PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Deskriptivní gramatika bengálštiny - ABN100019
Anglický název: Descriptive Grammar of Bengali
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Prerekvizity : ABN100013
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)
Popisně gramatická přednáška, která doprovází Intenzivní kurz bengálštiny II, poskytuje ucelený lingvistický
pohled na bengálskou gramatiku, jejíž výklad je řazen do tematických skupin podle jednotlivých slovních druhů.
Student je veden k tomu, aby odborně mohl popsat gramatické jevy ve všech gramatických rovinách (fonologie,
morfologie, syntax) a aby rozuměl sociolingvistickým aspektům bengálštiny. Gramatická cvičení absolventy
předmětu naučí excerpovat a zpracovávat požadovaný gramatický jev z jednodušších literárních a publicistických
textů.
Literatura
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)

BANDYOPADHYAY, A. First Bengali Grammar: A Comparative Analysis. Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta 1998.

BONAZZI, E. Grammatica Bengali. Libreria Bonomo Editrice, Bologna 2008.

ČATTOPÁDHJÁJ, S. K.. Bhášá prakáš bángálá vyákaran. Kalikátá 1962.

ČAUDHURÍ, D. Bámlá ekádemi bámlá bánán abhidhán. Bámlá ekádemi, Dhaka 2010.

DÁŠ, N. Bámlá bhášár bjákaran o tár krambikáš. Rabíndrabháratí bišbabidjálaj, Kalkata 2000.

DATTA, S. K. Bengali Phonetics: A new approach. Firma KLM, Calcutta 1999.

CHATTERJI, S. K. The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta University Press, Calcutta 1926.

MUHAMMAD, Q. D. The Verbal Structure in Colloquial Bengali. Bangla Academy, Dhaka 1985.

THOMPSON, H. R. Bengali: A Comprehensive Grammar, Routledge, Oxford 2010.

MOJUMDER, A. Bengali Language: Historical Grammar, Firma KLM, Calcutta 1972.

RÁCOVÁ, A. Modality in Bengali. Slovak Academic Press, Bratislava 2011.

RAY, H., Bengali Language Handbook. Center for Applied Linguistics, Washington 1966.

WALTER, E. Gramatyka jezyka bengalskiego. Dialog, Warszawa 2008.

ZBAVITEL, D. Non-Finite Verbal Forms in Bengali. Academia, Praha 1970.

Sylabus
Poslední úprava: Zdeňka Eclerová (03.07.2015)
Tematické okruhy:
Zimní semestr:

1. Seznámení se staršími i současnými gramatikami bengálštiny

2. Historický vývoj bengálštiny, klasifikace dialektů, stylů a lexika

3. Bengálská fonetika a fonologie a její vývoj

4. Klasifikace morfémů a bengálská lingvistická terminologie

5-6. Klasifikace afixů, slovotvorba

7-9. Substantiva - přehled gramatických prostředků k vyjadřování kategorií určitosti, čísla, rodu a pádu.

10. Adjektiva - gramatický přehled a slovotvorba

11. Přehled bengálských zájmen, jejich klasifikace a skloňování

12. Číslovky

Letní semestr:

1. Klasifikace sloves a slovesných kořenů, určité a neurčité tvary

2. Kategorie osoby a času u sloves, přehled systému slovesných časů

3. Slovesa tranzitivní a intranzitivní

4. Nepravidelná slovesa, neosobní vazby

5.-6. Modalita a modální vazby

7.-8. Klasifikace a přehled složených slovesných tvarů

9. Příslovce a jejich tvorba, klasifikace postpozic

10. Ostatní slovní druhy (spojky, partikule, citoslovce)

11. Slova onomatopoického původů. Echové výrazy. Zdvojování.

12-13. Syntax a větný rozbor

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK