PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglické diachronní korpusy (písemná práce) - AAA5PP147
Anglický název: English Diachronic Corpora (graded paper)
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (22.08.2018)
Téma práce se liší od tématu diplomové práce.
V úvodu je téma zpracováno teoreticky v stručném přehledu nejdůležitější odborné literatury.
Hlavní část práce předkládá rozbor shromážděného materiálu sestávajícího z 50 – 100 příkladů zkoumaného jevu (konkrétní rozsah je dán povahou jevu), excerpovaných z originálních textů (beletristických či jiných). Všechny excerpované doklady jsou v práci uvedeny (buď jako příloha na konci, nebo při rozboru textu). Podoba písemné práce může být v konkrétních případech po dohodě s vyučujícím jiná, je-li to vzhledem k tématu vhodné.
Poslední textová část obsahuje závěr shrnující nejdůležitější poznatky. Na konci je uvedena odborná literatura a prameny, z kterých byly čerpány doklady, s úplnými bibliografickými údaji.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (31.01.2019)

Student je povinen téma práce  s vyučujícím předem konzultovat. Písemnou práci je třeba odevzdat nejméně čtyři týdny před předpokládaným termínem zápisu výsledku atestace do SIS. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK