PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kategorie evropského myšlení o literatuře I - ABO300851
Anglický název: Categories of European thought on literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.09.2012)

Studium národní literatury poskytuje faktický základ znalostí. Duchovní život žádného národa však není izolován od souvislostí euroamerické kultury, ba že není bez povědomí o těchto souvislostech pochopitelný. Tím spíše, že kultura slovanských národů se nejen s evropským kontextem vyrovnávala, ale také do něho aktivně zasahovala.
Přednáška se soustřeďuje především na "myšlení literatuře" a nabízí v zimním semestru pohled na obraz příznačných evropských motivů literární reflexe od antiky do počátku tzv. novověku. Nemá podávat pouhý popis témat, ale postihnout systémovou povahu evropského myšlení o umělecké tvorbě, spor "platónské" a "empirické" linie uvažování. Speciální témata poetiky, jež byla po staletí chápána jako disciplína popisná a normativní, jsou proto uváděna do souvislostí estetických a zčásti filosofických. V prvém běhu je charakterizován materiál antického myšlení: Platón, Aristoteles, Plótinos, Pseudolonginos, výhled na estetické uvažování tzv. středověku. Počátky tzv. novověku.

Druhý běh přednášky o evropském myšlení nabízí pohled na příznačné motivy literární reflexe od počátků novověku do 20. stol. V prvých etapách tohoto dění byla profilujícím žánrem literatury tragédie a její reflexe, založená především na různých interpretacích Aristotelovy Poetiky a Rétoriky. Je to především období klasicismu, vrcholící německým klasickým idealismem, zejména v teoretických pracích Fr. Schillera, G.W.Fr. Hegela a Fr.W.J. Schellinga: v těchto kapitolách je jádro druhého běhu. Systémovým rysem tohoto období je stoupající obhajoba jedinečného života a hledání jeho souladu s "během světa". V estetickém myšlení se tato snaha projevila ve dvojí koncepci novodobého historismu, ve vzniku nových žánrů (měšťanská truchlohra, rozvoj románu), ve vývoji "subverzívních" literárních stylů (manýrismus, ironie). Kantův obrat v estetickém myšlení. Vznik hermeneutiky jako filosofické disciplíny. Historická poetika. Kritika pozitivismu na přelomu 19. a 20. století, formalismus a strukturalismus. Debata tzv. poststrukturalismu a postmodernismu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.09.2012)

Základní literatura k orientaci v předmětu:

Gilbertová K. E.-Kuhn H.: Dějiny estetiky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965.

Losev A.-Šestakov V.: Dejiny estetických kategorií. Bratislava: Pravda, 1978.

Wiegmann H.: Geschichte der Poetik

Anikst A.: Teorija dramy na Zapade, 1-4

Svoboda K.: Vývoj antické estetiky. Praha: Orbis, 1926.

Rohde E.: Der griechische Roman

Bachtin M.: Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.

Gadamer H.-G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha: Oikumene, 1994.

Gadamer H.-G. : Pravda a metoda, 1-2. Praha: Triáda, 2010, 2011.

Gadamer H.-G.: Člověk a řeč. Praha: Oikumene, 1999.

Eco U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha: Argo, 1998.

Le Goff J. :Intelektuálové ve středověku. Praha: Karolinum, 1999.

Le Goff J. Středověká imaginace. Praha: Argo, 1998.

Wellek R.: A. History of Modern Criticism, 1-4

Veselovskij A. N.: Merin i Salomon. Moskva-Sankt Peterburg:  Eksmo-Press-Terra fantastica, 2001.

Gregor J.: Weltgeschichte des Theaters,.Zürich: Phaidon-Verlag, 1933.

Heer Fr.: Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad, 2000.

Frank M.: Einführung in die frühromantische Ästhetik

Grimm R. (ed.): Deutsche Romantheorien. Frankfurt/M.-Bonn: Athäneum Verlag, 1968.

Grimm R. (ed.): Deutsche Dramentheorien. 1-2. Frankfurt/M.: Athenäum Verlag, 1971.

Grondin J.: Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikumene, 1997.

Szondi P.: Úvod do literární hermeneutiky. Brno: Host, 2003.

Leasing H.U. (ed.): Philosophische Hermeneutik. Freiburg-München: Karl Alber, 1999.

Hroch J., Konečná M., Hlouch L.: Proměny hermeneutického myšlení. Brno:

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.

Ricoeur P.: Život, pravda,symbol. Praha: Oikumene, 1993.

Ricoeur P.: Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997.

Forget P.: Text und Interpretation. Deutsch-französische Debatte

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy. Brno: Host, 2001.

Derrida J.: Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993.

Foucault M.: Archeologie vědění. Praha: Herrmann a synové, 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (10.08.2010)

ZS: Zápočet, pohovor o pojednávaných tématech.

LS: Zkouška, podrobný rozhovor o písemné práci a o připravované práci diplomové.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK