PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Poetika poezie, prózy a dramatu - ABO100250
Anglický název: Poetics of Poetry, Prose Fiction and Drama
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Mgr. Kateřina Veselá
Záměnnost : ABO100356
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Seminář je jednosemestrální kurz určený především studentům nižších ročníků. Jeho hlavním tématem je úvod do teorie literatury se zvláštním zřetelem k interpretaci uměleckých textů. Jeho hlavní část bude věnována obecným nástrojům interpretace textu, jednotlivé žánry budou probírány vždy současně v rámci jednotlivých postupů, nikoli postupně a odděleně. Výuka bude probíhat formou diskuse o přečtených základních studiích nebo jejich částech a následné aplikaci získaných poznatků na vybraných textech české beletrie. V jednotlivých tématických okruzích se budeme zabývat rozborem nejdůležitějších rovin uměleckého díla ? jeho jazykem, významem, smyslem a přesahy do kontextu. Hlavní cílovou dovedností, ke které kurz směřuje, je schopnost orientovat se v metodách analýzy literárního díla a aplikovat je se zřetelem k povaze textu i vlastnímu zaměření.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Základní texty:

ČERVENKA, Miroslav: Fikční světy lyriky. Praha; Litomyšl: Paseka 2003.

DOLEŽEL, Lubomír: Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel 1993.

ECO, Umberto: Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia 1997.

GOODMAN, Nelson: Způsoby světatvorby. Bratislava: Archa 1996.

HAUSENBLAS, Karel: Od tvaru k smyslu textu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1996.

HRABÁK, Josef: Úvod do teorie verše. Praha: SPN 1986.

MUKAŘOVSKÝ, Jan: O jazyce básnickém. In Studie z poetiky. Praha: Odeon 1985. S. 93-136.

MUKAŘOVSKÝ, Jan: Záměrnost a nezáměrnost v umění. In Studie z estetiky. Praha: Odeon 1966. S. 89-108.

Doplňující texty:

BLANCHOT, Pierre: Literární prostor. Praha: Herrmann & synové 1999.

ECO, Umberto: Malé světy. Česká literatura, roč. 45, 1997, č. 6. S. 625-643.

FOUCAULT, Michel: Co je autor? In Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda 1994.

JAUSS, Hans Robert: Dějiny literatury jako výzva literární vědě. In Čtenář jako výzva. Brno: Host, 2001. S. 7-38.

MATHAUSER, Zdeněk: Mezi filozofií a poezií. Praha: Filosofia 1995.

MUKAŘOVSKÝ, Jan: Intonace jako činitel básnického rytmu. In Studie z poetiky. Praha: Odeon 1985. S. 191-204.

MUKAŘOVSKÝ, Jan: Genetika smyslu v Máchově poezii. In Studie z poetiky. Praha: Odeon 1985. S. 518-580.

MUKAŘOVSKÝ, Jan: Pokus o slohový rozbor Babičky Boženy Němcové. In Studie z poetiky. Praha: Odeon 1985. S. 683-693.

MUKAŘOVSKÝ, Jan: Sémantický rozbor básnického díla ? Nezvalův Absolutní hrobař. In Studie z poetiky. Praha: Odeon 1985. S. 660-679.

MUKAŘOVSKÝ, Jan: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. In Studie z estetiky. Praha: Odeon 1966. S. 17?54.

Další literatura:

PECHLIVANOS, M (ed.).Úvod do literární vědy. 1. vyd. Praha : Hermann a synové, 1999.

HODROVÁ, D. a kol. ...na okraji chaosu...: Poetika literárního díla 20. století. 1. vyd. Praha: Torst, 2001.

WELLEK, R., WARREN, A: Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996.

BRUKNER, J.; FILIP, J.: Poetický slovník. Praha: Mladá fronta, 1997.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Studie z poetiky. Praha: Odeon, 1982.

MUKAŘOVSKÝ, J.:: Studie I a II. Brno, 2000.

JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Praha : H&H, 1995.

VODIČKA, F.: Struktura vývoje. Praha: Dauphin, 1998.

DOLEŽEL, L.: Kapitoly z dějin strukturální poetiky. Brno: Host, 2000.

ČERVENKA, M.: Významová výstavba literárního díla. Praha: Karolinum, 1992.

RIMMON-KENANOVÁ, S.: Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.

TODOROV, T.: Poetika prózy. Praha: Triáda, 2000.

STAIGER, E.: Základní pojmy poetiky. Praha: Československý spisovatel, 1969.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Zápočet: Aktivní účast na semináři, krátká zápočtová písemná práce (cca 5 stran) na vybrané téma z látky semináře, nebo referát na doplňující text.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (25.08.2009)

Typ předmětu: povinný

Forma výuky: seminář

Doba výuky: Středa 10,50-12,20

Atestace: zápočet

Vyučující: Kateřina Veselá, vesela@ufal.mff.cuni.cz

Tématické okruhy:

1. Jazykové charakteristiky textu.

Zvuková stránka textu, rytmus, verš. Jazykové charakteristiky, morfologie, syntax. Výběr a tvoření slov, přejímání. Grafická stránka textu.

2. Utváření významu v textu.

Text jako pojem, literární text, literárnost. Utváření významu v jazykových plánech, významotvorné dění. Jazykové tropy a figury, metafora, symbol.

3. Utváření smyslu v textu.

Rozdíl mezi významem a smyslem. Fungování světa díla, fikční svět, mimesis. Lyrický subjekt, vypravěč, postavy. Prostor a čas.

4. Fungování textu v kontextu.

Problematika autorství a čtenářství, autorský záměr. Fungování textu v historii, proměny jeho vnímání, časová distance mezi textem a vnímatelem. Vzájemné ovlivňování textů, intertextovost, transtextovost.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK