PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Starší česká literatura - ABO100007
Anglický název: Czech Literature of Older Times
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Záměnnost : ABO100172, ABO100173
Je korekvizitou pro: ABO100030, ABO100068
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (31.08.2020)
Cyklus přednášek nabídne základní vhled do specifik středověké literární komunikace (ve srovnání s literaturou novodobou) a výběrově seznámí s proměnami bohemikální slovesné tvorby a literárního života od doložených písemných počátků (60. léta 9. století) po literaturu doby pozdního středověku (15. století), a to v kontextu evropské kultury a literatury. Oba paralelní semináře budou mít podobu série společných pokusů o interpretaci vybraných středověkých bohemikálních textů: budeme se snažit reflektovat historický horizont jejich vzniku a společenskou funkci, a to při vědomí nemožnosti uniknout ze své vlastní historické situace a mediálního prostoru, v němž žijeme. Zároveň se budeme seznamovat s již existujícími interpretacemi a reflektovat jejich silné i slabé momenty.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. (24.09.2020)

Serminář Matouše Jalušky:

Podmínkou zápočtu je domácí příprava (četba), krátký referát a plnohodnotná aktivita v semináři (diskuse), která se děje přímou formou v průběhu výuky, nebo různorodými, dle situace modifikovanými alternativními distančními způsoby. Po dobu uzavření fakulty pro prezenční výuku budou preferovanou formovu výuky pravidelná online setkání simulující běžný seminární provoz. Setkávat se budeme jednou týdně zhruba v čase semináře, s ohledem na specifika distanční výuky vždy přibližně na hodinu. V případě potřeby či nouze se lze snadno domluvit na alternativách.

 

Seminář Marie Škarpové:

Podmínkou k udělení zápočtu je zodpovědná domácí příprava (četba), vypracování krátkého písemného podkladu pro vybrané diskusní téma a především aktivní práce v semináře (diskuse), a to přímou formou v průběhu výuky, nebo různorodými, dle situace modifikovanými alternativními distančními způsoby     

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. (29.08.2019)

Literatura základní:

Hrabák, J. - Havránek, B. (eds.): Dějiny české literatury I. ČSAV, Praha 1959.

Havránek, B. - Hrabák, J. a kol. (eds.): Výbor z české literatury od počátku po dobu Husovu. ČSAV, Praha 1957.

Havránek, B. - Hrabák, J. - Daňhelka, J. (eds.): Výbor z české literatury doby husitské I, II. ČSAV, Praha 1963.

Lehár, J. - Stich, A. - Janáčková, J. - Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. NLN, Praha 1998.

Lehár, J. - Stich, A. (eds.): Česká literatura od počátků k dnešku. Kniha textů I. NLN, Praha 1998.

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 1 - 4. Academia, Praha 1985-2008.

 

Literatura výběrová:

Bartlová, M. a kol.: Husitské století. Praha, NLN 2014.

Bartlová, M.: Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Argo, Praha 2012.

Baumann, W.: Die Literatur des Mittelalters in Böhmen. Collegium Karolinum, München 1978.

Bohatcová, M.: Česká kniha v proměnách staletí. Panorama, Praha 1990.

Curtius, H. R.: Evropská literatura a latinský středověk. Triáda, Praha 1998.

Černý, V.: Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury. MF, Praha 1999.

Čyževský, D. S.: Kleinere Schriften II, Bohemica. W. Fink, München 1972.

Čornej, P.: Světla a stíny husitství (události - osobnosti - texty - tradice). Výbor z úvah a studií. Praha, NLN 2011.

Dostálová, R.: Byzantská vzdělanost. Vyšehrad, Praha 1990.

Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Argo, Praha 1998.

Gurevič, A.: Nebe, peklo, svět, cesty k lidové kultuře středověku. H&H, Jinočany 1996.

Jakubcová, A. a kol.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století.Academia - Divadelní ústav, Praha 2007.

Jakobson, R.: Poetická funkce. H&H, Jinočany 1995.

Jiroušková, L. (ed.): Speculum medii aevi. Zrcadlo středověku. Sborník přednášek o kultuře a literatuře středověku … KLP, Praha 1998.

Kolár, J.: Návraty bez konce. Atlantis, Brno 1999.

Kolár, J.: Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Atlantis, Brno 2007.

Kouba, J.: Slovník staročeských hymnografů (13. - 18. století). EÚ AV ČR, Praha 2017.

Le Goff, J. - Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Vyšehrad, Praha 2002.

Lehár, J.: Česká středověká lyrika. Vyšehrad, Praha 1990.

Lehár, J.: Nejstarší česká epika. Vyšehrad, Praha 1983.

Lehár, J.: Studie o sémantizaci formy. Karolinum, Praha 2005.

Machala, L. - Petrů, E.: Panorama české literatury. Rubico, Olomouc 1994.

Nechutová, J.: Latinská literatura českého středověku. Vyšehrad, Praha 2000.

Petrů, E.: Zašifrovaná skutečnost. Profil, Ostrava 1972.

Petrů, E.: Vzdálené hlasy. Votobia, Olomouc 1996.

Pražák, E.: Stati o české středověké literatuře. Euroslavica, Praha 1996.

Svejkovský, F.: Z dějin českého dramatu. UK, Praha 1966.

Stehlíková, E.: A co když je to divadlo? Divadelní ústav a KLP, Praha 1998.

Stanovská, S. - Kern, M.: Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku. Masarykova univerzita, Brno 2013.

Škarka, A.: Půl tisíciletí českého písemnictví. Odeon, Praha 1986.

Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí. Argo, Praha 2002.

Večerka, R.: Staroslověnská etapa českého písemnictví. NLN, Praha 2010.

Veltruská, J.: Posvátné a světské. Osm studií o starém českém divadle. Divadelní ústav, Praha 2006.

Vilikovský, J.: Písemnictví českého středověku. Vyšehrad, Praha 1948.

Další literatura k jednotlivým tématům bude doplňována v průběhu semestru.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. (30.08.2021)

Cílem našich pokusů o navázání dialogu se vzdálenými staletími v přednáškách i seminářích bude – vyjma estetického zážitku – snaha o porozumění, hledání souvztažností i respektování odlišného, ale též vytváření si obrazu bohemikální středověké literatury v širším evropském rámci. Zároveň nám jednotlivé texty poskytnou prostor k zamýšlení nad některými obecnějšími otázkami (např. dějinnost literatury, literatura a paměť; služebnost a angažovanost umění; oralita a skripturalita středověké slovesnosti, vztah literatury a folkloru; proměnnost literárního provozu a literární komunikace vůbec; koncept národní literatury a jeho limity).

Seminář Marie Škarpové bude zaměřen na četbu a interpretaci textů bohemikální provenience. Kritérii pro jejich výběr byla nejen snaha o naznačení časové, jazykové, stylové, funkční a žánrové šíře české středověké literatury, ale též zařazování daných textů do českého literárního kánonu, příp. jejich "provokativnost" pro současného čtenáře a v neposlední řadě jejich zpřístupnění v podobě kritické edice.
Seminář Matouše Jalušky bude orientován na témata a problémy, které bohemikální písemnictví spojují s širším evropským kontextem a s pohyby na poli současné literární vědy.

Konkrétní texty k seminární interpretaci budou k dispozici na začátku semestru. 

 

Tematické okruhy přednášek:

1. Předmět literární paleobohemistiky; periodizace starší české literatury.

2. Vícejazyčnost starší české literatury - staroslověnština, latina a hebrejština jako bohemikální středověké literární jazyky.

3. Vernakularizace bohemikální literatury - němčina a čeština jako bohemikální středověké literární jazyky.

4. Média středověké literární komunikace, orální charakter středověké slovesnosti.

5. Specifické subjekty středověké literární komunikace; středověká slovesná kultura učenecká, dvorská, klášterní, lidová…

6. Alegorie (sensus alegoricus) ve středověké kultuře.

7. Základní principy středověké poetiky, topika.

8. Žánry (české) středověké literatury.

9. Kurtoazní kultura a slovesnost, koncepty dvornosti.

10. Interference sakrálního a profánního v (bohemikální) středověké kultuře a slovesnosti.

11. Performativita (bohemikální) středověké slovesnosti; inscenovaná devoce.

12. Bohemikální literární život doby husitské.

 

TEMATICKÉ OKRUHY SEMINÁŘŮ MARIE ŠKARPOVÉ

1. Předkřesťanská a mimokřesťanská slovesnost a bohemikální středověké písemnictví.

2. Podoby interference sakrálního a profánního v bohemikální středověké literatuře a kultuře.

3. Performativita bohemikální středověké literatury.

4. Bohemikální středověká literatura klášterní a klerické provenience.

5. Bohemikální literatura dvora a rytířská literatura.

6. Bohemikální středověká literatura univerzitní provenience.

7. Bohemikálni středověká slovesnost formativní, didaktická a preskriptivní.

8. Bohemikální nábožensky reformní slovesnost.

 

TEMATICKÝ RÁMEC SEMINÁŘŮ MATOUŠE JALUŠKY (průměrně budou každému okruhu věnovány dvě lekce)
1. Bible jako vzor. Paradigma zaslíbení, bloudění a záchrany.
2. Antické historie. Latinská vyprávění o hrdinech, obcích a říších.
3. Působící slovo mezi nebem a zemí. Pragmatika a hermeneutika.
4. Židé, Němci, pohani. Zobrazení cizího.
5. Dámy a světci, ženy a muži. Tělesná láska a její sublimace

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK