PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Textologie a ediční praxe - ABO100004
Anglický název: Textology and Editing Practice
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.09.2008)

Přednáška bude věnována jednak teoretickým východiskům textologie, jednak jejímu začlenění do literární vědy jako celku. Ukáže jednotlivé fáze editorových činností a objasní jejich zásady, normy a způsoby realizace.
V přednášce bude vysvětleno využití literárněhistorického a poetologického výzkumu pro řešení edičních úkolů a podíl poznatků získaných textologií na výkladu smyslu, stylu a vývojového směřování uměleckých děl.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.09.2008)

Základní literatura

? časopis Česká literatura 14, 1966, č. 1: F. Vodička: Textologické konstituování literárních děl, s. 23?26, B. Štorek: Klasifikace a hodnocení textových změn při kanonizaci textu, s. 28?37, M. Červenka: Stylistický příspěvek k teorii variant, s. 45?51, F. Svejkovský: Interpretace středověkých dramat z hlediska textologie, s. 51?56, O. Králík: Text archetypu a proměny textu, s. 59?62.

? sborník Editor a text. Úvod do praktické textologie (1971), red. R. Havel, B. Štorek, 2. vyd. ed. M. Kosák aj. Flaišman, Praha/Litomyšl, Paseka 2006.

? Mazáčová, Stanislava: Historie novočeské ediční praxe, in sb. Textologie. Teorie a ediční praxe, ed. P. Vašák, Praha, Karolinum 1993, s. 161?183.

? Mukařovský, Jan: Varianty a stylistika (1930), in J. M.: Kapitoly z české poetiky I, Praha, Melantrich 1941, s. 231?236, 2. vyd. Praha, Svoboda 1948, s. 206?210, též in J. M.: Studie z poetiky, Praha, Odeon 1982, s. 187?190.

? Víšková, Jarmila: Ediční zpracování textu, in sb. Textologie. Teorie a ediční praxe, ed. P. Vašák, Praha, Karolinum 1993, s. 138?160.

Doporučená literatura

? Binar, Vladimír ? Fučík, Bedřich: Zpráva o vydávání Díla Jakuba Demla (smz. 1981), in Revolver Revue, 2000, č. 42, s. 179?241.

? Černý, Václav: Nad dvojím zněním Šaldova Života ironického, in Kritický měsíčník 4, 1941, č. 4, duben, s. 157?164; též in V. Č.: Tvorba a osobnost I, ed. Jan Šulc, Praha, Odeon 1992, s. 157?165.

? Červenka, Miroslav: Textologie a sémiotika (něm. 1971), in M. Č.: Obléhání zevnitř, Praha, Torst 1996, s. 213?232.

? Chlíbcová, Milada: K vydávání Poláčkova díla, in sb. Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním, ed. J. Lopatka, Praha/Rychnov nad Kněžnou, Klub Obratník 1992, s. 172?178.

? Králík, Oldřich: Co je to básníkova vůle?, in sb. Petr Bezruč 1867?1967, ed. J. K. Boček, Jarošov, zvláštní číslo Zpravodaje OPP 1967, s. 15?20; též in O. K.: Osvobozená slova, ed. J. Opelík, Praha, Torst 1995, s. 329?335.

? Lopatka, Jan: Nebývalé problémy textologické, in sb. Podoby II, ed. V. Havel, Praha, Čs. spisovatel 1969, s. 144?151, též in J. L.: Předpoklady tvorby (smz. 1978), Praha, Čs. spisovatel 1991, s. 37?46.

? Otruba, Mojmír: Autor ? text ? dílo, in M. O.: Znaky a hodnoty, Praha, Český spisovatel 1994, s. 181?226.

? literatura na http://cl.ff.cuni.cz > Výuka > Magisterské studium > Seznamy četby > Textologie

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.09.2008)

Pravidelná účast, prostudovaná základní literatura

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.09.2008)

Název přednášky

Textologie a ediční praxe

Tematické okruhy

1. Smysl textologie

2. Úvod do praktické textologie ? příklady textologické činnosti

3. Textologie a literární fakt ? K. H. Mácha

4. Čtenář jako předmět ediční činnosti ? typy edic

5. Výběr základního textu, literárněhistorická koncepce edice

6. Pojmy vývoj textu, verze textu, autorský záměr, písařský omyl, cizí ruka, restituce textu ? volba výchozího textu

7. Verze a varianty. Typologie, motivace, stylistický význam variant

8. Ediční zásady ? k problematice jednotlivých pojetí

9. Proměny textů a jejich význam pro poznání obecného a individuálního vývoje literatury a tvůrce

10. Text a ortografická norma ? problém pravopisné úpravy

11. Poznámkový aparát ? literárněhistorická interpretace/komentář, ediční zpráva, věcné vysvětlivky

12. Specifičnost vydávání historických pramenů, korespondence apod.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (03.09.2008)

Znalost termínů: atribuce textu, autograf, čtenářské vydání, edice, emendace, faksimile, kanonický text, knižní výbor, konjektura, kritické vydání, různočtení, textový pramen, vědecké vydání, výchozí text

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK