i poezji; Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.

CZAPLIŃSKI, P. a kol.: Kalendarium życia literackiego 1976 - 2000; Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

DAVIES, N.: Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy; Prostor, Praha 2003.

FIUT, A.: V Evropě, čili...; Votobia, 0lomouc 2001.

GŁOWIŃSKI, M.: Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne; Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.

KISIEL, M.: Pokolenia i przełomy: szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku; Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego 2004.

KISIELEWSKI, T.: Październik 1956 - punkt odniesienia: mozaika faktów i poglądów, impresje historyczne; Neriton, Warszawa 2001.

LEDERER, J.: Mé Polsko. 200 let boje proti cizí nadvládě; Index, Köln 1982.

Literatura polska 20. wieku. Przewodnik encyklopedyczny; PWN, Warszawa 2003.

Literatura źle obecna; Polonia, Londyn 1984.

NOWACKI, D.: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90; Znak, Kraków 1999.

PACZKOWSKI, A.: Půl století dějin Polska (1939-1989); Academia, Praha 2000.

POSLEDNÍ, P.: Obtížná kontinuita: dvojí recepce polské literatury z let 1945-1949; Gaudeamus, Hradec Králové 2004.

Studia o Herlingu-Grudzińskim: twórczość - recepcja - biograf; Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.

VYKOUKAL, J: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku; Libri, Praha 2000.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (23.09.2005)

Tematické okruhy:
1. Období války, okupace: 1939 - 1945 (situace Polska v II. sv. válce mezi Sovětským svazem a Německem; Katyň 1940; podzemní kulturní život; K. Wyka: Życie na niby; deníky z varšavského ghetta i koncentračních táborů)

2. Poválečné období: 1945 - 1955 (převzetí moci komunisty; role intelektuála v novém systému; válečná svědectví: o německém (T. Borowski: Kamenný svět, Z. Nałkowska: Medailony) a sovětském teroru (G. Herling-Grudziński: Jiný svět, S. Vincenz: Dialogy se Sověty)

3. Od polského října...: 1956 - 1975 (čas tání a dělnických nepokojů: dramatické roky 1956, 1968, 1970; Nová vlna a polský film; ironická próza: E. Redliński: Konopnička)

4. Období "druhého oběhu": 1976 - 1989 (červen 1976, vznik Solidarity 1980, výjimečný stav 1981; fenomén "druhého oběhu"; rozvoj podzemní kultury: Deníky (Z. Nałkowska, M. Dąbrowska, G. Herling-Grudziński, W. Gombrowicz), T. Konwicki: Malá apokalypsa, H. Krall: Stihnout to před Pánem Bohem; nostalgická literatura "malých vlastí" (Cz. Miłosz, K. Orłoś)

5. 90. léta: 1990 - 2000 (společensko-politické změny během roku 89; atmosféra přelomu; situace na knižním, časopiseckém trhu; próza: mytizace světa (M. Tulli, O. Tokarczuk) i nostalgické hledání kraje a identity (A. Stasiuk, P. Huelle)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK