PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z kritického díla F. X. Šaldy - ABO100418
Anglický název: Chapters from the critical works of F. X. Šalda
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.09.2011)

Seminář se v několika vybraných sondách pokusí zmapovat různorodé fáze, jimiž procházelo dílo zakladatele moderní české umělecké kritiky F. X. Šaldy. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů ze Šaldova díla na pozadí reflexe soudobých uměleckých a kritických postupů a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorickým uchopením.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.09.2011)

Základní literatura:

Dějiny české literatury IV. Victoria Publishing, Praha 1995.

Lexikon české literatury A-Ž. Academia, Praha 1985-2008.

 

Vybraná doporučená literatura:

BRABEC, Jiří

1964 Poezie na předělu doby (Praha: Nakladatelství ČSAV).

BRABEC, Jiří

1967 Šaldova vůle k integraci. Orientace č. 4, s. 26-30.

BRABEC, Jiří

2009 Panství ideologie a moc literatury (Praha: Akropolis)

BUZKOVÁ, Pavla

1936 Šaldovi Loutky a dělníci boží (Praha: Družstevní práce).

GÖTZ, František

1937 F. X. Šalda (Praha: Státní nakladatelství).

FUČÍK, Bedřich

1937/2003 "F. X. Šalda." In: Rodná krajina básníkova (Praha: Triáda), str. 173-185.

FUČÍK, Bedřich

1992 "F. X. Šalda." In: Čtrnáctero zastavení (Praha: Melantrich), str. 11-47.

KALANDRA, Záviš

1994 "Religiozita poznání u T. G. M. a F. X. Š." In Intelektuál a revoluce (Praha: Český spisovatel), s. 106-122.

KUBÍČEK, T.; MERHAUT, L.; WIENDL, J.

2007 "Na téma umění a život" F. X. Šalda 1867-1937-2007 (Brno: Host)

KUBIŠTA, Bohumil

1911/1960 "O duchovém podkladu moderní doby"; "O duchovní podstatě moderní doby." In B. K.: Korespondence a úvahy (Praha: SNKLHU).

LIFKA, Bohumír

1938 "Sedm dopisů F. X. Šaldy P. Sigismundu Ludvíku Bouškovi." In sb.: Na paměť F. X. Šaldy (Praha: PhDr. Bohumír Lifka vl. nákladem), str. 60-67.

MASARYK, T. G.

1925/ 1992 "Šaldův český román." In V. Černý: FXŠ - TGM, in V. Č.: Tvorba a osobnost I (Praha: Odeon), s. 210-223.

MERHAUT, L.; URBAN, O. M. (eds.)

1995 Moderní revue 1894-1925 (Praha: Torst)

 

MOKREJŠ, Antonín

1997 "Terén náboženské zkušenosti." In: Duchovní svět F. X. Šaldy (Praha: Torst), s. 53-69.

MOURKOVÁ, Jarmila

1969 "Od Syntetismu k Bojům o zítřek (z dopisů F. X. Šaldy Růženě Svobodové)." In: F. X. Šalda - Dopisy. Literární archiv III/68 - IV/69, s. 7-44.

PATOČKA, Jan

1947/2004 Šalda mezi včerejškem a dneškem. In: Umění a čas I. (Oikoymenh: Praha), s. 132-136.

PEŠAT, Zdeněk

1998 "Z kapitol české programové kritiky. F. X. Šalda a Jaroslav Vrchlický." Česká literatura 46, 1998, s. 229-235.

PYNSENT, Robert B.

1987 "Šaldovi Loutky i dělníci boží." In: Česká literatura 35, 1987, č. 5-6, s. 425-432.

SOBOTKA, V.

1919 Proti Šaldovi a jeho Loutkám. (Beroun: vl. nákladem).

SVOBODA, Ludvík

1967 F. X. Šalda (Praha: Melantrich).

české (Praha: Melantrich) 1939, s. 362-378.

TEIGE, Karel

1969 [1937] "F. X. Šalda." In: Zápasy o smysl moderní tvorby (Praha: Čs. spisovatel), s. 415-441.

TEIGE, Karel

1994 [1947] "F. X. Šalda a devadesátá léta." In: Osvobozování života a poezie (Praha: Aurora), s. 291-320.

VOJTĚCH, Daniel

1998 "Polemičnost v koncepci Šaldova románu." Česká literatura 46, 1998, s. 274-282.

VOJTĚCH, Daniel

2008 Vášeň a ideál. Na křižovatkách moderny (Praha: Academia)

WIENDL, Jan

2007 Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu uění a života v česképoezii první poloviny 20. století (Praha: Dauphin).

ZAJATCI HVĚZD A SNŮ.

2000 Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907). (Praha: Argo) eds. Roman Musil, Aleš Filip.

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.09.2011)

Aktivní účast v semináři, průběžné vypracovávání zadaných úkolů.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.09.2011)

Tematické okruhy:

90. léta ("Syntetism v novém umění")

-         kriticismus jako výchozí a určující hledisko vymezování moderního člověka a tvůrce vůči (nejen uměleckému) světu;

-         vytvoření "vědecké kritiky" jako verifikovatelného teoretického rámce kritického hodnocení.

-         modelace problému individuality jako klíče k chápaní principu umělecké jedinečnosti.

00. léta  ("Boje o zítřek"; "Kritika patosem a inspirací")

-         vyhrocenost kritického názoru vymezujícího určitý typ díla v jeho experimentálně-inovativní podstatě

-         kritérium "života" jako kategorie intuitivně-iracionálního zdroje inspirace geniální osobnosti vytvářející svým dílem nový řád smyslové skutečnosti (její stylizaci)

-         sledování stylových zákonitostí zakládajících kulturní organismus vyššího řádu

10. léta  ("Duše a dílo"; "Vývoj a integrace v poezii Otokara Březiny")

-         tendence k zachycení celistvého portrétu osobnosti, chápané jako scelující významotvorný princip díla

-         koncepce díla jako výrazu zření duchovního řádu (obrat k literární historii a  promýšlení jejích metodologických profilací

-   otázka transcendence díla a osobnosti ("umění a náboženství")

20. - 30. léta ("O tzv. nesmrtelnosti díla básnického")

- promýšlení nadčasových kvalit vztahu umělecké individuality a díla, jeho

hodnotových kritérií

- sílící aspekt společensko-politické kritiky (problematika nového státu, jeho

duchovního založení a praktických mechanismů

- hledání vztahu k poválečné umělecké avantgardě (jakkoli se vztah předválečné

avantgardě u Šaldy příliš netematizoval). Devětsil chápal vzhledem k vůli k

experimentu a světonázorové vyostřenosti jako důsledek naplnění logiky dějin ("O

nejmladší poezii české")

- Šaldův zápisník - syntéza postojů a argumentů

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (19.09.2011)

Seminář je určen pro studenty bakalářského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK