PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
České raně novověké dějiny - AAH100117
Anglický název: Czech History of Early Modern Period (since beginning of the 16th Century till the End of the 18th Century
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS110053
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. (26.02.2024)
Anotace předmětu:<br>
Cílem dvousemestrálního cyklu kurzovních přednášek je rozšířit a utřídit znalosti studentů o všech klíčových politických, sociálních, hospodářských a náboženských aspektech českých dějin v období raného novověku (ca 1526–1792), a to v kontextu středoevropských, evropských, popř. i světových dějin. Přednášky jsou řazeny vesměs chronologicky a součástí výkladu je i základní historiografický přehled k jednotlivým tématům. Účast na přednáškách není povinná, ani kontrolovaná. Rozsah přednesené látky ale tvoří základ pro zkoušku uzavírající tento předmět.<br>
Zkouška:<br>
Zkouška, při níž jsou ověřovány faktografické znalosti a schopnost zasadit je do širších souvislostí, probíhá na základě sylabu předmětu a probrané látky v přednáškách, popř. cvičeních. Tyto základní znalosti si studenti rozšiřují studiem přehledových prací (syntéz), např. příslušných svazků Velkých dějin zemí Koruny české – viz seznam doporučených pramenů a literatury.<br>
Podmínkou pro zahájení zkoušky je odevzdání prostudované literatury (min. 20 titulů), tj. alespoň deseti tematických odborných (!) monografií, čtyř pramenných edic a libovolného počtu odborných (!) studií k přednášené problematice dle vlastní volby. Při výběru se lze inspirovat buď tituly v níže uvedeném seznamu, případně dalšími, zmiňovanými v rámci přednášek a seminářů. U studentů, kteří za zkoušku obdrží snížený počet kreditů (tři) lze tolerovat nižší množství prostudované literatury (min. však 15 titulů celkem). Součástí předkládaného seznamu studentů nejsou přehledové práce (syntézy), ani jejich jednotlivé kapitoly.<br>
U zkoušky jsou zadávány dvě otázky, z nichž první se vztahuje k tematice z období přibližně 1526–1620 a druhá k tematice přibližně z období 1620–1792. Doporučujeme proto, aby studenti volili literaturu do seznamu tak, aby se zhruba polovina týkala období do roku 1620, druhá polovina pak období po roce 1620.<br>
<br>

Zimní semestr – program (období 1526–1620)

1) 4.10.2023 (Jaroslava Hausenblasová, Daniela Tinková, Jan Zdichynec): Zahajovací přednáška – úvod do studia českých dějin raného novověku

2) 11.10.2023 (J. Hausenblasová): Nástup Habsburků na český trůn

3) 18.10. 2023 (J. Zdichynec): Náboženské poměry a jejich proměny do r. 1575

4) 25.10. 2023 (J. Hausenblasová): Stavovský stát

5) 1.11. 2023 (J. Hausenblasová): Ekonomický a sociální vývoj doby předbělohorské

6) 8.11. 2023 (Eduard Maur): Demografický a národnostní vývoj zemí Koruny české v době předbělohorské

7) 15.11. 2023 (J. Hausenblasová): První krize habsburské monarchie 1547

8) 22.11. 2023 (J. Hausenblasová): Konsolidace panovnické moci

9) 29.11. 2023 (J. Zdichynec): Humanistická kultura v českých zemích

10) 6.12. 2023 (J. Hausenblasová): Vláda Rudolfa II. 1576–1612

11) 13.12. 2023 (J. Hausenblasová): Praha a české země jako královské/císařské sídlo

12) 20.12. 2023 (J. Hausenblasová): Cesta ke stavovskému povstání

13) 3.1. 2024 (J. Hausenblasová): Stavovské povstání 1618–1620

14) 10.1.2024 (J. Hausenblasová): Bitva na Bílé Hoře - přednáška se nekonala

Letní semestr – program (období 1620–1792)

1) 22.2.2024 (J. Hausenblasová): Stavovské povstání a bitva na Bílé hoře

2) 29.2.2024 (J. Zdichynec): Politický a státoprávní vývoj po bitvě na Bílé hoře. Třicetiletá válka a české země

3) 7.3.2024 (J. Zdichynec): Rekatolizace v českých zemích

4) 14.3.2024 (E. Maur): Demografický a národnostní vývoj českých zemí v době pobělohorské (ca 1620–1792)

5) 21.3.2024 (J. Zdichynec): Baroko

28.3.2024 – děkanské velikonoční volno

6) 4.4.2024 (D. Tinková): a) Hospodářský vývoj českých zemí (2. pol. 17. – 1. polovina 18. stol.); b) Otázka poddaných, roboty a „nevolnictví“

7) 11.4.2024 (D. Tinková): Mezinárodní postavení habsburské monarchie a centralizační reformy v 1. polovině 18. století

8) 18.4.2024 (D. Tinková): Osvícenský (reformní) absolutismus

9) 25.4.2024 (D. Tinková): Josefínské reformy

10) 2.5.2024 (D. Tinková): Leopoldinská epocha – pokračování „absolutismu“ nebo náznak alternativ?

11) 9.5.2024 (D. Tinková): Osvícenství v českých zemích jako intelektuální a společenský proud

12) 16.5.2024 (D. Tinková): Počátky „obrození“
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK