PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy prózy 2. pol. 19. st. - ABO300568
Anglický název: Selected Issues of Czech Prose-Fiction of the Second Half of the 19th Century
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Ondřej Macura
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KCLSEDLA (25.01.2006)

Seminář se bude zabývat známými i méně známými problémy české prózy 2. poloviny 19. století (respektive poslední třetiny 19. století). Výběr témat budou moci do jisté míry ovlivnit i účastníci semináře podle svých zájmů. Podmínkou získání zápočtu bude aktivní účast na semináři a přednesení referátu.
Literatura
Poslední úprava: KCLSEDLA (25.01.2006)

Vybraná literatura (včetně literatury k dílčím tématům):

Blažíček, Přemysl: Epičnost a naivita Holečkových Našich. OIKOYMENH, Praha 1992.

Brožová, Věra: Polohy humoru v prózách Zikmunda Wintera. In: Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění. ČSAV, Praha 1991, s. 115 - 120.

Janáčková, Jaroslava: Český román na sklonku 19. století. Československý spisovatel, Praha 1967.

Janáčková, Jaroslava: Román mezi modernami. Československý spisovatel, Praha 1988.

Janáčková, Jaroslava: Stoletou alejí. Československý spisovatel, Praha 1985.

Janáčková, Jaroslava: Alois Jirásek. Melantrich, Praha 1987.

Kardyni-Pelikánová, Krystyna: Panoramicze powieści chłopskie w Czechach i w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. Slavia 1975, s. 259 - 273.

Macura, Vladimír: Továrna - dvojí mýtus. In: Poetika míst. H&H, Praha 1997, s. 177 - 198.

Mocná, Dagmar: Případ Kondelík. Karolinum, Praha 2002.

Poslední, P.: Řeč regionu. In: Měřítka souvislostí. Euroslavica, Praha 2000, s. 119 - 143.

Pynsent, Robert B.: Název Zeyerova díla Dům "U Tonoucí hvězdy". In: Texty - sny- obrazy. Městské muzeum v Vodňanech a Společnost Julia Zeyera, Písek 1997.

Román a ?génius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Ústav pro českou a světovou literaturu, Praha b.d.

Ruralismus. Jeho kořeny a dědictví. Z Českého ráje a Podkrkonoší 10. Státní okresní archiv Semily 2005.

Řezníková, Lenka: Moderna & historismus. Libri, Praha 2004.

Slavík, Bedřich: Regionalismus a literatura. Domažlice 1937.

Stich, Alexandr: K Jiráskovu pojetí baroka. In: Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi. TORST, Praha 1996, s. 174 - 241.

Svatoň, Vladimír: Na cestě z centra na okraj - z města na venkov. In: Proměny dávných příběhů. Univerzita Karlova, Praha 2004, s. 139 - 149.

Toporov, V.N.: Petrohrad a petrohradský text (úvod do tématu). In: Exotica (ed. T. Glanc), Host, Brno 2003, s. 7 - 35.

Urbanová, Svatava, Málková, Iva: Souřadnice míst. Ostravská univerzita, Ostrava 2003.

Zikmund Winter mezi historií a uměním.Ústav pro českou literaturu AV ČR, Rakovník 1999.

Sylabus
Poslední úprava: KCLSEDLA (25.01.2006)

Tématické okruhy:
1) Čechy a cizina / domácí a cizí v pojetí prozaiků z okruhu Sládkova Lumíru (Julius Zeyer: Jan Maria Plojhar, Tři legendy o krucifixu; František Herites: Arabesky a kresby, Tajemství strýce Josefa, Křemen a hlína, Jan Přibyl)

2) "Lumírovské" maloměsto malých politických třenic a velkých sexuálních konfliktů (Jan Lier: Píseň míru, Jaroslav Vrchlický: Loutky).

3) Dějiny každodennosti v prózách Zikmunda Wintra a Aloise Jiráska (Z. Winter: Pražské obrázky, Alois Jirásek: Rozmanitá próza 2, Drobné povídky a obrázky).

4) Wintrův Mistr Kampanus a jeho recepce.

5) Herrmannův Otec Kondelík a česká literatura.

6) "Platónské" dialogy (Jan Evangelista Kosina: Hovory olympské, Josef Holeček: Zájezd na Rus).

7) Regionální románová kronika (Josef Holeček: Naši I., případně i Jan Herben: Do třetího a čtvrtého pokolení, A.a V. Mrštíkové: Rok na vsi).

8) Obrazy selství (J.Š. Baar, Josef Holeček, J.K. Šlejhar, K.V.Rais?).

9) Naturalismus a prostor továrny (M.A. Šimáček: Duše továrny, Josef K. Šlejhar: Peklo aj.).

10) Antonín Sova a jeho prozaické dílo.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK