PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie češtiny - ABO100888
Anglický název: Phonetics and Phonology of Czech
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (120)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (14.06.2018)

*Základní studijní literatura:*

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). /Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči/. Praha: Karolinum.

Cvrček, V. a kol. (2010)./ Mluvnice současné češtiny/. Praha: Karolinum.

(pouze 4. část - /Fonetika a fonologie/)

 

*Další odborná literatura:*

Clark, J., Yallop, C. a Fletcher, J. (1990). /An Introduction to Phonetics and/

/Phonology/. Oxford: Blackwell Publishing.

Hála, B. (1962). /Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém/

/základě/. Praha: SPN.

Palková, Z. (1994). /Fonetika a fonologie češtiny/, 2. vyd. 1997. Praha:

Karolinum.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (14.06.2018)

Kromě zvládnutí témat sylabu (tj. orientace v pojmovém aparátu popisu zvukového plánu jazyka a znalost češtiny do úrovně fonetických a distinktivních rysů) musí být student schopen transkribovat češtinu na úrovni hlásek a ovládat základy české ortoepické normy. Fonologické dovednosti se ověřují řešením úloh. Závěrečná zkouška je písemná, v trvání cca 45 minut.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. (14.06.2018)

1. Předmět fonetického výzkumu, metodika, základní pojmový aparát

2. Jednotky zvukového plánu jazyka a jejich obraz v transkripčních systémech

3. Produkční a akustický aspekt vokalického systému češtiny

4. Percepční a funkční aspekt vokalického systému češtiny

5. Konsonantický systém češtiny

6. Obstruenty a sonory

7. Distinktivní rysy fonémů

8. Fonotaktika české slabiky

9. Asimilace, elize a epenteze ve spojité řeči, užití rázu

10. Přízvuk a mluvní takt

11. Promluvový úsek a prozodické předěly

12. Intonace - melodémy

13. Intonace - kontury vně melodému

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK