PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná dobrovolnická praxe - AADEK00001
Anglický název: Professional volunteer experience
Zajišťuje: Filozofická fakulta (21-FF)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/65, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Ostatní
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (26.07.2023)
Předmět je svým zaměřením veskrze praktický a nabízí možnost být součástí reálných projektů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
V rámci dobrovolnické odborné praxe se studující mohou zapojit do aktivit s výzkumným, vzdělávacím, ale i PR či manažerským zaměřením bez ohledu na obor či úroveň svého studia.
Absolvování předmětu není časově omezeno na 1 semestru, jak je standardně popsáno v Pravidlech pro organizaci studia na FF UK. Do předmětu se lze hlásit opakovaně pokaždé s jinou praxí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. (25.07.2023)

Cílem Dobrovolnické odborné praxe na FF UK je poskytnout studentům příležitosti k praktickému uče na základě zapojení se v reálných projektech. 

Po úspěšném absolvování budou absolventi schopni: 

  • Prokázat pokročilé sebeuvědomění svých dovedností a schopností a jejich uplatnění v širší pracovní komunitě; 

  • kriticky zhodnotit svůj vlastní přínos pro stáž; 

  • aplikovat efektivní komunikační dovednosti; 

  • aplikovat dovednosti v oblasti týmové práce; 

  • aplikovat schopnost řešit problémy prostřednictvím samostatného plnění úkolů a překonávání překážek v dobrovolné činnosti; 

  • kriticky zhodnotit a reflektovat praxi. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. (23.06.2023)
  1. Průběžné hodnocení praxe a vlastních činností pomocí reflektivního deníku.  
  2. Potvrzení a hodnocení praxe mentorem. 
  3. Společná reflexe praxe mezi mentorem a studentem/kou 
  4. Schválení hodnotících formulářů garantem předmětu. 
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. (25.07.2023)

Absolvováním předmětu může studující obohatit svůj životopis o zajímavou praxi a oficiální potvrzení o ní. Praxe má mentoringovou podporu a studující během ní vyplňuje reflektivní deník, který mu/jí pomůže zasadit nabyté zkušenosti a dovednosti do kontextu budoucí profesní kariéry. 

Praxe trvá celkem 65 hodin praktické činnosti a příprav v rámci daného projektu. Projekt je veden mentorem, který vede i pravidelné konzultace na základě reflexivního deníku k praxi.  

Studující se přihlásí ke konkrétnímu projektu ze sylabu tím, že kontaktuje přiřazenou kontaktní osobu a garanta předmětu. Po odsouhlasení kontaktní osobou a garantem předmětu může být zahájena praxe a plnění předmětu.  

Podmínky a jednotlivé projekty jsou aktualizovány na příslušných webové stránce zde: https://www.ff.cuni.cz/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/zapis-predmetu-rozvrhu/celofakultni-nabidka-volitelnych-kurzu/

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D. (25.07.2023)
Předmět je určen všem studujícím FF UK bez ohledu na studijní program či stupeň studia (Bc., NMgr., Ph.D.). 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK