PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Estetika "normalizace": Ideologie a vyprávění II - ABO300848
Anglický název: Aesthetics of "Normalization": Ideology and Narration II
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO300847
Garant: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Kurz kombinuje formu přednášky a semináře. Jeho cílem je výklad české společnosti a kultury 70. a 80. let 20. století skrze koncept každodennosti s důrazem na ?poetiku? ?normalizace? v jejím širokém pojetí: životní styly, témata, výrazové prostředky, vztah ?elitní? a ?populární? kultury atd. Kurz je dvousemestrový: v prvním semestru budou spíše přednáškovou formou níže uvedená témata otevírána, ve druhém semestru se budou vybrané problémy analyzovat do hloubky formou studentských worshopových prezentací.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Základní literatura:

BARTHES, Roland: Mytologie. Praha: Dokořán 2004.

HADRAVOVÁ, Tereza; MARTINEK, Přemysl, eds.: Normalizace: Sborník prací a rozhovorů pro sokolovský filmový seminář 2006. Loket: o. s. Démonický koník 2006.

(http://estetika.ff.cuni.cz/files/Norm-web.pdf)

HAVEL, Václav: Moc bezmocných. Praha: Lidové noviny 1990. Také in O lidskou identitu. Praha: Rozmluvy 1990 a Spisy IV. Praha: Torst 1999. (http://www.vaclavhavel.cz/index.php?sec=6&id=2&kat=&from=6)

KLUSÁK, Pavel: Písničky pro (rudou) hvězdu. Jak se v české pop-music kolaborovalo s totalitním režimem (http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=55)

MACURA, Vladimír: Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty 1948-1989. Praha: Pražská imaginace 1992.

Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ (http://www.totalita.cz/texty/pouceni.php)

Sjezdová zpráva předsednictva přípravného výboru Svazu českých spisovatelů, přednesená s. Janem Kozákem na ustavujícím sjezdu Svazu českých spisovatelů 31. 5. 1972. In: Ustavující sjezd Svazu českých spisovatelů ve dnech 31. 5. ? 1. 6. 1972. Praha: Svoboda 1972.

ŠIMEČKA Milan: Obnovení pořádku. Brno: Atlantis 1990.

Doporučená literatura:

BETTS, Raymond F.: A History of Popular Culture: More of Everything, Faster and Brighter. New York: Routledge 2004.

DANESI, Marcel: Of Cigarettes, High Heels, and Other Interesting Things: An Introduction to Semiotics. London: Palgrave, 1999.

DRAKULIĆ, Slavenka: Jak jsme přežili komunismus. Praha: NLN 2006.

ECO, Umberto: Jak interpretovat seriály. In: Meze interpretace. Praha: Karolinum 2005.

FIDELIUS, Petr: Řeč komunistické moci. Praha: Triáda 1998.

FIDELIUS, Petr: Kritické eseje. Praha: Torst 2000.

FRANC, Martin: Řasy, nebo knedlíky?: Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století. Praha: Scriptorium 2003.

Husákovo 3+1: bytová kultura 70. let. Praha: VŠUP 2007.

HLAVÁČKOVÁ, Konstantina: ?Kytky v popelnici?: Společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu. Praha: UPM 2007.

HOLÝ, Ladislav: Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Slon 2001.

HUBATOVÁ-VACKOVÁ Lada; ŘÍHA, Cyril, eds.: Husákovo 3 + 1: Bytová kultura 70. let. Praha, VŠUP 2007.

LEEUWEN, Theo van: Introducing Social Semiotics. London, Routledge 2005.

PREISNER, Rio: Kritika totalitarismu. Londýn: Rozmluvy 1984.

PŘIBÁŇ, Michal, ed: Z dějin českého myšlení o literatuře IV (1970-1989). Praha: ÚČL AV ČR 2005 (http://www.ucl.cas.cz/edicee/?expand=/antologie/zdejin/4)

ROUBAL, Petr: Krása a síla ? genderový aspekt československých spartakiád (http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2006020701)

TESAŘ, Jan: Zamlčená diagnóza. Praha: Triáda 2003.

http://www.totalita.cz/norm/norm.php

http://www.husakovo.net

http://www.domaciumeni.cz

http://www.ceskatelevize.cz/ct/historie/videoarchiv.php

http://www.sorela.cz

DVD: Vzpomínáte?? (3 dokumenty r. Pavla Kouteckého a výběr z televizních pořadů a dalších vizuálních materiálů); Vzpomínáme (různí režiséři, krátké tematicky orientované dokumenty);

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Požadavky:

ZS (atestace Kv, 3 kredity): aktivní účast, četba zadaných statí a studium zadaného materiálu. V případě neaktivní účasti předložení tezí interpretujících sémioticky zvolené téma (rozsah 1 strany) a pohovor nad těmito tezemi.

LS - bude vypsáno jako Estetika "normalizace": Ideologie a vyprávění II:

(atestace Z, 3 kredity): workshopová prezentace zvoleného rysu ?normalizace? a její následné zpracování v samostatné a ucelené interpretaci v rozsahu cca 2 000 slov.

(atestace Zk, 4 kredity ): workshopová prezentace zvoleného rysu ?normalizace? a její následné zpracování v samostatné a ucelené interpretaci v rozsahu cca 4 000 slov.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (13.02.2009)

Probírané tematické okruhy ? ZS:

1) Uvedení do problematiky: Popkultura jako společensky senzitivní materiál: Sémiotika kulturní každodennosti. (P. Bílek)

2) Dvojitý seminář: 17.30 ? 21.00!!! Obrazy normalizace. Filmové a literární reprezentace procesu normalizace. Třicet případů majora Zemana (díly Štvanice a Studna), filmy Karla Steklého (Za volantem nepřítel či Tam, kde hnízdí čápi) a Vojtěcha Trapla (Komu zvoní hrana). (K. Činátl)

3) Jazyk normalizace. Poučení z krizového vývoje jako zakládající příběh normalizace. Foucaultovská analýza diskursu Poučení, využití těchto ideologických normativů v ?kulturní politice? (projev J. Kozáka na I. sjezdu Svazu českých spisovatelů v r. 1972), v oficiální literatuře a ve filmu. (K. Činátl)

4) Tělo normalizace. Plast, umělá hmota, náhražka jako emblematická matérie normalizace ? fenomenologická analýza. Design normalizace.Tělo kolektivní a individuální (spartakiáda, televizní soutěže, sport). Normalizační erotika v literatuře a ve filmu. (B. a K. Činátlovi)

5) Každodennost normalizace: poetika každodenních banalit. Práce, chata, byt, zahrádkářství, sběratelství, kutilství, domácí umění, rodina. (B. a K. Činátlovi)

6) Česká pop-music 60 ? 80. let. Výrazový posun na počátku 70. let jako ilustrace řízeného přerodu od cizího k domácímu. Eliminace označovaného ve prospěch označujícího. Virtuálnost, kolektivita a ?lyrizace? světa. (P. Bílek)

7) Normalizační svět dětí ? dětská literatura, večerníčky, pohádky, filmy a pořady pro děti (Studio Kamarád, Pionýrská vlaštovka, Ať žijí duchové?), dětské časopisy (Abc, Sedmička pionýrů, Ohníček, Mateřídouška). (Všichni)

8) Čas normalizace. Polarita času veřejného a soukromého. Schéma televizního vysílání jako rámec veřejného času ? cyklické bezčasí normalizace. Hypertrofie soukromého času ? kutilství, sběratelství a zahrádkářství jako způsob naplnění osobního času. (B. a K. Činátlovi)

9) Kulty normalizace: od hrdinů lyrického komunismu ke kultovním předmětům normalizace: céčka, metro, Coca-Cola, odšťavňovací hrnec, mixér, plísňáky atd. (Všichni)

10) Tváře normalizace: emblematické figury normalizace. Gustáv Husák, Strýček Jedlička, Karel Gott, Přemek Podlaha, Vladimír Remek, Miroslav Šimek, Jan Werich, Alexandr Hemala aj. (Všichni)

11) Tematologie normalizace: analýza klíčových literárních a filmových témat normalizační kultury. Obrazy zdraví a nemoci, motivika středu/normálu, televizní humor a zábava (soutěže a estrády), obrazy těla (spartakiáda), obrazy dětství, metaforika jídla (seriál Žena za pultem), kosmonautika, obrazy přírody (exploatace kontra ekologie). Tematologická komparace ?velké? mytologie 50. let a ?malé? mytologie normalizace. (Všichni)

12) Topologie normalizace: analýza klíčových literárních a filmových toposů normalizační kultury. Nemocnice, škola, kasárna, domov, pracoviště, venkov, Západ, hranice atd. (Všichni)

DÍLČÍ (vertikálně se navracející) TÉMATA:

poetika štěstí/nemoci, motivy středu/normálu, televizní soutěže a estrády, spartakiády, obrazy dětství, metaforika jídla (Žena za pultem), vesmír/Remek, velká mytologie 50. let a malá mytologie normalizace, tragédie kontra trapnost

V LS budou formou worshopových prezentací analyzovány a interpretovány konkrétní zvolené entity kulturního prostoru české normalizace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK